Metodika - nabývání státního občanství ČR

 

Data o nabývání státního občanství ČR poskytuje Ministerstvo vnitra ČR.

PRÁVNÍ ÚPRAVA PLATNÁ OD 1. 1. 2014

Dne 1. 1. 2014 vstoupil v platnost nový zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů. Zásadní změnou, kterou tato nová právní úprava přinesla, je umožnění existence dvojího státního občanství. Žadatelé o udělení státního občanství České republiky se tak po 1. lednu 2014 již nemusí vzdávat svého dosavadního občanství.

Státní občanství České republiky je podle zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství ČR možno nabýt

a) narozením

b) určením otcovství

c) osvojením

d) nalezením na území České republiky

e) udělením

f) prohlášením

g) v souvislosti se svěřením do ústavní, pěstounské nebo jiné formy náhradní péče

 

Ad e) Nabývání SO ČR udělením

Dle §11 o udělení státního občanství České republiky rozhoduje ministerstvo vnitra, přičemž na udělení státního občanství ČR není právní nárok (dále viz §13 a §14 příslušného zákona).

Státní občanství ČR lze udělit žadateli

 1. pokud má žadatel na území ČR nepřetržitě povolen trvalý pobyt po dobu alespoň 5 let (příp. po dobu alespoň 3 let, jde-li o žadatele, který je občanem státu EU, nebo po dobu, která společně s bezprostředně předcházejícím oprávněným pobytem na území ČR dosahuje alespoň 10 let)
 2. pokud žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro nedbalostní trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, nebo pro úmyslný trestný čin
 3. který prokáže znalost českého jazyka
 4. který prokáže základní znalost ústavního systému České republiky a základní orientaci v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích České republiky
 5. který prokáže výši a zdroje svých příjmů
 6. který prokáže, že jeho pobyt na území České republiky v posledních 3 letech předcházejících dni podání žádosti výrazně a bez vážných důvodů nezatěžoval systém státní sociální podpory nebo systém pomoci v hmotné nouzi

 

Ad f) Nabývání SO ČR prohlášením

 1. prohlášení podle §31, §32 a §33 umožňuje nabytí státního občanství ČR bývalým státním občanům či jejich potomkům.
 2. prohlášením podle §34 mohou nabýt státní občanství ČR osoby, kterým byl neoprávněně vydán doklad prokazující státní občanství ČR a po 10 let žijí v dobré víře, že státními občany ČR jsou.
 3. prohlášení podle §35 umožňuje nabýt státní občanství osobám, které se zdržují na území České republiky od deseti let svého věku, tzv. druhé generaci cizinců. Prohlášení lze učinit mezi 18 až 21 rokem věku, pokud má osoba na území ČR povolený trvalý pobyt. Díky přechodnému ustanovení §73 zákona o státním občanství měli možnost do konce roku 2014 nabýt státní občanství ČR tímto způsobem i osoby starší.
 4. prohlášením podle §36 mohou nabýt státní občanství ČR děti, které jsou svěřený do náhradní péče.

Pozn.: na sklonku roku 2013 Ministerstvo vnitra zaznamenalo zvýšený nárůst počtu žádostí o udělení státního občanství, které byly podány ještě podle zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky. V roce 2014 pak Ministerstvo vnitra vedlo paralelně správní řízení o žádostech podle tohoto zákona i zákona nového, tj. zák. č. 186/2013 Sb., o státním občanství ČR. Dne 6. 9. 2019 nabyl účinnosti zákon č. 207/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 186/2013 Sb., o  státním občanství České republiky, ve znění pozdějších přepisů. Podle této novely mohou nově nabývat státní občanství ČR prohlášením i děti a vnuci bývalých československých a českých občanů.       

 

PRÁVNÍ ÚPRAVA PLATNÁ DO 31. 12. 2014

Státní občanství České republiky bylo podle zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky (ve znění pozdějších předpisů), nabýváno

 1. narozením
 2. osvojením
 3. určením otcovství
 4. nalezením na území České republiky
 5. prohlášením
 6. udělením 

přičemž z hlediska kapitoly byly důležité především body e) a f).

Ad e) Nabývání SO ČR prohlášením

Nabývání státního občanství české republiky prohlášením si může zvolit fyzická osoba, která byla k 31. 12. 1992 státním občanem České a Slovenské Federativní republiky, ale neměla státní občanství České republiky ani státní občanství Slovenské republiky.

Ad f) Nabývání SO ČR udělením

Státní občanství České republiky lze na žádost udělit fyzické osobě, která splňuje současně tyto podmínky:

 1. má na území České republiky ke dni požádání žádosti po dobu nejméně pěti let povolen trvalý pobyt a po tuto dobu se zde převážně zdržuje,
 2. prokáže, že nabytím státního občanství České republiky pozbude dosavadní státní občanství, nebo prokáže, že pozbyla dosavadní státní občanství, nejde-li o bezdomovce nebo osobu s přiznaným postavením uprchlíka na území České republiky,
 3. nebyla v posledních pěti letech pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin,
 4. prokáže znalost českého jazyka.

Prohlášení o nabytí státního občanství České republiky podle zákona č. 193/1999 Sb., o státním občanství některých bývalých československých státních občanů (ve znění pozdějších předpisů), může učinit:

 1. fyzická osoba, která pozbyla české či československé státní občanství v období od 25. 2. 1948 do 28. 3. 1990 propuštěním ze státního svazku (včetně pozbytí odnětím) nebo v souvislosti s nabytím státního občanství jiného státu, s nímž měla Česká republika uzavřenu smlouvu upravující otázku zamezení vzniku dvojího státního občanství,
 2. bývalý československý státní občan, který neměl státní občanství české socialistické republiky nebo České republiky, a který by se stal 1. 1. 1969 státním občanem Slovenské republiky, pokud se jeho rodiče stali nebo by se stali k 1. 1. 1969 státními občany České socialistické republiky nebo České republiky, jestliže není ke dni učinění prohlášení státním občanem Slovenské republiky,
 3. bývalý státní občan Slovenské socialistické republiky, který toto občanství pozbyl propuštěním ze státního svazku nebo naturalizací v USA v období od 25. 2. 1948 do 28. 3. 1990, pokud se jeho rodiče stali nebo by se stali k 1. 1. 1969 státními občany České socialistické republiky, nebo v době odchodu do ciziny měl trvalý pobyt na území České socialistické republiky nebo České republiky, jestliže není ke dni učinění prohlášení státním občanem Slovenské republiky.