Nezaměstnanost v Ústeckém kraji v lednu 2022

 

V lednu 2022 podíl nezaměstnaných v Ústeckém kraji meziměsíčně vzrostl o 0,20 p. b. a dosáhl hodnoty 5,28 %. V případě mužů byl zaznamenán nárůst o 0,22 p. b. na hodnotu 4,70 %, nezaměstnanost žen se zvýšila o 0,18 p. b. na hodnotu 5,91 %. Nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán ve všech okresech Ústeckého kraje.

K 31. 1. 2022 dosáhl podíl nezaměstnaných v Ústeckém kraji hodnoty 5,28 %, meziměsíčně došlo k nárůstu o 0,20 procentního bodu (p. b.). Oproti prvnímu měsíci loňského roku byla nezaměstnanost v lednu letošního roku nižší o 0,51 p. b. Nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán jak u mužů, tak i u žen, přičemž nezaměstnanost mužů rostla mírně rychleji. U žen došlo k meziměsíčnímu nárůstu o 0,18 p. b. na hodnotu 5,91 %, nezaměstnanost mužů vzrostla o 0,22 p. b. a dosáhla hodnoty 4,70 %. Nezaměstnanost žen v Ústeckém kraji je i nadále nejvyšší z celé ČR.

Neumístění uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa k 31. 1. 2022

 

Z vnitroregionálního pohledu podíl nezaměstnaných při porovnání s prosincem loňského roku vzrostl ve všech okresech Ústeckého kraje. Největší nárůst byl zaznamenán v okrese Děčín, a to o 0,33 p. b., k nejmenšímu nárůstu došlo v okrese Ústí nad Labem (o 0,07 p. b.). V meziokresním srovnání nezaměstnanosti se v rámci celé ČR umísťuje většina okresů Ústeckého kraje pravidelně na posledních příčkách. Výjimkou je okres Litoměřice, který v lednu dosáhl na 47. místo (ze 77. pozic). Ostatní okresy se umístily na 60. místě a dále. Nejhůře se umístil okres Most, který byl se svou nezaměstnaností 6,46 % třetím nejhorším okresem v ČR. V lednu poklesla nezaměstnanost pouze ve 4 okresech ČR, ve třech okresech stagnovala a ve zbývajících 70 okresech byl zaznamenán nárůst nezaměstnanosti. Nejnižší nezaměstnanost byla vykázána v okrese Praha-východ (1,23 %), nejvyšší opět v okrese Karviná (8,61 %). K nejvýraznějšímu poklesu nezaměstnanosti došlo v okrese Liberec (o 0,07 p. b.), nejvyšší nárůst zaznamenali v okrese Znojmo (o 0,73 p. b.).

 

Meziměsíčně nezaměstnanost vzrostla ve všech krajích ČR vyjma hl. m. Prahy, kde se podíl nezaměstnaných meziměsíčně velmi mírně snížil (o 0,04 p. b). Nejvíce nezaměstnanost vzrostla v Jihočeském kraji (o 0,25 p. b.). V rámci mezikrajského srovnání bylo nejvyšší nezaměstnanosti dosaženo v Ústeckém kraji (5,28 %). Nejpříznivější hodnoty podílu nezaměstnaných zaznamenali opět v Pardubickém kraji (2,60 %), kde byla rovněž nejnižší nezaměstnanost mužů i žen, a to 2,51 resp. 2,70 %. Naopak nejvyšší nezaměstnanost žen byla zjištěna opakovaně v Ústeckém kraji (5,91 %), v případě mužů opět v Moravskoslezském kraji (5,37 %).

 

K 31. lednu 2022 registrovaly úřady práce na území Ústeckého kraje celkem 29 832 neumístěných uchazečů o zaměstnání, přičemž dosažitelných uchazečů ve věku 15–64 let, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, bylo 27 484 (92,1 % evidovaných uchazečů). V průběhu měsíce se počet osob bez práce v kraji zvýšil o 1 049. Nárůst byl zaznamenán ve všech okresech kraje, přičemž nejvíce vzrostl v okresech Děčín a Teplice, a to o 282 resp. 219 osob. Na úřadech práce bylo v kraji v lednu nově zaregistrováno celkem 4 581 osob (proti prosinci se tento počet zvýšil o 994 osob), z jejich evidence naopak odešlo 3 532 uchazečů.

 

Z pohledu věkové struktury uchazečů o zaměstnání převažovaly v lednu 2022 v Ústeckém kraji nadále osoby ve věku 55–59 let (4 009 osob, tj. 13,4 % uchazečů), druhou nejpočetnější skupinou byly osoby ve věku 45–49 let (3 393 osob, tj. 11,4 %), na pomyslné třetí příčce se umístily osoby ve věku 50–54 let (3 298 osob, tj. 11,1 %). Mezi nezaměstnanými bylo i 460 osob ve věku 65 a více let (1,5 %). Průměrný věk nezaměstnaných byl 42,5 roku, meziměsíčně se nezměnil. Nejvíce uchazečů o zaměstnání tvořili uchazeči se základním vzděláním a uchazeči se středním odborným vzděláním s výučním listem (33,5 %, resp. 28,2 %).

 

Počet volných pracovních míst v průběhu měsíce ledna vzrostl na 15 093 (tj. o 799 míst více než tomu bylo na konci prosince); na jedno volné pracovní místo připadalo 1,98 uchazeče o zaměstnání. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a volnými místy vykázal v rámci Ústeckého kraje okres Chomutov (0,89 uchazeče na jedno volné pracovní místo). Nejhorší situace byla v okresech Most a Ústí nad Labem, kde na 1 volné pracovní místo připadalo 4,68 resp. 4,54 uchazečů.

 

Podíl nezaměstnaných osob v Ústeckém kraji a jeho okresech (stav ke konci měsíce)*

Podíl nezaměstnaných osob v Ústeckém kraji a jeho okresech

 

Kontakt:

Bc. Iva Princová

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem

tel.: 472 706 106

mob.: 797 874 132

email: infoservisul@czso.cz


 

  • Další aktuální údaje o nezaměstnanosti jsou k dispozici na
  • Integrovaném portálu MPSV Odkaz [nové okno]
  • Tab.1_NezamKraje_0122.xlsx
  • Tab.2_PodilOkresy_0122.xlsx
  • Tab.3_PocetUchazecu_0122.xlsx
  • Nezaměstnanost v Ústeckém kraji v lednu 2022 (aktualita v pdf)