Pohyb obyvatelstva za 1. čtvrtletí 2020 v Ústeckém kraji (předběžné výsledky)

 

Počet obyvatel Ústeckého kraje se za první čtvrtletí letošního roku snížil, a to v důsledku přirozeného úbytku obyvatel i záporné migrace. Proti prvnímu čtvrtletí 2019 se v Ústeckém kraji narodilo více dětí, ale snížil se podíl dětí narozených mimo manželství. Poklesl rovněž počet zemřelých osob.

 

Podle předběžných výsledků žilo k 31. březnu 2020 v Ústeckém kraji celkem 819 713 obyvatel, v tom 406 752 mužů a 412 961 žen. Za uplynulé tři měsíce se počet obyvatel v kraji snížil celkem o 1 252 osob, počet mužů během čtvrtletí poklesl o 1 011, počet žen o 241.

Ústecký kraj se na celkovém počtu obyvatel České republiky v současnosti podílí 7,7 % a je dlouhodobě pátým nejlidnatějším krajem ČR. Počet obyvatel se v uplynulém období snížil v 7 krajích republiky včetně Ústeckého.

Růst/pokles obyvatel v 1. čtvrtletí 2020

Celkový pokles počtu obyvatel v kraji byl ovlivněn jak zápornou bilancí přirozené měny obyvatel, kdy počet zemřelých převýšil počet narozených o 452 osob, tak i zápornou migrací, kdy počet vystěhovalých převážil nad počtem přistěhovalých o 800 osob. Od ledna do konce března se do kraje přistěhovalo 2 129 obyvatel a vystěhovalo 2 929 obyvatel. Vnitrostátní migrace Ústeckého kraje byla záporná (–140 osob) – do kraje se z jiných oblastí ČR přistěhovalo 1 324 osob a vystěhovalo 1 464 osob. Záporné bylo rovněž i saldo zahraniční migrace kraje -660 osob (z ciziny se do kraje přistěhovalo 805 osob a do zahraničí se vystěhovalo 1 465 osob).

Pohyb obyvatelstva v 1. čtvrtletí 2020

Ke konci prvního čtvrtletí letošního roku byl v šesti okresech Ústeckého kraje vykázán nižší počet obyvatel než na počátku čtvrtletí. Jedinou výjimkou byl okres Most, kde se za první tři měsíce roku počet obyvatel zvýšil, a to výhradně zásluhou kladné migrace. Všechny okresy kraje vykazovaly přirozený úbytek obyvatel a vyjma okresu Most měly všechny okresy rovněž záporné saldo migrace.

Pohyb obyvatelstva v okresech Ústeckého kraje v 1. čtvrtletí 2020

 

 Od ledna do března letošního roku se v Ústeckém kraji živě narodilo 1 978 dětí, což bylo o 16 novorozenců (o 0,8 %) více než ve stejném období roku 2019. Za posledních 19 let se jednalo o šestý nejnižší počet narozených dětí i pátou nejnižší porodnost v kraji. Podíl živě narozených dětí mimo manželství se meziročně snížil o 2,3 procentního bodu (p. b.). Svobodným matkám v Ústeckém kraji se v 1. čtvrtletí letošního roku narodilo 62,0 % dětí. Tento podíl byl druhý nejvyšší po Karlovarském kraji. Republikový průměr představoval 48,9 % a byl o 13,1 p. b. nižší než v Ústeckém kraji. Nejnižší podíl dětí narozených mimo manželství zaznamenali v hl. m. Praze (41,2 %). Meziročně se snížil podíl dětí narozených mimo manželství v polovině krajů republiky.

Na 1 000 obyvatel Ústeckého kraje se živě narodilo 9,7 dětí (v ČR 9,9), což je stejná hodnota jako v prvním čtvrtletí 2019. V mezikrajovém srovnání zaujímala porodnost kraje pátou nejnižší pozici. Nejvíce dětí na 1 tisíc obyvatel se narodilo v hl. m. Praze a na Vysočině.

Porodnost, úmrtnost a podíl živě narozených dětí mimo manželství v 1. čtvrtletí 2020

I přes meziroční pokles počtu zemřelých zůstává přetrvávajícím jevem Ústeckého kraje vysoká úmrtnost. V prvním čtvrtletí letošního roku představovala 11,9 zemřelých na tisíc obyvatel kraje (ČR 11,3). Meziročně poklesla o 0,4 bodů promile. Mezi kraji obsadila čtvrtou nejvyšší pozici po Karlovarském, Moravskoslezském a Jihočeském kraji. Celkem zemřelo v Ústeckém kraji 2 430 osob, jejich počet meziročně poklesl o 80 osob (o 3,2 %).

Nejvyšší zastoupení na celkovém počtu zemřelých v Ústeckém kraji v prvním čtvrtletí letošního roku mají osoby ve věku 70–79 let a 80–89 let. Meziroční pokles jsme zaznamenali ve většině věkových skupin s výjimkou 70–79, 80-89 a 90 a více letých osob.

Zemřelí podle věkových skupin v Ústeckém kraji v 1. čtvrtletí 2020

 Z meziokresního srovnání jednotlivých ukazatelů vyplývá, že v prvním čtvrtletí 2020 byla nejvyšší porodnost v okrese Děčín a Ústí nad Labem. Nejnižší porodnost vykázali v okrese Most, kde byl zároveň, stejně jako v okrese Louny, nejvyšší počet zemřelých osob na 1000 obyvatel. Nejnižší úmrtnost byla v okrese Ústí nad Labem. Nejnižší podíl dětí narozených mimo manželství zaznamenali k 31. 3. letošního roku v okrese Litoměřice (55,5 %). Nejvyšší podíl dětí narozených svobodným matkám (70,3 %) je dlouhodobě v okrese Most.

Porodnost, úmrtnost a podíl živě narozených dětí mimo manželství v okresech Ústeckého kraje v 1. čtvrtletí 2020

 

Za tři měsíce roku 2020 uzavřelo v Ústeckém kraji manželství 257 párů snoubenců, tj. o 61 sňatků (o 19,2 %) méně než za 1. čtvrtletí 2019. Počet sňatků na tisíc obyvatel dosáhl hodnoty 1,3 ‰, což je stejná hodnota jako za celou ČR. V mezikrajovém srovnání dosáhla sňatečnost Ústeckého kraje čtvrtou nejnižší hodnotu.

Sňatečnost a rozvodovost v 1. čtvrtletí 2020

 

 Od ledna do konce března 2020 poklesl počet rozvodů i rozvodovost v Ústeckém kraji. Za první tři měsíce letošního roku bylo rozvedeno 407 manželství, což je o 116 (o 22,2 %) méně než za stejné období roku 2019. Počet rozvodů na tisíc obyvatel dosáhl v kraji 2,0 ‰ proti 2,6 ‰ v 1. čtvrtletí 2019. Rozvodovost v mezikrajovém srovnání za první čtvrtletí letošní roku byla v Ústeckém kraji pátá nejvyšší.

Sňatečnost a rozvodovost v okresech Ústeckého kraje v 1. čtvrtletí 2020

 

Za 1. čtvrtletí 2020 bylo z regionálního pohledu uzavřeno nejvíce sňatků na tisíc obyvatel v okrese Chomutov, zároveň zde byl na tisíc obyvatel rozveden druhý nejnižší počet párů. Naopak nejnižší počet sňatků na tisíc obyvatel bylo uzavřen v okrese Louny, kde byl současně druhý nejvyšší počet rozvedených párů na tisíc obyvatel. Nejvyšší rozvodovost vykázali v prvních třech měsících roku v okrese Most.

 

Kontakt:

Bc. Iva Princová

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem
e-mail:
iva.princova@czso.cz
tel.: 731 622 019

 

  • Více informací naleznete v publikaci
  • Pohyb obyvatelstva za 1. čtvrtletí 2020 v Ústeckém kraji (předběžné výsledky) - aktualita v pdf
  • Tab_1.xlsx
  • Tab_2.xlsx
  • Tab_3.xlsx
  • Tab_4.xlsx
  • Tab_5.xlsx
  • Stručná informace - Pohyb obyvatelstva v 1. čtvrtletí 2020