Statistický bulletin -Olomoucký kraj - 4. čtvrtletí


Míra inflace v letech 1989 - 2004 Obecněinflace z

Míra inflace v letech 1989 - 2004

Obecně inflace znamená všeobecný růst cenové hladiny v čase. Statistické vyjadřování inflace vychází z měření čistých cenových změn pomocí indexů spotřebitelských cen. Cenové indexy poměřují úroveň cen vybraného koše reprezentativních výrobků a služeb ve dvou srovnávaných obdobích, přičemž váha, která je jednotlivým cenovým reprezentantům ve spotřebním koši přisouzena, odpovídá podílu daného druhu spotřeby, který zastupují, na celkové spotřebě domácností.

Do spotřebního koše je zařazeno potravinářské zboží (potraviny, nápoje, tabák), nepotravinářské zboží (odívání, nábytek, potřeby pro domácnost, drogistické a drobné zboží, zboží pro dopravu a volný čas, zboží pro osobní péči aj.) a služby (opravárenské, z oblasti bydlení, provozu domácnosti, zdravotnictví, sociální péče, dopravy, volného času, vzdělávání, stravování a ubytování, osobní péče a služby finanční).

Uváděná průměrná míra inflace vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za dvanáct posledních měsíců proti průměrné cenové hladině dvanácti předchozích měsíců.
Tato míra inflace je vhodná při úpravách nebo posuzování průměrných veličin. Bere se v úvahu zejména při propočtech reálných mezd, důchodů apod.

Míra inflace v České republice v letech 1989 - 2004Nejvyšší hodnota míry inflace byla v České republice v roce 1991 (56,6 %), o rok později došlo k propadu až na 11,1 %, v roce 1993 byla zaznamenaná míra inflace vyšší, a to 20,8 %. Od tohoto roku docházelo k neustálému poklesu míry inflace (výjimkou byl rok 1998, kdy inflace opět mírně stoupla na 10,7 %).
Historického minima dosáhla míra inflace hodnoty 0,1 % v roce 2003.

Průměrná meziroční míra inflace v roce 2004 dosáhla 2,8 %, což je o 2,7 procentního bodu vyšší hodnota než v roce 2003, kdy byla míra inflace téměř nulová.

Vývoj spotřebitelských cen v roce 2004 ovlivnilo zejména zvýšení DPH a spotřebních daní od ledna roku 2004 a oboustranné změny DPH u služeb a zboží od května 2004.

V lednu se zvýšila sazba DPH z 5 % na 22 % zejména u veřejných telekomunikačních služeb a došlo ke zvýšení spotřebních daní u pohonných hmot, lihovin a tabákových výrobků.

Další úprava DPH s účinností od 1. května 2004 spočívala ve zvýšení z 5 % na 19 % u řady služeb a naopak ve snížení sazby z 22 % na 19 % u většiny nepotravinářského zboží a veřejných telekomunikačních služeb.

Změna DPH směrem nahoru se projevila zvýšením cen zejména stravovacích a osobních služeb. Snížení DPH se promítlo v plné míře především u cen elektřiny, zemního plynu a veřejných telekomunikačních služeb. Na vývoj cen působily i administrativní úpravy cen, zejména energií a dalších služeb spojených s bydlením.

Na snižování cenové hladiny působil dlouhodobý pokles cen v oddílech odívání a obuv, bytové vybavení a zařízení domácnosti, který byl výsledkem dlouhodobého mírného snižování cen, ale i snížení DPH u oděvů, obuvi, domácích spotřebičů a dalšího zboží používaného v domácnostech.
Zveřejněno dne: 05.04.2005
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.