Soupis ploch osevů k 31. 5. 2020 a odhad sklizně k 10. 6. 2020

 

Na základě prvních letošních odhadů sklizně k 10. červnu se v Libereckém kraji předpokládá nižší sklizeň základních obilovin. Propad ve srovnání se sklizní v roce 2019 se očekává u pšenice, ječmene a triticale.

Graf: Osevní plochy vybraných plodin v Libereckém kraji

Na základě soupisu osevních ploch k 31. 5. 2020 byla v Libereckém kraji zjištěna výměra obhospodařované zemědělské půdy ve výši 101 254 ha, tj. o 368 ha (0,4 %) méně než ke stejnému datu roku 2019. Největší část z uvedené plochy zaujímají trvalé travní porosty, které tvoří 61,2 %. Oproti minulému roku se jejich rozloha snížila o 457 ha (0,7 %) na 61 941 ha. Orná půda se rozprostírá na 37 687 ha (37,2 % obhospodařované zemědělské půdy) a její výměra se meziročně snížila o 102 ha (-0,3 %). Snížení ploch bylo také vykázáno u zahrad, a to o 16 ha na 19 ha. Naopak meziroční nárůst rozlohy vykázaly ovocné sady, jejichž plocha se zvýšila o 53 ha (4,5 %) na 1 240 ha a chmelnice (+3 ha na 18 ha). Úhorem leží 704 ha půdy, tj. meziročně více o 47 ha (+7,2 %).

Zemědělci v Libereckém kraji k 31. 5. 2020 oseli celkem 36 983 ha půdy, což je o 149 ha (0,4 %) méně než ke stejnému datu loňského roku. Téměř 55 % výše uvedené osevní plochy představovaly zrniny. Z jejich celkové plochy 20 178 ha necelých 96 % připadlo na obiloviny, přičemž 10 855 ha (56,1 % celkové plochy obilovin) bylo oseto pšenicí a 3 737 ha (19,3 %) ječmenem. Okopaniny tvoří 2,5 %, olejniny 16,1 % celkové osevní plochy, více než čtvrtinu představovaly pícniny na orné půdě.

V porovnání s osevem v roce 2019 poklesla plocha zrnin a obilovin (o 5,1 %, resp. 5,5 %). Plocha osevu pšenice se snížila o 1 288 ha (10,6 %). Důvodem je snížení plochy jak pšenice ozimé o  1 071 ha (-9,3 %), tak pšenice jarní o 217 ha (-32,0 %). O 150 ha (3,9 %) se zmenšila také osevní plocha ječmene, přičemž osevní plocha ječmene jarního poklesla o 98 ha (-5,4 %) a plocha ječmene ozimého se snížila o 52 ha (-2,5 %). Meziročně také poklesla plocha osevu ovsa (-24 ha, tj. -1,9 %), tritikale (-22 ha, -1,5 %) a kukuřice na zrno (-43 ha, -10,3 %). Meziročně vyšší osevní plocha je vykázána u žita (+453 ha, +39,2 %). Dále se rozšířila osevní plocha pícnin na orné půdě (+8,3 %), luskovin na zrno (+3,9 %) a okopanin (+2,2 %).

Na základě výše uvedených výsledků soupisu ploch osevů byl k 10. 6. 2020 proveden první odhad výnosů a produkce základních obilovin (obiloviny bez kukuřice na zrno a ostatních obilovin), raných brambor, řepky, jahod a raných druhů ovoce.

Podle uvedeného odhadu by v Libereckém kraji mělo být sklizeno celkem 99 979 tun základních obilovin při výnosu 5,28 t/ha. V případě produkce to je o 8 288 tun (7,7 %) méně než bylo sklizeno v roce 2019, u hektarového výnosu se jedná o snížení o 0,14 t/ha (2,6 %). Propad sklizně se očekává v případě pšenice – při výnosu 5,61 t/ha by měla dosáhnout 60 906 tun (-12,2 % ve srovnání se sklizní 2019). Úroda ječmene by měla činit 19 085 tun při výnosu 5,11 t/ha, tzn. snížení produkce o 10,9 %. Nižší sklizeň ve výši 7 272 tun se očekává i v případě triticale (-1,5 %). Vzhledem k rozšíření osevních ploch se zvýšení produkce očekává u žita, a to o 38,5 % na 8 291 tun při hektarovém výnosu 5,15 tun. Lepší výsledky se očekávají také u ovsa – sklizeň by měla dosáhnout 4 425 tun (tj. o 8,1 % více než při loňské sklizni) při výnosu 3,54 t/ha. Vyšší úroda se dále předpokládá ještě u řepky, při hektarovém výnosu 3,08 tun by měla dosáhnout 15 536 tun (nárůst o 6,9 %).

 

Kontakt:

Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
tel.: 485 238 811
email: infoservislbc@czso.cz
web: www.liberec.czso.cz

  • Soupis ploch osevů k 31. 5. 2020 a odhad sklizně k 10. 6. 2020 (aktualita ve formátu PDF)
  • Tabulky
  • Struktura ploch osevů v Libereckém kraji
  • Odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin v Libereckém kraji k 10. 6. 2020
  • Grafy
  • Podíl orné půdy na zemědělské půdě podle krajů k 31. 5. 2020
  • Struktura zemědělské půdy podle krajů k 31. 5. 2020
  • Osevní plochy vybraných plodin v Libereckém kraji
  • Sklizeň vybraných plodin v Libereckém kraji
  • Hektarové výnosy vybraných plodin v Libereckém kraji