Výdaje na ochranu životního prostředí v Libereckém kraji v roce 2018

 

Nejvíce prostředků na ochranu životního prostředí v roce 2018 vložili investoři se sídlem v Libereckém kraji do oblasti ochrany a sanace půdy, podzemních a povrchových vod (41,2 % z celkové částky 4,1 mld. Kč) a nakládání s odpady (36,8 %).

Graf: Investice na ochranu životního prostředí na 1 obyvatele v krajích

Výdaje na ochranu životního prostředí zahrnují výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného majetku na ochranu a neinvestiční náklady, které se vztahují k aktivitám na ochranu životního prostředí (technologie, procesy, zařízení nebo jejich části). Hlavním účelem těchto výdajů je zachycení, odstranění, monitorování, kontrola, snižování, prevence nebo eliminace znečišťujících látek a znečištění nebo jakékoliv jiné poškození životního prostředí, ke kterému dochází při činnosti podniků.

V roce 2018 investoři se sídlem na území Libereckého kraje v tomto směru vynaložili částku v hodnotě 4,1 mld. Kč, tj. meziročně více o 0,2 mld. (3,8 %). Největší část těchto výdajů směřovala do neinvestiční oblasti, a to 3,1 mil. Kč (tj. 76,3 % z celkového objemu výdajů na životní prostředí).

V oblasti neinvestičních nákladů byly v roce 2018 největší položkou výdaje spojené s nakládáním s odpady, které představovaly 44,1 % jejich celkové hodnoty. Souvisí např. s úpravou technologických procesů z důvodu prevencí vzniku odpadů, se zařízením a vybavením pro sběr, svoz, přepravu, třídění a úpravu odpadů, výstavbou spaloven, recyklačních závodů, řízených skládek, kompostáren, asanací starých skládek, zařízením pro monitoring odpadů). Do roku 2016 však největší část neinvestičních nákladů směrovala do ochrany a sanací půdy, podzemních a povrchový vod, která zahrnuje např. prevenci depozice znečišťujících látek do půdy (vč. následné infiltrace do vod), předcházení kontaminace a degradace půd chemickými vlivy a její následná sanace, ochrana půdy před erozí, svahovými pohyby a ostatní degradací způsobenou fyzikálními jevy, včetně nákladů na řešení problematiky sesuvů, náklady na úkoly geologických průzkumů s účelem ochrany půdy a podzemní a povrchové vody. Podíl těchto nákladů se pohyboval okolo 40 %. V roce 2017 stejná část neinvestičních nákladů putovala jak do výdajů spojených s nakládáním s odpady, tak do výdajů do ochrany půdy a sanací půdy, a to 38,5 %.

Celkový objem investičních výdajů dosáhl v roce 2018 v Libereckém kraji více než 977 mil. Kč, meziročně o 38,1 mil. Kč více (4,1 %). Nejvyšší podíl z celkového objemu investic zaujímaly, obdobně jako v roce předcházejícím, investiční výdaje na ochranu a sanaci půdy, podzemních a povrchových vod (57,2 %). V roce 2017 bylo na tuto kategorii vynaloženo 70,0 % z celkových investičních výdajů. Opačný vývoj mělo zastoupení investic na ochranu ovzduší a klimatu. Jejich podíl byl v posledních pěti letech nejvyšší v roce 2014 (58,0 %), poté investice každoročně klesaly až na 6,1 % v roce 2018.

Investice na ochranu životního prostředí vynaložené v Libereckém  kraji dosáhly v roce 2018 částky 1,0 mld. Kč (tj. meziročně více o 1,6 %), v přepočtu na 1 obyvatele pak činily 2 327 tis. Kč. Tato částka byla mezi kraji 6. nejnižší a o 593 Kč se pohybovala pod průměrem za Českou republiku (2 920 Kč na 1 obyvatele). Nejméně prostředků na 1 obyvatele bylo v roce 2018 proinvestováno v Karlovarském kraji (1 302 Kč), nejvíce v Ústeckém kraji (5 579 Kč).

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová
Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
e-mail: infoservislbc@czso.cz
tel.: 485 238 811

 • Výdaje na ochranu životního prostředí v Libereckém kraji v roce 2018
 • Tabulky
 • Investice a neinvestiční náklady na ochranu životního prostředí investorů se sídlem na území Libereckého kraje podle programového zaměření v roce 2018
 • Investice a neinvestiční náklady na ochranu životního prostředí podle programového zaměření a kraje sídla investora v roce 2018
 • Investice na ochranu životního prostředí investorů se sídlem na území Libereckého kraje podle zdrojů financování v roce 2018
 • Investice na ochranu životního prostředí podle zdrojů financování a kraje sídla investora v roce 2018
 • Investice na ochranu životního prostředí podle místa investice
 • Grafy
 • Investice na ochranu životního prostředí podle sídla investora v roce 2018
 • Neinvestiční výdaje na ochranu životního prostředí podle sídla investora v roce 2018
 • Investice na ochranu životního prostředí podle místa investice na 1 obyvatele v roce 2018