Práva, která můžete v souvislosti se zpracováním osobních údajů u ČSÚ uplatnit

 

Kromě práva být plně informován o zpracování Vašich osobních údajů, máte jako subjekt údajů také následující práva:

Právo na přístup – informace o tom, které Vaše osobní údaje a jakým způsobem zpracováváme, komu je předáváme atd. Pokud  uplatníte  právo  na  přístup, poskytneme Vám individualizovaný přehled osobních údajů, které o Vás zpracováváme.

Právo na opravu – pokud zjistíte, že o Vás zpracováváme nepřesné údaje, máte právo žádat jejich opravu.

Právo na výmaz – pokud se budete domnívat, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně, máte právo žádat jejich výmaz. Upozorňujeme, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme pro:

  • plnění naší právní povinnosti,
  • plnění smlouvy, kterou jsme spolu uzavřeli, 
  • určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, či
  • účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely,

nemůžeme vymazat, i když o to požádáte.

Právo na omezení zpracování – při výkonu tohoto práva dochází k dočasnému omezení zpracování dotčených osobních údajů. Zpracování osobních údajů omezíme v následujících případech:

  • popíráte přesnost osobních údajů, než dojde k rozhodnutí, zda správné jsou či nikoli,
  • pokud bychom Vaše osobní údaje zpracovávali bez dostatečného právního základu, ale Vy místo výmazu těchto údajů budete žádat omezení jejich zpracování,
  • pokud bychom Vaše osobní údaje již nepotřebovali pro shora uvedené účely zpracování, ale Vy byste je požadoval/a pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
  • pokud  byste  vznesl/a námitku proti zpracování osobních údajů.
    Po dobu vyhodnocení  oprávněnosti vznesené námitky jsme povinni zpracování předmětných osobních údajů omezit.

Právo na vznesení námitky proti zpracování – pokud je právním základem zpracování Vašich osobních údajů náš oprávněný zájem nebo je zpracování nezbytné pro splnění úkolu, který provádíme ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, můžete z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace podat námitku proti takovému zpracování. V takovém případě nebudeme Vaše osobní údaje dále pro daný účel zpracovávat, ledaže bychom prokázali závažné oprávněné důvody pro zpracování, které by převažovaly nad Vašimi zájmy, právy či svobodami, nebo bychom je potřebovali pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na přenositelnost osobních údajů – pokud je právním základem zpracování Vašich osobních údajů souhlas nebo plnění smlouvy a provádí-li se zpracování automatizovaně, můžete žádat o přenesení Vašich osobních údajů. Poskytneme Vám osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytnul/a, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo na odvolání souhlasu – Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá žádný vliv na případný vzájemný smluvní vztah.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu – můžete podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů („ÚOOÚ“), který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111 (ústředna). ÚOOÚ provozuje internetové stránky: www.uoou.cz, na kterých najdete více informací o tom, s čím a jak Vám ÚOOÚ může pomoci.

V případě obdržení žádosti na uplatnění výše uvedených práv budeme informovat žadatele o výsledku a přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce.

ČSÚ není v určitých případech stanovených GDPR povinen zcela nebo zčásti žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména tehdy, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména z důvodu opakování. V takových případech můžeme uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo s učiněním požadovaných úkonů, případně odmítnout žádosti vyhovět.

Informace o tom, že u nás subjekt údajů uplatnil svoje práva a jak jsme jeho žádost vyřídili, si po přiměřenou dobu (4 roky) uložíme za účelem dokladování této skutečnosti, pro statistické účely, zlepšování našich služeb a ochrany našich práv.

Svá výše uvedená práva můžete uplatnit:
Písemně: Český statistický úřad, Na padesátém 3268/81, 100 82 Praha 10
E-mailem: gdpr@czso.cz
Datovou schránkou: 2gfaasy
Osobně: v ústředí ČSÚ nebo na krajských správách ČSÚ
(podrobnosti na: https://www.czso.cz/csu/czso/ochrana-osobnich-udaju-gdpr)

Uplatněním práv subjektů údajů nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Z tohoto důvodu dbáme na dostatečnou identifikaci a zjištění totožnosti subjektu údajů, který právo uplatňuje. Za tímto účelem jsme připraveni převzít od Vás dodatečné informace s cílem podpořit výkon Vašich práv.

Se svými podněty či dotazy souvisejícími se zpracováním osobních údajů, se na nás můžete obrátit:

Písemně: Český statistický úřad, Na padesátém 3268/81, 100 82 Praha 10
E-mailem: poverenec@czso.cz – pověřenec pro ochranu osobních údajů
Telefonicky: 274 052 199
Osobně: v ústředí ČSÚ

Český statistický úřad