Školství v Libereckém kraji ve školním roce 2016/2017

 

Mateřské školy

Ve školním roce 2016/2017 působí v Libereckém kraji 238 mateřských škol, počet zařízení zajišťujících předškolní vzdělávání dětí v Libereckém kraji se tak oproti roku předchozímu nezměnil. Uvedená zařízení navštěvuje 15 178 dětí, jejich počet však již dva roky po sobě klesá. V roce 2016/2017 meziroční pokles činil 2,1 % (332 dětí). Více než 29 % dětí v mateřských školách v kraji bylo pětiletých, 27,4 % čtyřletých a čtvrtině z nich byly 3 roky. Školky však navštěvovalo také 11,2 % dětí, kterým bylo méně než 3 roky, naopak 6,7 % dětí bylo 6 a více let. Nejčastějším zřizovatelem mateřských škol jsou v Libereckém kraji obce (219 škol, tj. 92,0 %), 14 zařízení bylo soukromých, 4 školky založil Liberecký kraj a 1 církevní organizace. V předškolních zařízeních v přepočtu na plně zaměstnané aktuálně pracuje celkem 1 266 učitelů, z toho pouze 4 muži. Stejně jako počet dětí klesá poslední dva roky také počet pedagogů v mateřských školách. Mezi školními roky 2015/2016 a 2016/2017 se počet učitelů snížil o 11 osob (0,9 %). V současném školním roce připadlo na 1 třídu 22,4 dětí (v roce předchozím 22,6 dětí) a na jednoho pedagoga 12,0 dětí (v roce předchozím 12,1 dětí). Zájem o předškolní vzdělávání ve školním roce 2016/2017 reprezentovalo 6 424 podaných žádostí o přijetí do mateřské školy, z toho 18,6 % žádostí však nebylo vyhověno. Do mateřské školy nakonec nenastoupilo 267 dětí, tj. 5,1 % dětí, jejichž rodičům byla žádost o přijetí schválena.

Základní školy

Počet základních škol je ve školním roce 2016/2017 o 2 školy nižší než tomu bylo v roce předcházejícím a v kraji tak základní vzdělání zajišťuje 203 zařízení. Základní školy navštěvuje 39 911 žáků, meziročně o 2,8 %. Obec je zřizovatelem 186 škol, které navštěvuje 38 359 žáků. Liberecký kraj zřídil 8 škol (686 žáků), 4 soukromé základní školy v kraji navštěvuje 449 žáků. Zřizovatelem 3 zařízení je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (80 žáků) a 2 školy založila církevní organizace (337 žáků). Vyučování na základních školách zajišťuje v přepočtu na plně zaměstnané 2 751 pedagogů (z toho 416 mužů, tj. 15,1 %), tj. o 2,7 % více než v roce 2015/2016. Na 1 třídu v současné době vychází v průměru 19,6 žáků (v roce minulém 19,5 žáků) a na 1 učitelku/učitele 14,5 žáků (stejně jako v minulém školním roce).

Střední školy

Středoškolské vzdělání ve školním roce 2016/2017 v našem kraji poskytuje celkem 49 škol, tedy o 1 méně než v roce loňském. Počet středních škol navíc klesá dlouhodobě. Současně se snižováním počtu těchto vzdělávacích zařízení klesá také počet studentů. V roce 2016/2017 bylo evidováno 15 699 středoškoláků, což je meziročně o 217 osob (1,4 %) méně a meziročně také poklesl i počet nově přijatých žáků do 1. ročníku (tentokráte o 22 osob). Většina z výše uvedeného celkového počtu studentů studovala v rámci denního studia (96,7 % všech studentů), zbývajících 515 osob se vzdělávalo v rámci ostatních forem studia. Mezi denními studenty převažovaly z hlediska věku osoby 16leté, resp. osoby narozené v roce 2000 (3 358 studentů, tj. 22,1 % studentů v denní formě studia), následovali sedmnáctiletí (3 270 osob, tj. 21,5 %) a osmnáctiletí studenti (3 116 osob, tj. 20,5 %). Denně se však vzdělávalo také 91 studentů 25 letých a starších. Ti převažovali mezi studenty ostatních forem studia, a to  z 64,1 %. Výuku na středních školách aktuálně zajišťuje 1 418 učitelů (v přepočtu na plně zaměstnané), což je o 26 osob (1,8 %) méně než tomu bylo ve školním roce 2015/2016. Z dlouhodobého pohledu také počet středoškolských pedagogů klesá.

Vyšší odborné školy

Počet vyšších odborných škol se v Libereckém kraji posledních šest let nezměnil a tuto formu vzdělání tak nabízí 6 zařízení. Meziročně se však snížil počet studijních skupin denního studia, a to z 23 na 21 skupin. Ve srovnání se školním rokem 2015/2016 je však významně nižší celkový počet studentů (o 24,7 %) i počet studentů denní formy vzdělávání (o 25,8 %). V aktuálním školním roce se výuky na vyšších odborných školách účastní 241 studentů, z toho 233 studentů v denním studiu. Pedagogickou činnost na vyšších odborných školách zajišťuje 34 učitelů (přepočteno na plně zaměstnané).

 

Podrobné informace naleznete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve Statistické ročence školství 2016/2017

 

Kontakt:

Ing. Hana Koťátková

Krajská správa ČSÚ v Liberci

e-mail: hana.kotatkova@czso.cz

tel.: 485 238 813


  • Tabulky
  • Mateřské a základní školy v Libereckém kraji
  • Střední školy v Libereckém kraji
  • Vyšší odborné školy v Libereckém kraji

  • Grafy
  • Žádosti o přijetí do mateřské školy celkem podle krajů ve školním roce 2016/2017
  • Podíl žádostí o přijetí do mateřské školy, kterým nebylo vyhověno, na celkovém počtu podaných žádostí podle krajů ve školním roce 2016/2017
  • Věková struktura dětí v mateřských školách celkem podle krajů ve školním roce 2016/2017
  • Podíl mužů na celkovém počtu pedagogů podle stupně základní školy podle krajů ve školním roce 2016/2017