Metodika - zdravotní péče o cizince

 

Data o cizincích uvedená v této kapitole pocházejí z Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) a jsou zpracována Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR). Konkrétně se jedná o data sbíraná Národními zdravotními registry (Národním registrem hospitalizovaných, Národním registrem reprodukčního zdraví), informačním systémem orgánů ochrany veřejného zdraví (Registrem tuberkulózy) a Ročním výkazem o čerpání zdravotní péče cizinci. Uvedené vybrané zdroje dat za zdravotnictví dávají pouze částečnou informaci o celkovém čerpání zdravotní péče cizinci v ČR a o jejich zdravotním stavu.

Další informace o zdrojích dat NZIS jsou uvedené na internetových stránkách ÚZIS ČR na adrese: www.uzis.cz.

Mimo zde publikované informace z dat NZIS zveřejňuje Kancelář zdravotního pojištění data o čerpání zdravotní péče cizinci – občany EU/EHS a Švýcarska a cizinci ze států, se kterými je uzavřena smlouva o sociálním zabezpečení zahrnující i oblast zdravotního pojištění a poskytování zdravotní péče, a data o vynaložených nákladech za tuto zdravotní péči. Více informací na www.kancelarzp.cz.

Metodické poznámky k tabulkám

Čerpání zdravotní péče cizinci

Údaje o čerpání zdravotní péče cizinci se sledují na ročním výkazu V (MZ) 1-01, který vyplňují pouze poskytovatelé lůžkové zdravotní péče za zdravotnická zařízení označovaná jako nemocnice, a to bez ohledu na druh poskytované péče cizincům, tj. včetně ambulantní péče. Výkaz nesleduje zdravotní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. Jedná se tedy pouze o cizince, kteří hradí zdravotní péči ze smluvního zdravotního pojištění, pojištění uzavřeného v zahraničí, hotově nebo je zdravotní péče hrazena státními orgány (Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem vnitra, Ministerstvem spravedlnosti, krajskými úřady apod.). Zároveň jsou v počtu cizinců uvedeni i žadatelé o azyl, kteří jsou ubytováni v azylových zařízeních a za které je zdravotní péče hrazena Ministerstvem vnitra.

Vlivem neodhalené chyby několika poskytovatelů, kteří uváděli v rozporu s metodikou výkazu náklady v jednotkách Kč a nikoliv v tisících, došlo k prezentaci nadhodnocených výsledků z let 2015 a 2016. Náhradou je k dispozici časová řada vývoje čerpání zdravotní péče cizinci v nemocnicích ČR (mimo veřejné zdravotní pojištění) se zpětně revidovanými údaji ÚZIS.

Hospitalizovaní cizinci v nemocnicích podle příčin hospitalizace

Data v této tabulce pocházejí z Národního registru hospitalizovaných (NRHOSP) a byla znovu zařazena po dvou letech, kdy v datech z let 2016 a 2017 došlo k plošnému pochybení ve vykazování státní příslušnosti, která uměle způsobila výrazné navýšení hospitalizací cizinců. V roce 2019 došlo s přechodem na nový informační systém v rámci jednotné technologické platformy pro NZIS ke zpřísnění pravidel vykazování cizinců.

Na rozdíl od výkazu V (MZ) 1-01 sleduje NRHOSP péči bez ohledu na způsob úhrady a pouze za pacienty hospitalizované na lůžku. Oproti tomu výkaz sleduje jak ambulantní, tak lůžkovou péči, ale pouze nehrazenou z veřejného zdravotního pojištění. Z toho vyplývá, že i když se v obou případech jedná o sledování péče poskytované v nemocnicích ČR, jsou uvedené počty cizinců z těchto zdrojů dat nesrovnatelné a překrývají se pouze v případě čerpání lůžkové zdravotní péče cizinci hrazené mimo veřejné zdravotní pojištění.

Potraty cizinek

Údaje o potratech cizinek vycházejí z Národního registru reprodukčního zdraví - Potraty. Všechny druhy potratů provedené ve zdravotnických zařízeních ČR podléhají hlášení „Žádost o umělé přerušení těhotenství (UPT), hlášení potratu a mimoděložního těhotenství“. Toto hlášení je povinné a podléhají mu jak české státní příslušnice s trvalým pobytem na území ČR, tak i cizinky, bez ohledu na formu a délku pobytu. Data o potratech se publikují pouze za cizinky s trvalým nebo dlouhodobým pobytem na území ČR.

Nově hlášená onemocnění TBC v ČR podle země narození nemocného

Tabulka se týká počtu nově hlášených onemocnění tuberkulózou (TBC) v ČR podle země narození nemocného, nemusí jít o cizince.

Od roku 2010 je kapitola Zdravotní péče o cizince v České republice publikována v užším rozsahu, ve srovnání s rozsahem předchozích let. Jde o vypuštění původní tabulky T61 Smluvní zdravotní pojištění cizinců.

Data jsou uvedena za zdravotnictví celkem. Do roku 2002 (včetně) byla data v tabulkách zveřejňována pouze za resort zdravotnictví.