Výsledky chovu hospodářských zvířat v Libereckém kraji v roce 2016

 

Výsledky chovu prasat

Podle stavu k 31. 12. 2016 činil počet prasat v Libereckém kraji 19 630 kusů, tj. o 1 541 kusů (7,3 %) méně než k 31. 7. 2016 a o 542 kusů (2,7 %) méně než k 31. 12. 2015. Podíl na republikovém úhrnu 1 479,3 tis. kusů představoval 1,3 %, což byla po Karlovarském kraji (1,0 %) druhá nejmenší hodnota v mezikrajském srovnání. Nejpočetnější chovy prasat vykázal Středočeský kraj včetně Hlavního města Prahy (302 796 kusů, tj. 20,5 %), dále pak Kraj Vysočina (296 578 kusů, 20,0 %).

Ve struktuře chovu podle hmotnostních kategorií a účelu chovu převažovala v Libereckém kraji prasata na výkrm včetně vyřazených prasnic a kanců (6 703 kusů, 34,1 % všech prasat), přičemž jejich stav meziročně vzrostl pouze nepatrně o 0,1 %. Druhou nejpočetnější skupinou byla selata do 19 kg živé hmotnosti, a to i přes meziroční pokles stavu o 10,3 % na 5 438 kusů (27,7% podíl). Mladá prasata o živé hmotnosti 20–49 kg představovala 27,5 % stavu prasat (tj. 5 399 kusů), meziročně se jejich počet navýšil o 2,0 %. Zbývajících 10,6 % připadlo na prasata chovná. Jejich stav ve srovnání s koncem roku 2015 poklesl o 1,4 %, převážnou část z nich představovaly prasnice (70,5 %).

V průběhu roku 2016 se v Libereckém kraji narodilo 46 906 selat, což bylo o 6 758 (12,6 %) méně než v roce předchozím. Na 1 prasnici tak připadlo 27,6 narozených selat (meziročně o 3,0 % méně). Počet uhynulých selat do odstavu se oproti roku 2015 snížil o 945 kusů (11,6 %) na 7 203 kusů. Na 100 narozených selat připadlo 15,4 uhynulých. Počet odchovaných selat meziročně poklesl o 5 813 kusů (12,8 %) na 39 703 kusů, na 1 prasnici připadlo 23,4 odchovaných selat (meziročně o 3,2 % méně). Výroba jatečných prasat meziročně vzrostla o 12,5 % na 3 186 tun živé hmotnosti.

Více informací naleznete v publikaci Výsledky chovu prasat - k 31. 12. 2016

Výsledky chovu skotu

K poslednímu dni roku 2016 bylo zemědělci v Libereckém kraji chováno 46 845 kusů skotu, což bylo o 613 kusů (1,3 %) méně než na konci předchozího roku. Meziroční pokles stavů byl vykázán ve většině krajů, nárůst byl dosažen pouze v Ústeckém kraji (o 3,6 %) a nepatrně také v kraji Jihomoravském (o 0,4 %) a Karlovarském (0,3 %).

Téměř 51 % z uvedeného stavu představoval skot starší 2 let, jeho počet meziročně vzrostl o 0,1 % na 23 830 kusů. O 5,1 % na 5 468 kusů vzrostl také stav skotu v kategorii nad 8 měsíců a do 1 roku. Naopak snížení o 7,0 % na 8 163 kusů bylo zaregistrováno u skotu do 8 měsíců, 2,9% pokles na 9 384 kusů zaznamenal skot nad 1 rok a do 2 let. Celkový počet krav se meziročně zvýšil pouze nepatrně, a to o 0,3 % na 20 108 kusů. Krávy dojné tvořily 22,0 % z celkového stavu skotu, krávy ostatní (tzn. krávy bez tržní produkce mléka) 21,0 %.

Stav skotu v Libereckém kraji byl mezi kraji třetí nejnižší (po Karlovarském a Ústeckém kraji), podíl na republikovém úhrnu dosáhl 3,5 %. Nejpočetnější chovy skotu byly vykázány v Kraji Vysočina (15,7 % z republikového úhrnu) a v Jihočeském kraji (15,3 %).

V průběhu roku 2016 se v Libereckém kraji narodilo 19 252 telat (o 0,7 % méně než v roce 2015), bylo úspěšně odchováno 17 970 telat (meziročně o 1,1 % méně). Na 100 krav tedy připadlo 94,2 narozených (meziroční pokles o 2,1 %) a 87,9 odchovaných telat (pokles o 2,4 %). Úhyn telat do 3 měsíců činil 6,7 % z počtu narozených (o 0,3 procentních bodů méně).

Z hlediska jednotlivých krajů České republiky se nejvíce telat v přepočtu na 100 krav narodilo v Pardubickém kraji (101,6 telat), současně bylo v tomto kraji i nejvíce telat odchováno (96,1 telat). Nejnižší počet narozených telat na 100 krav byl vykázán v Ústeckém kraji (93,3 telat), nejnižší počet odchovaných v Karlovarském kraji (86,3 telat). Nejvyšší úhyn telat byl vykázán v Karlovarském kraji (8,0 %), nejnižší v Pardubickém kraji (5,4 %).

Výroba mléka v Libereckém kraji dosáhla 76 106 tis. litrů a oproti roku 2015 byla nižší o 836 tis. litrů (o 1,1 %). Na celorepublikové produkci mléka se kraj podílel 2,6 % (třetí nejnižší podíl mezi kraji). Největším producentem mléka je Kraj Vysočina s 558 707 tis. litry a 18,7% podílem, nejnižší produkci mléka vykázal Karlovarský kraj (50 085 tis. litrů, podíl 1,7 %).

Také prodej mléka v Libereckém kraji v roce 2016 mírně poklesl, a to o 1,1 % na 73 098 tis. litrů. Tržnost mléka (tj. podíl prodeje mléka na jeho výrobě) dosáhla 96,0 %. Výroba jatečného skotu oproti předchozímu roku poklesla o 170 tun (3,2 %) na 5 177 tun živé hmotnosti.

Více informací naleznete v publikaci Výsledky chovu skotu - 2. pololetí 2016

Výsledky chovu drůbeže

Stav drůbeže v Libereckém kraji k 31. 12. 2016 dosáhl 85 075 kusů a oproti stejnému období předchozího roku vzrostl o 8 100 kusů (tj. o 10,5 %). Meziroční nárůst počtu drůbeže byl zaznamenán také v dalších šesti krajích – nejvyšší ve Zlínském kraji (o 81,1 %), v Pardubickém kraji (o 51,6 %), v Karlovarském kraji (nárůst 38,0 %), Kraji Vysočina (25,6 %), dále v Plzeňském (24,9 %) a Olomouckém (19,1 %) kraji. Stavy drůbeže ve zbývajících krajích naopak poklesly, nejvýrazněji v Moravskoslezském kraji (o 35,8 %).

Chov drůbeže v Libereckém kraji má zanedbatelný význam, podíl na republikovém chovu 21,8 mil kusů dosáhl 0,4 % a jednalo se o nejnižší podíl mezi kraji České republiky. Nejvyšší stavy drůbeže byly vykázány v Pardubickém kraji (18,6 % z celkového stavu), dále ve Středočeském kraji společně s Hlavním městem Prahou (16,6 % z celkového stavu), a kraji Plzeňském s 14,6 % podílem. Více než 10% podíl byl vykázán ještě v kraji Jihomoravském (12,9 %) a Královéhradeckém (11,9 %).

Stavy nosnic (tj. slepic druhu Gallus gallus, které dosáhly snáškové zralosti a jsou chovány pro produkci vajec nezamýšlených k vylíhnutí) byly meziročně nižší o 12,4 % a k 31. 12. 2016 činily 6 702 kusů, tj. 7,9 % z celkového stavu drůbeže chované v Libereckém kraji. Produkce konzumních vajec byla meziročně nižší o 99 tis. kusů (7,9 %) a dosáhla 1 162 tis. kusů, průměrná snáška na nosnici činila 175 vajec. Meziročně v kraji vzrostla produkce jatečné drůbeže o 14,6 % na 2 888 tun živé hmotnosti.

Více informací naleznete v publikaci Výsledky chovu drůbeže - 2016

 

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci

e-mail: stanislava.riegerova@czso.cz

tel.: 485 238 808


 • Tabulky
 • Stavy prasat podle hmotnostních kategorií a účelu chovu v Libereckém kraji
 • Výsledky chovu prasat v Libereckém kraji
 • Stavy skotu podle věkových kategorií v Libereckém kraji
 • Výroba mléka a užitkovost skotu v Libereckém kraji
 • Výsledky chovu drůbeže podle krajů

 • Grafy
 • Vývoj stavu prasat a prasnic v Libereckém kraji (stav k 31. 12.)
 • Struktura chovu prasat podle hmotnostních kategorií a účelu chovu podle krajů k 31. 12. 2016
 • Výroba mléka a průměrná denní dojivost podle krajů v roce 2016
 • Tržnost mléka podle krajů v roce 2016
 • Vývoj stavu drůbeže v České republice a Libereckém kraji (stav k 31.12)