Lesnictví v Olomouckém kraji v roce 2020

 

24. 6. 2021

Lesní pozemky zaujímají v Olomouckém kraji více než třetinu jeho území. Po rekordní těžbě dřeva zaznamenané v roce 2018 došlo v roce 2020 ke snížení objemu vytěženého dřeva na 2 121 tis. m3 bez kůry, přičemž 91,4 % z této produkce tvořila nahodilá těžba.

Podle Českého úřadu zeměměřického a katastrálního zaujímaly k 31. 12. 2020 lesní pozemky v Olomouckém kraji rozlohu 186 418 ha, což představovalo více než jednu třetinu území kraje (35,4 %). Většinu lesních ploch tvořila půda porostní (97,3 %), tj. půda s porostem lesních dřevin a půda dočasně odlesněná z důvodu obnovy lesa. Na celkové rozloze lesních pozemků v České republice se krajské lesní plochy podílely 7,0 %.

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů vloni v kraji evidoval plochu dřevin 176,8 tis. ha s převahou ploch jehličnatých dřevin (62,9 %) nad plochou dřevin listnatých (37,1 %).

V roce 2020 se v Olomouckém kraji opět snížil objem těžby dřeva, která činila 2 121 tis. m3 dřeva bez kůry. Po rekordní těžbě v roce 2018 se jednalo o další pokles těžby oproti předchozímu roku. Vloni se těžba meziročně snížila o 27,5 %. Zatímco těžba listnatých dřevin byla poslední 3 roky na obdobné úrovni (v roce 2020 v objemu 254,4 tis. m3 b. k.), těžba jehličnanů poklesla na 1 866,5 tis. m3 b. k. I přes výrazný meziroční úbytek představovala těžba jehličnatých dřevin 88,0 % z celkové těžby dřeva v kraji. V kraji vytěžené dřevo tvořilo 5,9 % z celkové produkce dřeva v ČR. Nejvíce - téměř čtvrtina republikové produkce dřeva (24,4 %) - bylo vytěženo v Kraji Vysočina.

Vysoká těžba dřeva v posledních letech souvisí s likvidací kůrovcových kalamit. Většina vloni vytěženého dřeva v kraji (91,4 %) připadala na zpracovanou nahodilou těžbu dřeva. Více než polovina z produkce dřeva byla zpracována z důvodu hmyzové kalamity (54,9 %) a další pětina z důvodu živelních příčin (20,1 %).

V roce 2020 bylo v kraji uměle zalesněno 3 788 ha a dalších 678 ha lesa bylo obnoveno přirozenou cestou. V posledních letech byly při výsevu a výsadbě lesa více využívány listnaté dřeviny než jehličnaté. V roce 2020 bylo zalesněno 2 102 ha listnatými dřevinami, mezi kterými převažoval buk (58,9 %). Jehličnatými dřevinami bylo zalesněno 1 687 ha a nejčastější byl smrk (62,8 % z plochy osázené jehličnany).

Zalesnění v kraji tvořilo 11,3 % z celkové plochy zalesňování v České republice (33,7 tis. ha), což odpovídalo 3. nejvyššímu podílu v mezikrajském srovnání. Největší plochy zalesnění a obnovy lesa provedené uměle byly evidované v Kraji Vysočina (6,2 tis. ha) a Jihomoravském kraji (4,5 tis. ha).

Prořezávky, čistky a plecí seče v mladých porostech v kraji se v roce 2020 uskutečnily na ploše 2 860 ha. Probírky, prováděné jako výchovné zásahy v předmýtních lesních porostech, proběhly na ploše 795 ha a vytěžilo se při nich 42,4 tis. m³ dřeva bez kůry. Chemicky a biologicky bylo v loňském roce ošetřeno 15 740 ha lesní půdy, nejvíce mezi kraji (31,1 % z celkově takto ošetřené lesní půdy v ČR).

Škody způsobené zvěří v kraji byly vyčísleny na 3,7 mil. Kč. Po hodnotách škod v krajích Ústeckém, Jihočeském a Plzeňském to byla čtvrtá nejvyšší škoda v mezikrajském srovnání. Na celkové hodnotě škod způsobených zvěří v České republice se Olomoucký kraj podílel 11,0 %.

 

Více informací naleznete na internetových stránkách ČSÚ v publikaci Lesnictví - 2020.

 

Kontakt:
Jarmila Benešová
Oddělení informačních služeb
E-mail: jarmila.benesova@czso.cz

  • Lesnictví v Olomouckém kraji v roce 2020 - komentář
  • Lesnictví v Olomouckém kraji
  • Graf - Těžba dřeva podle druhu dřeviny v Olomouckém kraji
  • Graf - Těžba dřeva v Olomouckém kraji
  • Graf - Zalesňování podle druhu dřeviny v Olomouckém kraji
  • Graf - Zalesňování a přirozená obnova lesa v Olomouckém kraji