Statistický průvodce obcemi Jihočeského kraje - 2005


Metodické vysvětlivky ► Kraj, okres, obec, základ

Metodické vysvětlivky

► Kraj, okres, obec, základní sídelní jednotka, katastrální území, ulice a veřejné prostranství, objekt a parcela jsou standardními jednotkami územní identifikace. Číselné kódy a názvy jednotlivých prvků územní identifikace, kromě ulic a veřejných prostranství, objektů a parcel, jsou k dispozici na Českém statistickém úřadu, Krajské reprezentaci České Budějovice, Žižkova 1. Jihočeský kraj je vymezen územím okresů České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor.

► S účinností od 1.1.2003 byly zrušeny okresní úřady a jejich pravomoc a správa přešly z části na krajský úřad a z části na obce s rozšířenou působností a na obce s pověřeným obecním úřadem. Obce s pověřeným obecním úřadem a obce s rozšířenou působností vykonávají přenesenou působnost pro více obcí ve správních obvodech. Seznam obcí s pověřeným obecním úřadem a seznam obcí s rozšířenou působností byl zveřejněn zákonem č. 314/2002 Sb. o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a obcí s rozšířenou působností. Správní obvody těchto obcí byly stanoveny vyhláškou Ministerstva vnitra č. 388 ze dne 15. srpna 2002. V Jihočeském kraji tak vzniklo 17 správních obvodů obcí s rozšířenou působností.

Obec je základním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí obce. Je právnickou osobou, má vlastní majetek a v právních vztazích vystupuje svým jménem. Obce, které mají statut města, jsou v „Průvodci“ zvýrazněny.

Část obce je skupina domů se společným názvem, označených domovními čísly z jedné číselné řady.

Adresář obecních a městských úřadů byl aktualizován k 30.6.2005. K aktualizaci byly použity materiály se jmény starostů a s telefonními čísly na příslušné obecní úřady, které poskytl Krajský úřad v Českých Budějovicích. V adresáři je uvedeno IČO a kód základní územní jednotky (ZUJ) obce.

Počtem obyvatel se rozumí počet trvale bydlících obyvatel a dlouhodobě přítomných cizinců na území obce. Údaje o počtu obyvatel byly převzaty z bilance obyvatelstva k 31.12.2004.

► Průměrný věk vyjadřuje průměrný věk obyvatel dané obce k 31.12.2004.

► Domovní a bytový fond byl převzat z definitivních výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2001.

► Počet částí vyjadřuje počet částí dané obce.

► Počet základních sídelních jednotek vyjadřuje počet ZSJ v obci.

Nadmořská výška vyjadřuje nadmořskou výšku obce v metrech (podle baltského výškového systému). Vztahuje se nejčastěji na zeměpisný střed náměstí nebo návsi.

Katastrální výměra je plocha katastrálního území obce (v ha). Jestliže obci nebylo katastrální území vymezeno, je uvedena výměra celkem v územně příslušném katastru.

► Vybavenost obcí vybranými typy zařízení byla aktualizována k 31.12.2004. Vybavenost obce příslušným zařízením je uváděna i v případě, že je takto vybavena pouze jedna její část.

- Do základních škol jsou započítána všechna zařízení základního školství (devítiletky i malotřídní školy). Malotřídní školy jsou označeny *, devítiletky jsou označeny 1. Pokud jsou v obci oba typy škol, je vyznačen vyšší typ (1).
- Zdravotnickým zařízením se rozumí samostatná ordinace lékaře nebo detašované pracoviště, nemocnice, odborný léčebný ústav nebo ostatní léčebné zařízení.
- Kanalizací s připojením na čističku odpadních vod (ČOV) se rozumí svodné potrubí, které odvádí splaškové vody z jednotlivých nemovitostí a ústí do čistírny odpadních vod.
- Vodovod - vodovodní potrubí, kterým se přivádí voda z veřejného vodovodního řádu.
- Plynofikací obce se rozumí stav, kdy je obec napojena na plynové potrubí, kterým se přivádí plyn z centrálního zdroje.
- Součtové údaje v tabulce vyjadřují pouze počet obcí, které jsou vybaveny konkrétním typem zařízení. Neodpovídají skutečnému počtu zařízení v konkrétním správním obvodu obce s rozšířenou působností.

► Počet subjektů z registru zpravodajských jednotek vyjadřuje počet právnických a fyzických osob, kterým bylo vydáno identifikační číslo (IČO) a mají sídlo v obci. Výběr byl proveden k 30.6.2005 podle Odvětvové klasifikace ekonomických činností (zemědělství skupina A-B, průmysl skupina C-E, stavebnictví skupina F,obchod skupina G-H).

► Do adresáře vybraných institucí kraje byly zařazeny adresy obcí (ORP a POÚ), které byly pověřeny výkonem státní správy v Jihočeském kraji. Obce s rozšířenou působností jsou zvýrazněny. V přehledu adres vybraných institucí jsou pouze takové instituce, které jsou veřejností nejčastěji užívány.

Zveřejněno dne: 30.09.2005
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.