Bytová výstavba v Libereckém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2019 (předběžné výsledky)

 

V průběhu 1. pololetí letošního roku byla v Libereckém kraji zahájena výstavba 931 bytů, tj. 2,2krát vice než ve stejném období roku 2018. Naopak počet dokončených bytů meziročně poklesl téměř o čtvrtinu na 345 bytů.

Graf: Vývoj zahájené bytové výstavby v Libereckém kraji

V prvních šesti měsících roku 2019 byla v Libereckém kraji zahájena výstavba 931 bytů, v porovnání se stejným obdobím roku 2018 je to 2,2 krát více. Pouze ve 2. čtvrtletí se začalo stavět 296 bytů, tzn. meziroční nárůst o 17,9 %. Podíl našeho kraje na republikovém úhrnu 19 102 zahájených bytů činil 4,9 % a byl mezi kraji šestý nejnižší. Nejvíce bytů zahájili stavebníci ve Středočeském kraji (3 287 bytů, 17,2 %), naopak v Karlovarském kraji byla zahájena výstavba pouze 518 bytů (2,7 %).

Meziročně zvýšený zájem o bytovou výstavbu byl v prvním pololetí vykázán také v dalších 9 krajích. Nejvýraznější relativní přírůstek byl zaznamenán právě v Libereckém kraji (+119,1 %), následoval Karlovarský kraj (+59,4 %). Naopak ve 4 krajích stavební aktivita meziročně poklesla – ve Středočeském kraji o 6,5 %, v  Kraji Vysočina o 5,2 %, v Ústeckém o -3,0 % a ve Zlínském kraji o 1,7 %.

Ve všech regionech České republiky ve sledovaném období převažovala nová výstavba nad změnou již dokončených staveb, její zastoupení se pohybovalo v rozmezí od 68,6 % v Ústeckém kraji do 90,3 % ve Středočeském kraji. V Libereckém kraji tímto způsobem vznikne 81,6 % nových bytů, zbývajících 18,4 % bytů vznikne změnou dokončených staveb.

Výstavou bytů v bytových domech vznikne v našem kraji 439 bytů, tj. 47,2 % z celkového počtu zahájených bytů. V rodinných domech by mělo být realizováno 309 bytů (33,2 %), 140 bytů vznikne nástavbou, přístavbou a vestavbou k rodinným domům nebo k bytovým domům (15,0 %). V nebytových stavbách (budovách) bude vybudováno 38 bytů, ve stavebně upravených nebytových prostorách 5 bytů. V domovech-penzionech nebo domovech pro seniory nebyla výstavba bytů v prvním pololetí letošního roku zahájena.

Výstavba bytů v bytových domech převažovala také v Hlavním městě Praze (81,0 %) a Karlovarském kraji (42,1 %). V ostatních krajích se budují byty převážně v rodinných domech, ve Středočeském kraji jejich podíl na celkovém počtu zahájených bytů dosáhl 76,8 %.

Na rozdíl od zahájené výstavby dokončená výstavba v prvním pololetí roku 2019 v našem kraji meziročně poklesla, a to o 24,8 % na 345 bytů. Obdobný meziroční vývoj zaznamenaly ještě čtyři další regiony, a to Kraj Vysočina (-9,8 %), Hlavní město Praha (-8,2 %), Moravskoslezský (-7,2 %) a Pardubický kraj (-4,8 %). V devíti krajích byla dokončená výstavba meziročně vyšší s tím, že nejlepší relativní výsledky v tomto případě vykázal Olomoucký kraj (nárůst o 57,7 %). Podíl Libereckého kraje na celkovém počtu 16 444 dokončených bytů v České republice dosáhl pouze 2,1 %, tj. druhý nejnižší podíl po Karlovarském kraji (277 dokončených bytů, 1,7 %). Naopak ve Středočeském kraji bylo dokončeno 3 123 bytů (19,0 % z republikového úhrnu).

Naprostá většina bytů v našem kraji byla v prvním pololetí  2019 dokončena v rodinných domech (277 bytů, tj. 80,3 %), pouze 12 bytů (3,5 %) bylo zkolaudováno v bytových domech. V nástavbách, přístavbách nebo vestavbách k rodinným domům či bytovým domům bylo celkově dokončeno 18 bytů (5,2 %). Ve stavebně upravených nebytových prostorách bylo zkolaudováno 25 bytů (7,2 %) a 13 bytů (3,8 %) bylo realizováno v nebytových budovách. V domovech-penzionech nebo domovech pro seniory nebyl zkolaudován žádný byt.

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová
Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
e-mail: infoservislbc@czso.cz
tel.: 485 238 811

  • Bytová výstavba v Libereckém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2019 (aktualita ve formátu PDF)
  • Tabulky
  • Zahájené byty podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2019 (předběžné údaje)
  • Dokončené byty podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2019 (předběžné údaje)
  • Grafy
  • Vývoj zahájené bytové výstavby v Libereckém kraji
  • Vývoj dokončené bytové výstavby v Libereckém kraji
  • Struktura zahájené bytové výstavby podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2019
  • Struktura dokončené bytové výstavby podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2019