Ekonomické subjekty v Libereckém kraji k 31. 12. 2018

 

Podle Registru ekonomických subjektů (RES) k 31. 12. 2018 v Libereckém kraji sídlilo 118 509 ekonomických subjektů (tj. 4,1 % z republikového úhrnu necelých 2,9 mil. subjektů). Meziročně jejich počet vzrostl o 655 subjektů (0,6 %). Aktivita podle informací ze statistických zjišťování nebo z administrativních zdrojů byla zjištěna u 47,0 % uvedených ekonomických subjektů.

Graf - ekonomické subjekty subjekty podle krajů k 31. 12. 2018

Počet právnických osob se zvýšil o 605 jednotek (2,7 %) na 22 763 subjektů (19,2% podíl na celkovém počtu subjektů v Libereckém kraji), počet fyzických osob se navýšil pouze o 50 jednotek (0,1 %) na 95 746 subjektů (80,8% podíl). Na zvýšení počtu právnických osob se podílely především společnosti s ručením omezeným (+410 subjektů, tj. 3,6 %) a spolky (+129 subjektů, tj. 3,3 %), v případě fyzických osob přibylo nejvíce živnostníků (+255 subjektů, tj. 0,3 %).

K 31. 12. 2018 tak bylo v Libereckém kraji zaregistrováno například 88  334 živnostníků (z toho 44,5 % se zjištěnou aktivitou), 11 895 společností s ručením omezeným (71,3 % aktivních), 481 akciových společností (81,5 % aktivních). V registru ekonomických subjektů bylo zapsáno také 4 040 spolků (24,2 % aktivních).

Ve struktuře ekonomických subjektů s uvedeným počtem zaměstnanců převažují subjekty bez zaměstnanců. Jejich počet meziročně vzrostl o 811 subjektů (2,3 %) na 36 319 subjektů (tj. 79,3 % z celkového počtu subjektů v Libereckém kraji s uvedeným údajem). Následují mikropodniky s 1 až 9 zaměstnanci, kterých bylo ke konci roku 2018 evidováno 7 512 (16,4 %). Mezi velké podniky s 250 a více zaměstnanci patřilo pouze 74 subjektů (0,2 %), jejich počet meziročně poklesl o 4 jednotky (-5,1 %).

Skladba ekonomických subjektů podle převažující činnosti se dlouhodobě nemění. Nejvíce ekonomických subjektů se sídlem v Libereckém kraji spadá do odvětví velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel (24 541 subjektů, tj. 20,7 %). Druhou nejvíce zastoupenou skupinou jsou průmyslové podniky (17 717 jednotek, 14,9 %), mezi nimi převažují subjekty zabývající se zpracovatelským průmyslem (93,6 % podniků z odvětví průmyslu). Třetím odvětvím v pořadí je stavebnictví s 16 260 zaregistrovanými subjekty (13,7 %), 13 244 (11,2 %) subjektů patří do odvětví profesní, vědecké a technické činnosti.

Z pohledu meziročního vývoje absolutně nejvíce přibylo subjektů orientovaných na profesní, vědecké a technické činnosti (+350 subjektů). Naopak úbytek v počtu podniků zaznamenalo odvětví velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel (-523 subjektů, tj. méně o 2,1 %) a pokračoval pokles z předchozích let v odvětví peněžnictví a pojišťovnictví (- 207 subjektů, tj. o 9,8 % méně).

Z regionálního pohledu je dlouhodobě nejvíce ekonomických subjektů soustředěno v okrese Liberec (50 947 subjektů, tj. 43,0 % subjektů v Libereckém kraji), nejméně v okrese Semily (19 935 subjektů, tj. 16,8 %). Struktura ekonomických subjektů podle právní formy odpovídá krajské situaci, tj. ve všech okresech kraje převažují fyzické osoby nad osobami právnickými. Pouze v okrese Liberec se zastoupení fyzických osob pohybovalo pod 80% hranicí (77,4 %).

Krajské skladbě odpovídá také struktura ekonomických subjektů jednotlivých okresů podle odvětví činnosti. Také v jednotlivých okresech mělo nejvyšší zastoupení odvětví velkoobchodu a maloobchodu, oprav a údržby motorových vozidel (od 18,9 % v okrese Semily do 22,2 % v okrese Liberec). S výjimkou okresu Liberec patřila ve zbývajících okresech druhá pozice průmyslu, třetí stavebnictví.  V okrese Liberec druhá příčka patřila stavebnictví, třetí průmyslu.

Mezi kraji České republiky bylo k 31. 12 2018 nejvíce ekonomických subjektů registrováno v Hlavním městě Praze (622 377 subjektů, tj. 21,5 % z celorepublikového počtu), dále v kraji Středočeském (342 766 subjektů, tj. 11,9 %) a Jihomoravském (319 647 subjektů, tj. 11,1 %). Na opačném konci žebříčku se umístil kraj Karlovarský (75 198 subjektů, tj. 2,6 %), Kraj Vysočina (114 688 subjektů, tj. 4,0 %). Počet ekonomických subjektů v Libereckém kraji byl třetí nejnižší.

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová
Krajská správa ČSÚ v Liberci
e-mail: infoservislbc@czso.cz
tel.: 485 238 811

 • Ekonomické subjekty v Libereckém kraji k 31. 12. 2018 - komentář
 • Tabulky
 • Ekonomické subjekty se sídlem v Libereckém kraji
 • Ekonomické subjekty se zjištěnou aktivitou se sídlem v Libereckém kraji
 • Ekonomické subjekty podle krajů k 31. 12. 2018
 • Ekonomické subjekty se zjištěnou aktivitou podle krajů k 31. 12. 2018
 • Ekonomické subjekty se sídlem v okresech Libereckého kraje k 31. 12. 2018
 • Ekonomické subjekty se zjištěnou aktivitou se sídlem v okresech Libereckého kraje k 31. 12. 2018
 • Grafy
 • Ekonomické subjekty podle krajů k 31. 12. 2018
 • Struktura ekonomických subjektů podle převažující činnosti a podle krajů k 31. 12. 2018
 • Struktura ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou podle převažující činnosti a podle krajů k 31. 12. 2018
 • Ekonomické subjekty podle převažující ekonomické činnosti v Libereckém kraji k 31. 12. 2018
 • Ekonomické subjekty podle převažující ekonomické činnosti v ČR a v Libereckém kraji k 31. 12. 2018
 • Ekonomické subjekty se zjištěnou aktivitou podle převažující činnosti podle krajů k 31.12.2018