Chov skotu v Ústeckém kraji v roce 2018

 

 


Podle stavů ke konci roku 2018 se počet kusů chovaného skotu v Ústeckém kraji snížil, a to téměř ve všech věkových kategoriích, s výjimkou býků a jalovic nad 1 rok do 2 let. Poklesl počet krav, a to jak dojených tak ostatních. Produkce mléka v kraji vlivem vyšší dojivosti vzrostla. Tržnost mléka dosáhla 96,4 % a byla vyšší než v roce 2017. Za uplynulý rok se zvýšil počet narozených telat, ale zároveň vzrostl počet uhynulých telat do 3 měsíců stáří. Na 100 krav tak bylo v roce 2018 odchováno o 1 tele více než v předchozím roce, celkem tedy 87 telat. Meziročně vzrostla výroba jatečného skotu i průměrná živá hmotnost.

Ústečtí zemědělci chovali ke konci roku 2017 celkem 42 104 kusů skotu, v porovnání s rokem 2017 stavy poklesly o 898 kusů (o 2,1 %). Stavy skotu v kraji byly v mezikrajovém srovnání druhé nejnižší (po Karlovarském kraji). K meziročnímu poklesu došlo ve většině krajů, z toho v Ústeckém kraji byl nejvyšší. Na celkových stavech skotu České republiky se kraj podílel 3,1 %. Nejpočetnější chovy skotu jsou v Kraji Vysočina a v Jihočeském kraji, oba kraje se na republikovém úhrnu podílely shodně 15,4 %.

Chovy krav se na celkových stavech skotu v Ústeckém kraji podílely necelými dvěma pětinami (39,4 %), tento podíl byl v mezikrajovém srovnání druhý nejnižší po Jihomoravském kraji. Nejvyšší podíl představují krávy v Moravskoslezském a Karlovarském kraji (46,3, resp. 44,1 % v dalších dvou krajích). V roce 2018 bylo v kraji chováno 16 598 krav, jejich stavy meziročně poklesly, a to o 301 kusů (o 1,8 %). K poklesu došlo v dalších 5 krajích – Jihočeském, Plzeňském, Pardubickém, Vysočině a Jihomoravském. Pokles stavů v Ústeckém kraji byl druhý nejvyšší po Jihomoravském kraji. Podíl dojených krav ve prospěch ostatních krav se dlouhodobě snižuje ve většině krajů. V roce 2018 zaujímal podíl dojených krav v Ústeckém kraji 43,8 % a proti předchozímu roku poklesl o 0,8 p. b. K meziročnímu poklesu podílu dojených krav došlo ve většině krajů s výjimkou Libereckého a Královéhradeckého. Již od roku 2009 je v mezikrajovém srovnání podíl dojených krav v Ústeckém kraji druhý nejnižší po Karlovarském kraji. Nejvyšší podíl dojených krav na celkovém počtu krav je dlouhodobě v Jihomoravském kraji (83,1 % v loňském roce), republikový úhrn dosahoval 62,9 %.

Stavy skotu celkem a krav podle krajů v roce 2018

Produkce mléka v Ústeckém kraji dosáhla 58 549 tisíc litrů a byla proti roku 2017 vyšší o 1 506 tis. litrů (o 2,6 %). K nárůstu výroby mléka došlo ve většině krajů s výjimkou Olomouckého kraje. Na celorepublikové výrobě mléka se kraj podílel 1,9 %, což byl druhý nejnižší podíl po Karlovarském kraji. Naproti tomu nejvyšší podíl (18,5 %) dosahoval Kraj Vysočina. Z vyprodukovaného množství mléka bylo v kraji prodáno 56 432 tis. litrů (meziroční nárůst o 1 671 tis. litrů, o 3,1 %), tržnost mléka v kraji tak dosáhla 96,4 % a byla o 0,4 p. b. vyšší než v předchozím roce. Z vyrobeného mléka bylo v republice prodáno v průměru 96,8 %, tj. o 0,4 p. b. více než v Ústeckém kraji. Tržnost mléka v kraji byla pátá nejnižší v České republice po Karlovarském, Jihočeském, Libereckém a Pardubickém kraji.

Výroba a prodej mléka a průměrná denní dojivost podle krajů v roce 2018

Průměrná denní dojivost jedné krávy v Ústeckém kraji meziročně vzrostla o 0,93 litrů (o 4,4 %) a dosahovala 21,91 litrů. V mezikrajovém srovnání byla tato hodnota čtvrtá nejnižší po Karlovarském, Jihočeském a Libereckém kraji. Proti průměru ČR byla dojivost v kraji nižší o 1,45 litru. Nejvíce v průměru nadojila 1 kráva za den v Moravskoslezském, Zlínském a Praze společně se Středočeským krajem (24,83 resp. 24,76 litru).

V roce 2018 se ústeckým chovatelům skotu narodilo 16 010 telat, v porovnání s předchozím rokem to bylo o 217 telat více, tj. o 1,4 %, jednalo se o nejnižší počty v porovnání s ostatními kraji. Na celorepublikovém úhrnu narozených telat se kraj podílel 2,8 %, tento podíl byl rovněž nejnižší mezi kraji. V přepočtu na 100 krav se v kraji narodilo 94,3 telat, to je o 1,1 telat více než v předchozím roce. Do 3 měsíců od narození uhynulo 1 202 kusů, proti roku 2017 se jednalo o nárůst úhynů o 18 telat, tj. o 1,5 %. Procento uhynulých telat z počtu narozených v kraji bylo stejné jako v předchozím roce a dosáhlo 7,5 %. V mezikrajovém porovnání se hodnota tohoto ukazatele pohybovala od 5,4 % ve Zlínském kraji do 8,9 % v Karlovarském kraji. Ústecká hodnota byla pátá nejvyšší mezi kraji. Počet odchovaných telat na 100 krav byl v roce 2018 vyšší o 1 kus (o 1,2 %), celkem tak bylo v kraji odchováno 87,2 telat na 100 krav. Touto hodnotou zaujímal kraj druhou nejnižší příčku po Karlovarském kraji. Nejvyšší počet telat na 100 krav odchovali v Pardubickém kraji (96,8 kusu). Republikový průměr odchovu telat na 100 krav činil 92 telat a byl o 4,8 kusu vyšší než v Ústeckém kraji.

Narozená a odchovaná telata na 100 krav a úhyn telat z počtu narozených podle krajů v roce 2018

V Ústeckém kraji bylo v roce 2016 vyrobeno celkem 5 656 tun jatečného skotu v živé hmotnosti, proti skutečnosti předchozího roku to znamenalo nárůst o 492 tun, tj. o 9,5 %. Na republikové produkci skotu se kraj podílel 3,3 %, tento podíl byl po Karlovarském kraji nejnižší mezi kraji. Nejvíce se na produkci ČR podíleli zemědělci v Kraji Vysočina a v Jihočeském kraji, kde vyprodukovali 16,3, resp. 15,1 % celorepublikového objemu jatečného skotu. Průměrná živá hmotnost jednoho kusu jatečného skotu dosahovala v Ústeckém kraji 522 kg a v porovnání s ostatními kraji zaujímala pátou nejvyšší pozici. Skot s nejvyšší hmotností byl produkován v Jihočeském a Plzeňském kraji (540,1 kg a 530,8 kg), s nejnižší hmotností v Moravskoslezském kraji (423,3 kg).

Výroba jatečného skotu podle krajů v roce 2018

 


Kontakt:

Ing. Růžena Funková

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem
e-mail:
ruzena.funkova@czso.cz
tel.: 605 452 027