Spotřeba zemního plynu v Pardubickém kraji v roce 2017

 

Chladnější počasí v lednu a v dubnu roku 2017 vedlo spolu s růstem spotřeby u velkoodběratelů v Pardubickém kraji podle předběžných údajů k meziročnímu zvýšení spotřeby zemního plynu o 7,3 %. Roční spotřeba plynu tak byla nejvyšší od roku 2010. V domácnostech, které využívají plyn především k vytápění, vzrostla spotřeba o 3,5 %.

Informace z oblasti energetiky o provozu plynárenské soustavy pravidelně zveřejňuje v krajském členění Energetický regulační úřad (www.eru.cz). Základní údaje (počet zákazníků, spotřeba plynu) byly do konce roku 2015 publikovány s měsíční periodicitou, od roku 2016 jsou data za jednotlivé měsíce zveřejňovány čtvrtletně. Data pocházejí od distributorů plynu a obchodníků s plynem. Údaje za celý rok 2017 jsou součtem dat z jednotlivých Čtvrtletních zpráv o provozu plynárenské soustavy ČR; roční hodnoty za rok 2017 je tedy třeba považovat za předběžné. V zájmu srovnatelnosti dat s předchozími roky nebyla do celkové spotřeby za rok 2017 započtena spotřeba stlačeného zemního plynu (CNG).

Spotřeba zemního plynu v České republice dlouhodobě klesala až do roku 2014; od roku 2006 se za 8 let spotřeba snížila o jednu pětinu. V roce 2015 došlo k růstu spotřeby o 4,5  %, v roce 2016 o 8,5 % a v roce 2017 dalších 3,3 %. Značná část plynu je využívána k vytápění, a to nejen v domácnostech, ale i u dalších odběratelů (kotelny provozované právnickými osobami). Spotřeba plynu tedy do značné míry závisí na vývoji průměrných teplot vzduchu. V posledních 10 letech byly teploty většinou nad dlouhodobým průměrem. Výjimkou byl rok 2010, kdy teplota zaostávala za dlouhodobým průměrem o 0,4°C. V roce 2017 byla sice roční teplota nad úrovní dlouhodobého normálu, ale příčinou byly vysoké letní a podzimní průměry teplot (s výjimkou září). V zimních měsících byly teploty nadprůměrné v únoru a především v březnu. V roce 2017 v porovnání s rokem 2016 spotřeba plynu v ČR vzrostla o 3,2 %, přitom největší růst byl zaznamenán v 1. čtvrtletí, a to zejména v lednu (o 23 %) a v únoru (o 14 %). Výraznější pokles spotřeby (o 15 %) byl zaznamenán v říjnu, k významnému poklesu spotřeby došlo i v březnu (o 10 %).

Roční spotřeba plynu v Pardubickém kraji v letech 2012 až 2017

Zdroj: Energetický regulační úřad

Tabulka: Roční spotřeba plynu v Pardubickém kraji v letech 2012 až 2017

V Pardubickém kraji se v roce 2017 spotřebovalo 395,7 mil. m3 zemního plynu (bez CNG), což je v přepočtu 4 223 GWh. Jde o nejvyšší spotřebu za posledních sedm let. Meziročně vzrostla spotřeba plynu v kraji o 7,3 %, tento přírůstek spotřeby byl mezi kraji nejvyšší. Podíl spotřeby zemního plynu v kraji na spotřebě celé ČR činil v uplynulém roce 4,7 %, byl tedy o 0,2 procentního bodu vyšší než v roce 2016. V České republice dosahovala v roce 2017 průměrná spotřeba plynu na domácnost odebírající zemní plyn 922 m3, v Pardubickém kraji to bylo 1 015 m3, což představuje 110,1 % průměru v celé České republice.

Sezonnost ve spotřebě elektřiny je v kraji poměrně malá. Podíl jednotlivých měsíců se pohybuje od 7,3 % (v červenci) po 9,5 % ročního úhrnu (v lednu) v závislosti na délce měsíce, počtu pracovních dnů a částečně na ročním období (přitápění či delší doba svícení v zimě, chlazení či omezení výroby v souvislosti s dovolenými v létě). Naproti tomu ve spotřebě plynu jsou patrné výraznější sezonní výkyvy vzhledem k tomu, že podstatná část zemního plynu slouží k vytápění, a to nejen bytů, ale i veřejných budov, výrobních podniků i objektů služeb. Podíl jednotlivých měsíců se na roční spotřebě pohybuje od 3,6 % v srpnu po 16,7 % v lednu. Na každý ze zimních měsíců připadá více než 11 % roční spotřeby, zatímco spotřeba v každém z letních měsíců nepřesahuje 4 % ročního úhrnu.

Podíl jednotlivých měsíců na spotřebě elektřiny a zemního plynu v Pardubickém kraji v roce 2017

Zdroj: Energetický regulační úřad

Graf: Podíl jednotlivých měsíců na spotřebě elektřiny a zemního plynu v Pardubickém kraji v roce 2017

sektoru domácností jsou sezonní rozdíly v odběru zemního plynu ještě výraznější. Z výběrového statistického šetření ENERGO 2015 vyplynulo, že cca dvě třetiny zemního plynu spotřebovaného v domácnostech slouží k vytápění, necelá čtvrtina k ohřevu vody a zbytek je využíván k vaření. V lednu a prosinci se v posledních letech měsíční spotřeba v domácnostech pohybuje mezi 17 a 21 % ročního úhrnu, v letních měsících, kdy se plyn v domácnostech využívá pouze k vaření a v části domácností k ohřevu teplé vody, se jednotlivé měsíce na roční spotřebě plynu podílejí méně než dvěma procenty.

Podíl jednotlivých měsíců na spotřebě zemního plynu v domácnostech v ČR a Pardubickém kraji v roce 2016 a 2017

Zdroj: Energetický regulační úřad

Graf: Podíl jednotlivých měsíců na spotřebě zemního plynu v domácnostech v ČR a Pardubickém kraji v roce 2016 a 2017

Největším odběratelem zemního plynu v kraji jsou velkoodběratelé, následují domácnosti a maloodběratelé. V porovnání s rokem 2012 se spotřeba plynu u velkoodběratelů zvýšila o 12,5 % a spotřeba středních odběratelů vzrostla o 8,5 %, přitom největší meziroční přírůstek nastal v roce 2017. Pokles spotřeby plynu byl zaznamenán u maloodběratelů (o 3,4 %). Spotřeba zemního plynu v domácnostech za stejné období poklesla dokonce o 4,5 % (i když meziročně v roce 2017 vzrostla o 3,5 %). Podíl domácností na spotřebě plynu v kraji se oproti roku 2012 snížil o 2,6 procentního bodu na 32,2 % a vzrostl podíl velkoodběratelů o 3,3 procentního bodu na 40,5 %.

Spotřeba zemního plynu podle skupin odběratelů v Pardubickém kraji v roce 2012 a 2017

Zdroj: Energetický regulační úřad

Graf: Spotřeba zemního plynu podle skupin odběratelů v Pardubickém kraji v roce 2012 a 2017

Meziroční změny spotřeby ve skupině domácností bezprostředně souvisejí s klimatickými podmínkami v jednotlivých letech. V roce 2010 byla průměrná teplota v kraji 0,4 °C pod dlouhodobým normálem, naproti tomu v roce 2015 byla nad dlouhodobou úrovní teplot o 1,3 °C. V uplynulém roce 2017 byla průměrná teplota v kraji sice 0,4 stupně nad dlouhodobým normálem, avšak podílel se na tom především teplý červen, červenec a srpen. Naproti tomu leden, kdy je spotřeba plynu největší, byl v kraji výrazně teplotně podnormální.

Roční spotřeba zemního plynu na 1 domácnost odebírající plyn a průměrná teplota vzduchu v Pardubickém kraji v letech 2010 až 2017

Zdroj: Energetický regulační úřad

Roční spotřeba zemního plynu na 1 domácnost odebírající plyn a průměrná teplota vzduchu v Pardubickém kraji v letech 2010 až 2017

Spotřeba zemního plynu v domácnostech byla v Pardubickém kraji v roce 2017 v přepočtu na 1 domácnost využívající zemní plyn na úrovni 110,1 % republikového průměru. Je to důsledek toho, že je v kraji nadprůměrný podíl domácností, které využívají plyn k vytápění i ohřevu teplé vody. Podle šetření ENERGO 2015 používá zemní plyn k vytápění v ČR 36,2 % domácností, v Pardubickém kraji 47,0 % domácností, k ohřevu vody užívá zemní plyn v ČR 27,6 % domácností, zatímco v kraji 34,5 % domácností. Naproti tomu podíl domácností, které v kraji využívají zemní plyn k vaření, je podprůměrný (ČR 50,8 %, kraj 46,6 %).

Podrobnější informace o spotřebě zemního plynu v regionálním členění v roce 2017 (obdobně jako za předchozí roky) je možné získat na internetových stránkách Energetického regulačního úřadu ze Čtvrtletních zpráv o provozu plynárenské soustavy ČR, popř. z Roční zprávy o provozu plynárenské soustavy ČR, informace o spotřebě energií v domácnostech ze šetření ENERGO 2015 lze získat na internetových stránkách ČSÚ v Pardubicích z příspěvku Spotřeba paliv a energie v domácnostech Pardubického kraje.

 

 • Kontaktní osoba:
  RNDr. Petr Dědič
  Oddělení informačních služeb KS ČSÚ v Pardubicích
  tel.: 737 858 698
  e-mail:
  petr.dedic@czso.cz