Výsledky sčítání lidu, domů a bytů 2011 (SLDB 2011)

 

Základní výsledky SLDB 2011
soubor s 11 základními údaji za ČR, kraje, okresy, správní obvody obcí s rozšířenou působností, správní obvody Prahy a všechny obce

  Popis dat PDF XLS JSON
  Data DBF CSV TSV XLS
  Seznam území DBF CSV TSV XLS

 

Výběr údajů ze SLDB 2011 za obyvatelstvo, domy a byty, domácnosti a vyjížďku
Soubory s ukazateli uvedenými na stránce http://vdb.czso.cz/sldbvo/#!stranka=vse-o-uzemi,
za ČR, kraje, okresy, správní obvody obcí s rozšířenou působností, správní obvody Prahy, obce a městské části (obvody) územně členěných statutárních měst.

Každý řádek s daty je uveden identifikací typu území a názvu území.
Všechny údaje odpovídají výsledkům sčítání lidu, domů a bytů k 26. 3. 2011 v územní struktuře k témuž datu (nejsou zohledněny pozdější územní změny).

  Popis dat PDF XLS
  Obyvatelstvo HTML
  Domy a byty HTML
  Domácnosti HTML
  Vyjížďka HTML
  Data
  Obyvatelstvo CSV
  Domy a byty CSV
  Domácnosti CSV
  Vyjížďka CSV
  Seznam území CSV XLS

Prezentace výsledků SLDB
Výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 jsou prezentovány formou statistických tabulek na adrese http://vdb.czso.cz/sldbvo/.
Tabulku s požadovanými daty naleznete buď postupným procházením tematické nabídky, nebo použitím vyhledávače.

Nad každou zobrazenou tabulkou je uveden odkaz pro export dat do otevřeného formátu XML, který je vhodný pro následné strojové zpracování.

Exportovaný soubor obsahuje v podobě číselníkových kódů a jim odpovídajících textových popisů veškeré metainformace potřebné k jednoznačné identifikaci dat. Každý údaj má u sebe uveden identifikátor statistického ukazatele a jeho věcného upřesnění, identifikátor území a období, a také identifikátor měřicí jednotky.
Detailní popis struktury exportovaného XML souboru je uveden v definičním XSD souboru na adrese http://www.czso.cz/documents/10180/25233177/datascitani.xsd/2dd0a9ea-5d47-4268-a50c-d5626cbd3ff3

Kromě možnosti exportovat do XML formátu jednotlivé tabulky je pro vybrané ukazatele připravována i možnost stažení většího objemu dat za všechny územní celky, např. všechny obce.