Důchody v Libereckém kraji v roce 2018

 

Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí v prosinci roku 2018 v Libereckém kraji pobíralo některý z důchodů celkem 123 519 osob, tj. 280 příjemců na 1 000 obyvatel kraje. Průměrná měsíční výše důchodu (bez ohledu na typ důchodu) dosáhla částky 11 830 Kč a meziročně se zvýšila o 512 Kč (4,5 %).

Graf - příjemci důchodů a průměrná výše důchodů v Libereckém kraji

Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí v prosinci roku 2018 v Libereckém kraji pobíralo některý z důchodů celkem 123 519 osob (z toho 72 853 žen, tj. 59,0 %). Počet příjemců důchodů meziročně nepatrně poklesl, a to o 29 osob. V přepočtu na 1 000 obyvatel kraje připadlo 280 příjemců, tj. 8. nejvyšší hodnota mezi kraji. Nejvíce příjemců důchodů z tohoto pohledu bylo registrováno v Královéhradeckém kraji (292 příjemců), nejméně v Hlavním městě Praze (234 příjemců).

Vyšší počet příjemců důchodů oproti konci roku 2017 vykázaly dva okresy – okres Česká Lípa (+107 osob na 28 643 příjemců) a okres Semily (+ 8 osob na 21 817 příjemců). V okrese Jablonec nad Nisou a Liberec počet příjemců důchodů meziročně mírně poklesl – v prvně jmenovaném  okrese o 79 osob na 26 110 osob, ve druhém o 65 osob na 46 949 příjemců důchodů.

Více než 82 % z celkového počtu osob pobírajících důchod tvořili starobní důchodci (včetně těch, jimž vznikl souběh s vdovským nebo vdoveckým důchodem) a jejich počet meziročně vzrostl o 65 osob na 101 769 osob. Pouze starobní důchod (bez souběhu s vdovským nebo vdoveckým důchodem) pobíralo 77 771 osob (63,0 % z celkového počtu příjemců).

Meziročně se zvýšil také počet příjemců předčasných starobních důchodů, a to o 512 osob (2 %) na 25 943 osob.  Zatímco v roce 2010 v našem kraji pobíralo předčasný starobní důchod 17,7 % starobních důchodců, ke konci roku 2018 již více než čtvrtina (nárůst o 7,8 procentních bodů). Mezi kraji České republiky se zastoupení příjemců předčasných starobních důchodů pohybovalo v rozmezí od 13,7 % v Hlavním městě Praze do 33,1 % v Kraji Vysočina. Podíl za Liberecký kraj byl 4. nejnižší. Z hlediska pohlaví ve všech krajích vykazovali vyšší zastoupení předčasných starobních důchodců muži. V Libereckém kraji jejich podíl dosáhl 27,6 %, předčasný důchod pak pobíralo 24,1 % žen.

Druhou nejpočetnější skupinou ve struktuře příjemců důchodů Libereckého kraje jsou příjemci vdovských a vdoveckých důchodů (včetně souběhu se starobním nebo invalidním důchodem). Vdovský důchod v prosinci 2018 pobíralo 21 378 žen (meziročně o 192 osob méně), vdovecký důchod byl vyplácen 4 099 mužům (meziročně více o 19 příjemců). Některý z invalidních důchodů pobíralo v kraji v úhrnu 18 507 osob, tj. 15,0 % z celkového počtu příjemců a meziročně více o 9 osob. Nejčastěji se jednalo o příjemce invalidního důchodu 3. stupně (7 801 osob, tj. 42,2 % uvedeného počtu) a 1. stupně (7 368 osob, 39,8 %). Zbývajících 3 338 osob pobíralo důchod pro invaliditu 2. stupně. Nárok na sirotčí důchod mělo 1 643 osob (meziročně o 5 osob méně).

Bez ohledu na typ důchodu dosáhla průměrná měsíční výše důchodu v Libereckém kraji v prosinci 2018 částky 11 830 Kč, meziročně se zvýšila o 512 Kč (4,5 %). Důchod mužů činil 12 597 Kč, ženy pobíraly částku 11 297 Kč. Ve srovnání s průměrem České republiky (11 960 Kč) byl důchod vyplácený příjemcům v Libereckém kraji o 130 Kč nižší a mezi kraji 7. nejvyšší. S celkovou průměrnou výší důchodu 12 934 Kč dominovalo Hlavní město Praha, naopak v Ústeckém kraji činila průměrná výše vypláceného důchodu 11 658 Kč. Nejvyšší průměrný důchod mezi okresy Libereckého kraje pobírali příjemci v okrese Liberec a Jablonec nad Nisou (11 896 Kč, resp. 11 894 Kč), nejnižší pak v okrese Česká Lípa (11 676 Kč). V případě průměrného plného starobního důchodu byla nejvyšší částka vykázána v okrese Jablonec nad Nisou (12 383 Kč), nejnižší v okrese Semily (12 177 Kč).

Průměrná měsíční výše starobního důchodu (bez souběhu s vdovským nebo vdoveckým důchodem) v prosinci 2018 dosáhla v Libereckém kraji hodnoty 12 301 Kč (meziročně o 551 Kč více, tj. o 4,7 %). V rámci kraje pak nejvyšší důchod pobírali senioři z okresu Jablonec nad Nisou (12 383 Kč), nejnižší průměrná částka byla vyplácena penzistům z okresu Semily (12 177 Kč). Nejvyšší starobní důchod v mezikrajském srovnání byl vykázán v Hlavním městě Praze (13 299 Kč), nejnižší v Karlovarském kraji (12 054 Kč).

Vdovecký důchod (včetně souběhu se starobním nebo invalidním důchodem) meziročně vzrostl o 679 Kč na 14 541 Kč, vdovský důchod se navýšil o 574 Kč na 13 028 Kč. Invalidní důchod 3. stupně v prosinci 2018 dosáhl částky 11 018 Kč (meziroční nárůst o 401 Kč), 2. stupně 7 178 Kč (+285 Kč) a 1. stupně 6 195 Kč (+207 Kč). Sirotčí důchod byl vyplácen v průměrné výši 6 307 Kč, tj. ve srovnání s prosincem 2017 více o 277 Kč.

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová
Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
e-mail: infoservislbc@czso.cz
tel.: 485 238 811

 

 • Důchody v Libereckém kraji v roce 2018 (aktualita ve formátu PDF)
 • Tabulky
 • Příjemci důchodů v Libereckém kraji (stav v prosinci)
 • Průměrné výše důchodů v Libereckém kraji (stav v prosinci)
 • Průměrné výše důchodů podle okresů v Libereckém kraji v roce 2018
 • Průměrné výše důchodů podle krajů v roce 2018
 • Průměrný měsíční starobní důchod (bez souběhu s vdovským nebo vdoveckým důchodem) podle okresů ČR v prosinci 2018
 • Grafy
 • Příjemci důchodů a průměrná výše důchodu v Libereckém kraji
 • Podíl příjemců předčasných starobních důchodů podle krajů v roce 2018
  Podíl příjemců předčasných starobních důchodů podle krajů v roce 2018
 • Podíl příjemců předčasných starobních důchodů v Libereckém kraji
 • Podíl příjemců předčasných starobních důchodů podle pohlaví v Libereckém kraji
 • Průměrný důchod celkem a průměrný plný starobní důchod podle krajů v prosinci 2018
  Průměrný důchod celkem a průměrný plný starobní důchod podle krajů v prosinci 2018