Počet obyvatel a domů podle výsledků sčítání od roku 1869 - Poznámky

 

Poznámky

Historické údaje o počtu domů a obyvatel v letech jednotlivých cenzů odpovídají dobové metodice a výběru dat pro zveřejnění v příslušném lexikonu obcí (seznamu míst). Z toho vyplývají také některá vybočení z časových řad.

Počet obyvatel:
V roce 1869 se zjišťovalo obyvatelstvo přítomné civilní, v letech 1880-1950 obyvatelstvo přítomné a v letech 1961-1991 obyvatelstvo bydlící, tj. hlášené v obci k trvalému pobytu, i když bylo dočasně nepřítomné. V roce 2001 zahrnuje údaj o počtu obyvatel všechny osoby s trvalým nebo dlouhodobým pobytem (tj. cizinci s přechodným pobytem na území ČR, pokud doba jejich pobytu přesáhla 90 dnů). Při sčítání v roce 1980, 1991 a 2001 byly sečteny nejen osoby bydlící v bytech a zařízeních, ale i osoby mimo byty a zařízení. Proto se může vyskytnout v datech za tyto roky nenulový údaj o počtu obyvatel a zároveň nulový počet domů.

 

Počet domů:
V seznamech míst za léta 1869-1950 je pro jednotlivé obce počet domů uváděn bez zřetelného rozlišení na domy obydlené a neobydlené (v roce 1950 byla sečtena i většina víkendových chat, údaje u typicky rekreačních oblastí zde vybočují z časové řady). V letech 1961-1980 se uvádějí data o počtu domů trvale obydlených. Ze sčítání v roce 1961 byl publikován počet domů v souhrnech za tehdejší obce, v mnoha případech proto tento údaj není za části obce uveden. Od roku 1991 je uváděn opět celkový počet domů (obydlených i neobydlených).

V lexikonu ze sčítání za rok 1921 byl v údajích za místní části (tj. za ty, které v tomto roce neměly statut obce ani osady) uveden pod čarou pouze počet domů, proto může být u některých jednotek (které se mezitím staly částí obce) v tomto roce uveden pouze počet domů.