Soupis hospodářských zvířat v Libereckém kraji k 1. 4. 2020

 

Podle soupisu hospodářských zvířat zpracovaného k 1. dubnu 2020 v Libereckém kraji meziročně vzrostly stavy prasat a koní, naopak poklesly stavy skotu, ovcí, koz i drůbeže.

K uvedenému datu bylo na území Libereckého kraje chováno 48 729 kusů skotu, což představovalo meziroční pokles o 660 kusů (-1,3 %). Z pohledu kategorií vzrostly pouze stavy jalovic od 1 do 2 let, a to o 624 kusů (+10,1 %) na 6 817 kusů. Počet jalovic nad 2 roky se snížil o 413 kusů (-11,7 %) na 3 124 kusů. Oproti soupisu v roce 2019 ubylo 135 kusů krav (-0,7 %) a jejich stav představoval 20 583 kusů (tj. 42,2 %  z uvedeného počtu skotu).

Graf - Vývoj stavu skotu, prasat a drůbeže v Libereckém kraji

Stavy skotu poklesly v celé České republice (-13 989 kusů, tj. -1,0 %) a také v dalších deseti regionech. Absolutně nejvyšší pokles vykázal Plzeňský kraj (-2 979 kusů), relativně nejvyšší Ústecký kraj (-2,6 %). K mírnému nárůstu chovu došlo pouze ve dvou krajích – v Moravskoslezském (+624 kusů, +0,7 %) a Olomouckém (+289 kusů, +0,3 %). Podíl Libereckého kraje na celorepublikovém úhrnu 1 404 117 kusů skotu dosáhl 3,5 % (3. nejnižší hodnota mezi kraji). Nejnižší stav i podíl vykázal Ústecký kraj (41 484 kusů, tj. 3,0 %), následoval kraj Karlovarský (43 021 kusů, 3,1 %). Naopak nejrozšířenější byl chov skotu v Jihočeském kraji, ve kterém bylo přes meziroční pokles o 1,1 % evidováno 219 914 kusů (tj. 15,7 % z republikového úhrnu). Druhé nejčetnější chovy byly vykázány v Kraji Vysočina (218 641 kusů, 15,6% podíl).

Stavy prasat se v Libereckém kraji od minulého šetření navýšily o 1 985 kusů (11,7 %) na 19 005 kusů. Meziročně se zvýšil počet selat (+1 185 kusů, +20,5 %), naopak stavy prasnic a prasniček poklesly (-5,9 %, resp. -24,6 %). Liberecký kraj patřil mezi čtyři regiony, ve kterých se chovy prasat meziročně rozrostly. Nejvýraznější přírůstek byl vykázán v Moravskoslezském kraji (+14,4 %), nárůst v Libereckém kraji byl druhý nejvyšší. V rámci 9 krajů, ve kterých stavy poklesly, byl největší propad vykázán v Královéhradeckém kraji (-13,5 %). Dominantní postavení v chovu prasat mají víceméně dva kraje – Kraj Vysočina a Středočeský kraj (včetně Hlavního města Prahy) s podílem 21,3 %, resp. 21,0 % na republikovém úhrnu 1 499 307 kusů prasat. Podíl Libereckého kraje (1,3 %) je po Karlovarském kraji (1,1 %) druhý nejnižší.

Graf - Vývoj stavu ovcí, koz a koní v Libereckém kraji

Stav drůbeže v Libereckém kraji meziročně poklesl o 5 109 kusů (6,4 %) na 75 173 kusů. V porovnání s ostatními regiony České republiky se jednalo o nejmenší chov (0,3 % z republikového úhrnu 24,2 mil. kusů). Více než jedna pětina republikového úhrnu drůbeže byla soustředěna ve Středočeském kraji včetně Hlavního města Prahy (5,3 mil. kusů).

Liberecký kraj má mezi kraji sedmý nejvyšší stav ovcí, podíl na republikovém úhrnu 203 612 kusů dosáhl  7,1 %. Počet ovcí však meziročně poklesl o 6,1 % na 14 465 kusů. Nejpočetnější stáda ovcí vykázali zemědělci v Jihočeském kraji (28 602 kusů, 14,0% podíl), naopak pouze 8 869 kusů (4,4 %) bylo zaznamenáno v Jihomoravském kraji.

Početní stav koz v Libereckém kraji meziročně poklesl o 156 kusů (-5,7 %) na 2 586 kusů a s 8,9% podílem na republikovém úhrnu 28 919 kusů se jednalo o čtvrtý největší chov mezi regiony České republiky. Nejvyšší stavy byly zaznamenány ve Středočeském kraji včetně Hlavního města Prahy (5 365 kusů, 18,6% podíl), naopak nejnižší v Olomouckém kraji (1 322 kusů, 4,6 %).

Na celorepublikovém chovu koní (38 087 kusů) se Liberecký kraj podílel 6,8 % (6. nejvyšší pozice mezi kraji) a oproti soupisu k 1. 4. 2019 vzrostl v našem regionu chov koní o 219 kusů (+9,3 %) na 2 586 kusů.

Více v publikaci Soupis hospodářských zvířat - k 1. 4. 2020

Kontakt:

Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
tel.: 485 238 811
email: infoservislbc@czso.cz
web: www.liberec.czso.cz

  • Soupis hospodářských zvířat v Libereckém kraji k 1. 4. 2020 (aktualita ve formátu pdf)
  • Tabulky
  • Stavy hospodářských zvířat v Libereckém kraji (k 1. 4. )
  • Soupis hospodářských zvířat podle krajů k 1. 4. 2020
  • Grafy
  • Vývoj stavu skotu, prasat a drůbeže v Libereckém kraji
  • Vývoj stavu ovcí, koz a koní v Libereckém kraji
  • Podíl krajů na republikových chovech vybraných hospodářských zvířat podle stavu k 1. 4. 2020
  • Meziroční změna stavu vybraných hospodářských zvířat podle krajů