Stav a lov vybraných druhů zvěře v Ústeckém kraji v roce 2018

 

Divoká zvěř byla v roce 2018 v honitbách Ústeckého kraje nejvíce zastoupena srnčí zvěří, jejíž jarní kmenový stav dosáhl hodnoty 15 535 kusů a tvořil tak 28,2 % na celkovém stavu populace u sledovaných druhů zvěře v kraji. Nejméně naopak bylo v kraji dančí a mufloní zvěře, a to 3,6 resp. 3,3 %. V kraji bylo provedeno celkem 33 649 odstřelů, z toho 37,2 % tvořily odstřely černé zvěře. Nejméně bylo odstřeleno zajíců.

O mysliveckém hospodaření podává informaci Roční výkaz o honitbách, stavu a lovu zvěře (za období 1. 4. daného roku – 31. 3. roku následujícího). Jarní kmenové stavy se uvádí k 31. 3. následujícího roku (např. za rok 2018 k 31. 3. 2019). Jarní kmenové stavy v jednotlivých krajích se sledují u vybraných druhů zvěře, do níž se řadí jelení, dančí, mufloní, srnčí a černá zvěř, zajíci, kachny divoké a bažanti.

K 31. 3. 2019 bylo v jarních kmenových stavech Ústeckého kraje evidováno 55 063 sledovaných druhů zvěře. Nejpočetnější skupinou byla zvěř srnčí, která dosáhla stavu 15 535 kusů a podílela se tak na jarních kmenových stavech sledovaných druhů více jak čtvrtinou. Druhou nejpočetnější skupinu tvořili bažanti s počtem 12 397 kusů, následováni zajíci s počtem 11 379 kusů – každá z těchto dvou skupin se podílela na jarních kmenových stavech více jak jednou pětinou. Dále bylo v jarních kmenových stavech evidováno 4 450 kusů černé zvěře a 4 425 kusů divokých kachen, jejichž podíl byl 8,1 % resp. 8,0 %. Ze sledovaných druhů zvěře byly nejméně početné skupiny zvěře jelení o počtu 3 073 kusů, dančí s počtem 1 977 kusů a mufloní s počtem 1 827 kusů (jejich podíl na celkových kmenových stavech sledované zvěře byl u jelení zvěře 5,6 %, u dančí zvěře 3,6 % a u mufloní zvěře 3,3 %).

Jarní kmenový stav k 31. 3. 2019

V rámci celé republiky meziročně vzrostly souhrnně kmenové stavy vybraných druhů zvěře o 0,5 %, nejvíce se na tom podílely kachny divoké, jejichž kmenový stav vzrostl o 7,2 %. Naproti tomu jsou v Ústeckém kraji kachny divoké jediným z vybraných druhů zvěře, u kterých jarní kmenový stav meziročně poklesl, a to o 4,1 %. Celkově se stavy všech vybraných druhů zvěře meziročně v Ústeckém kraji zvýšily o 5,6 %, což je v mezikrajovém srovnání nejvyšší hodnota.

V Ústeckém kraji byl největší nárůst zaznamenán u zajíců, jejichž stav se meziročně zvýšil o 1 229 kusů (12,1 %), což je největší procentní nárůst mezi kraji. O 857 kusů (5,8 %) vzrostla rovněž populace srnčí zvěře. Třetí nejvýznamnější nárůst byl zaznamenán u populace bažantů, a to o 604 kusů (5,1 %). Jarní kmenové stavy se rovněž meziročně zvýšily u černé zvěře, a to o 4,7 %. Ústecký kraj byl tak jedním ze dvou krajů, kde byl tento trend zaznamenán. Druhým regionem byl Olomoucký kraj, kde došlo ke zvýšení stavů černé zvěře o 2,5 %. V ostatních regionech ČR stavy černé zvěře meziročně poklesly, nejvíce pak v Jihočeském kraji, kde byl zaznamenán meziroční pokles o 14,1 %. Celorepublikově jarní kmenové stavy černé zvěře meziročně poklesly o 7,3 %.

V porovnání s rokem 2010 došlo k úbytku všech sledovaných druhů zvěře kromě dančí, jejíž populace od tohoto roku vzrostla o 57,3 %. Největší procentní úbytek v kmenových stavech byl od roku 2010 zaznamenán u jelení zvěře (-35,2 %), bažantů (-33,7 %) a u mufloní zvěře (-27,5 %).

Ve všech krajích odstřely meziročně spíše poklesly, v rámci celé ČR byl zaznamenán pokles o 7,4 %. Výjimku tvořil Zlínský kraj, který zaznamenal nárůst odstřelů o 20,3 %, a to především díky odstřelům bažantů, kterých bylo v porovnání s minulým obdobím odstřeleno v roce 2018 o 247,7 % (12 048 kusů) více. V Ústeckém kraji meziročně poklesly odstřely o 23,4 %, což je druhý největší pokles mezi kraji, největší pokles byl zaznamenán v Libereckém kraji, a to o 24,9 %.

Odstřel zvěře v roce 2018

Meziroční pokles odstřelů byl v jednotlivých krajích způsobem poklesem odstřelu černé zvěře, který se celorepublikově snížil o 39,9 %, největší pokles odstřelů černé zvěře byl zaznamenán ve Zlínském kraji, a to o 56,0 %, nejmenší pokles evidovali v Královehradeckém kraji (28,7 %). Jak celorepublikově, tak i ve většině krajů meziročně vzrostly odstřely jelení, dančí a mufloní zvěře, zajíců a bažantů.

V Ústeckém kraji množství odstřelů zvěře meziročně spíše klesalo, nárůst byl zaznamenán pouze u dančí zvěře, a to o 147 kusů (8,1 %), odstřel zajíců stagnoval. Stejně jako v ostatních regionech ČR se v našem kraji nejvíce meziročně snížil odstřel černé zvěře, a to o 42,8 %, když bylo provedeno o 9 374 odstřelů méně, než v roce 2017 (v roce 2018 bylo odstřeleno 12 528 kusů). I přesto tvořil odstřel černé zvěře více než 37 % všech odstřelů sledovaných druhů zvěře v Ústeckém kraji.

V porovnání s rokem 2010 odstřely sledovaných druhů zvěře převážně poklesly, výjimku tvořily odstřely jelení a dančí zvěře, které v tomto období vzrostly o 15,2 % resp. o 147,0 %. Největší pokles provedených odstřelů byl zaznamenán u zajíců a bažantů, a to o 60 % resp. o 57,5 %.

 

Jelení zvěř   Dančí zvěř

Mufloní zvěř   Srnčí zvěř

Černá zvěř    Zajíci

Kachny divoké      Bažanti

 

Kontakt:

Bc. Iva Princová

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem

tel.: 472 706 106

email: infoservisul@czso.cz

 

 • Tab1.xlsx
 • Tab2.xlsx
 • Stav a lov vybraných druhů zvěře v Ústeckém kraji v roce 2018 (aktualita v pdf)