Příjmy a životní podmínky domácností 2018 – Liberecký kraj

 

Podle výsledků šetření Životní podmínky průměrný čistý peněžní příjem na osobu v domácnosti v Libereckém kraji činil 180 199 Kč a mezi kraji byl 7. nejvyšší. Nejvíce domácností mělo měsíční příjem na osobu v rozmezí od 15 do 20 tis. Kč.

Graf: Průměrné celkové čisté příjmy domácností na osobu v krajích 2017

V roce 2018 v Libereckém kraji hospodařilo 180 736 domácností (tj. 4,1 % republikového úhrnu 4 394 869 domácností) s průměrným počtem 2,40 členů. Jejich hrubé peněžní příjmy představovaly v roce 2017 částku 213 252 Kč na osobu a ve srovnání s předchozím rokem se zvýšily o 18 858 Kč (9,7 %). Struktura příjmů se dlouhodobě nemění. Největší položkou byly příjmy ze závislé činnosti (65,5 %), 21,7 % představovaly sociální příjmy a 10,1 % příjmy z podnikání. Do kategorie ostatních příjmů připadlo 2,7 % hrubých peněžních příjmů. Průměrné čisté peněžní příjmy domácností meziročně vzrostly o 13 596 Kč (8,2 %) na 180 199 Kč na osobu. Vzhledem k 2,5% zvýšení spotřebitelských cen v České republice reálný růst činil 5,5 %. Celkové čisté příjmy (včetně naturálních příjmů) meziročně zaznamenaly nárůst o 13 780 Kč (8,0 %) na 186 563 Kč. V rámci mezikrajského srovnání byly uvedené hodnoty všech příjmů libereckých domácností 7. nejvyšší a pohybovaly se pod republikovými průměry. Nejvyšší částky těchto ukazatelů byly vykázány v Hlavním městě Praze (276 812 Kč hrubé peněžní příjmy, 228 442 Kč čisté peněžní příjmy, 236 353 Kč celkové čisté příjmy). Nejnižší hrubý peněžní příjem byl zjištěn ve Zlínském kraji (188 048 Kč), nejnižší čisté peněžní příjmy a celkové čisté příjmy v Ústeckém kraji (162 102 Kč, resp. 166 996 Kč).

Podle velikosti čistého měsíčního příjmu na osobu náleželo 25,7 % domácností v Libereckém kraji do skupiny s příjmem od 15 001 do 20 000 Kč (tj. meziročně více o 4,3 procentní body). Druhé nejvyšší zastoupení měly domácnosti v příjmové skupině 12 001 až 15 000 Kč (22,6 %). Nejnižší příjmy do 6 000 Kč vykázalo 2,1 % domácností, do kategorie nad 50 tis. Kč na osobu se nezařadila žádná domácnost v kraji. Nejvyšší zastoupení domácností v příjmové kategorii 15 001 až 20 000 Kč mělo Hlavní město Praha (23,2 %) a Plzeňský kraj (23,3 %). Naopak v Olomouckém kraji náleželo nejvíce domácností do kategorie 10 001 až 12 000 Kč (22,8 %). Ve všech ostatních krajích měly nejvyšší zastoupení domácnosti s příjmy od 12 001 do 15 000 Kč.

Více než 51 % domácností v Libereckém kraji bydlelo v bytovém domě, dalších 48,4 % žilo v rodinném domě. Z hlediska právního důvodu užívání bytu převažovaly ze 46,0 % byty ve vlastním domě, následovaly byty v osobním vlastnictví (22,5 %) a byty pronajaté (22,4 %). V družstevním bytě žilo 5,2 % domácností.

Průměrné měsíční náklady na bydlení domácnosti v Libereckém kraji v roce 2018 dosáhly částky 5 836 Kč a představovaly 16,2 % z čistých peněžních příjmů domácnosti. Největší položkou nákladů na bydlení byla elektřina (1 688 Kč, tj. 28,9 %), druhou významnou položkou bylo nájemné (1 277 Kč, 21,9 %). Na plyn z dálkového zdroje vynaložily domácnosti 715 Kč (tj. 12,3 % výdajů na bydlení), na vodné a stočné 671 Kč (11,5 %), na teplo a teplou vodu 574 Kč (9,8 %).

Nejvyšší měsíční náklady na bydlení měly domácnosti v Hlavním městě Praze (7 593 Kč), nejnižší v Kraji Vysočina (4 689 Kč). V Libereckém kraji byly náklady na bydlení třetí nejvyšší a společně s Hlavním městem Prahou, Ústeckým a Jihomoravským krajem překročily republikovou úroveň 5 706 Kč. Největší část čistých peněžních příjmů tvořily náklady na bydlení v případě domácností z Ústeckého kraje (19,5 %) a Hlavního města Prahy (19,1 %), na opačné straně žebříčku byl Kraj Vysočina s 13,5 %.

Uvedené šetření nám také mapuje subjektivní názory domácností na různé oblasti. V roce 2018 vycházelo se svými příjmy s velkými obtížemi nebo s obtížemi necelých 15 % domácností v Libereckém kraji (meziročně méně o 4,2 procentní body). Menší obtíže pocítilo 30,2 % domácností, necelých 55 % domácností s příjmem vycházelo snadno, docela či velmi snadno.

S rostoucími příjmy se zlepšil také pohled libereckých domácností na náklady na bydlení. Meziročně o 4,0 procentní body na 18,2 % poklesl podíl domácností, pro které byly výdaje na bydlení velkou zátěží. Na 15,9 % (tzn. o 3,9 procentních bodů více než v roce 2017) se zvýšil podíl domácností, pro které úhrada nebyla vůbec žádnou zátěží.

V roce 2018 mělo v Libereckém kraji půjčku (kromě bytových) 17,6 % domácností (2. nejvyšší podíl mezi kraji). Pro 5,7 % domácností bylo jejich splácení velkou zátěží, pro 9,8 % jistou zátěží a pro 2,1 % to nebylo vůbec zátěží. Z mezikrajského pohledu nejvíce domácností zatížených půjčkou bylo vykázáno v Karlovarském kraji (23,4 %), na opačný konec žebříčku se zařadil Jihočeský kraj (7,9 %).

S ohledem na příjmovou situaci bylo pro 29,3 % domácností v našem kraji problematické zaplatit neočekávaný výdaj ve výši 10 700 Kč, necelá čtvrtina domácností si pak nemohla alespoň jednou v roce dopřát týdenní dovolenou mimo domov. Dalších 7,6 % domácností si nemohlo dovolit jíst obden maso a 4,3 % dostatečně vytápět byt. 

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci

Oddělení informačních služeb

e-mail: infoservislbc@czso.cz

tel.: 485 238 811

 • Příjmy a životní podmínky domácností 2018 – Liberecký kraj (aktualita ve formátu PDF)
 • Tabulky
 • Složení domácností v Libereckém kraji a roční příjmy na osobu
 • Grafy
 • Průměrné celkové čisté roční příjmy na osobu podle krajů v roce 2017
 • Struktura hrubých peněžních příjmů v Libereckém kraji
 • Příjmové rozložení domácnosti podle krajů v roce 2017
 • Náklady domácnosti na bydlení v Libereckém kraji a České republice
 • Měsíční náklady na bydlení podle krajů v roce 2018
 • Podíl měsíčních nákladů na bydlení na celkových čistých příjmech domácností v roce 2018
 • Struktura nákladů na bydlení podle krajů v roce 2018
 • Jakou zátěží jsou pro domácnost náklady na bydlení
 • Jak vycházely domácnosti v České republice a v Libereckém kraji se svými příjmy
 • Co si domácnost v roce 2018 nemohla dovolit