Ochrana dat

 

Všechny údaje zjištěné při sčítání podléhají velmi přísné ochraně podle Zákona o sčítání lidu, domů a bytů a Zákona o ochraně osobních údajů. Údaje mohou být využity výhradně ke statistickým účelům. Všechny osoby, které se podílejí na sběru a zpracování údajů, jsou vázány mlčenlivostí o všech skutečnostech, o nichž se v souvislosti se sčítáním dozvěděly. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení sčítání.

Ochrana osobních údajů byla důležitým prvkem celého sčítání. Byla přímou součástí zákona č. 296/2009 Sb. ze dne 22. července 2009 o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, nepřímo pak měla vazbu na další příslušné zákony, vč. zákona trestního.
Ochrana osobních údajů byla zajištěna ve všech fázích sběru sčítacích tiskopisů, jejich zpracování i publikace výsledků. Mezi hlavní zásady ochrany osobních údajů patřily:

  • Povinnost mlčenlivosti všech osob, které se v souvislosti s prováděním sčítání a zpracováváním jeho výsledků nebo za jakýchkoliv jiných okolností seznámily s individuálními údaji. Povinnost mlčenlivosti byla časově neomezena, trvala i po skončení příslušných prací.
  • Osobní údaje získané sčítáním smí Český statistický úřad měly být využity výhradně ke statistickým účelům. Údaje o jednotlivých osobách nesměly být zveřejňovány, ani komukoliv sdělovány.
  • Povinnost ochrany všech pracovišť, kde byly sčítací tiskopisy soustřeďovány, kontrolovány a zpracovávány. Tato pracoviště podléhala přísnému režimu ochrany tak, aby k nim nikdo nepovolaný neměl přístup. Zároveň byla vedena evidence všech osob, které s osobními údaji přišly do styku.
  • Sčítací tiskopisy, které obsahovaly identifikační údaje (jméno a příjmení, adresa) byly ve stanovených lhůtách po zpracování skartovány.

Ochrana osobních údajů a bezpečnost informačních systémů při sčítání byla zajištěna ve všech fázích sběru, zpracování a publikace výsledků sčítání. Ochrana osobních údajů byla jedním z nejdůležitějších chráněných veřejných zájmů, a proto se porušení povinností v této oblasti považovalo za protiprávní jednání s vysokým sankčním postihem.
Za porušení povinností v oblasti ochrany údajů a porušení mlčenlivosti podle zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, bylo možné uložit fyzické osobě pokutu ve výši až 100 000 Kč.
Úřad pro ochranu osobních údajů mohl uložit na předmětném úseku ochrany pokutu podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, fyzické osobě ve výši až 5 000 000 Kč, podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě v závislosti na protiprávním jednání až do výše 10 000 000 Kč.
Protiprávní jednání v oblasti ochrany osobních údajů mohlo také naplnit skutkovou podstatu trestného činu „Neoprávněné nakládání s osobními údaji“ podle ustanovení § 180 zákona
č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. Pachatel tohoto trestného činu mohl být potrestán v závislosti na rozsahu způsobené škody
  • odnětím svobody na jeden rok až pět let
  • odnětím svobody na tři léta až osm let
  • zákazem činnosti
  • peněžitým trestem.

Principy zajištění bezpečnosti údajů a konkrétní způsoby řešení jejich ochrany byly stanoveny bezpečnostním projektem a bezpečnostními směrnicemi Českého statistického úřadu, jejichž základem byla především příslušná ustanovení zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011.