Vodovody a kanalizace v Jihočeském kraji v roce 2019

 

V Jihočeském kraji se meziročně snížil denní odběr pitné vody v domácnostech na 82,3 litrů na osobu a den. Zvýšil se počet kanalizačních přípojek, délka kanalizační sítě i počet čistíren odpadních vod (ČOV) v kraji. Ceny vodného a stočného ve všech krajích oproti roku 2018 vzrostly.

V roce 2019 došlo v Jihočeském kraji k meziročnímu nárůstu spotřeby fakturované vody celkem o 1,8 litru na osobu a den na hodnotu 125,6 litrů/os./den. Tento ukazatel se v rámci celé ČR zvýšil jen nepatrně (+0,3 l/os./den) a dosáhl hodnoty 133,5 l/os./den. Specifické množství vody fakturované domácnostem v Jihočeském kraji naopak meziročně pokleslo o 1,8 l/os./den na hodnotu 82,3 l/os/den. V jižních Čechách spotřeba domácností klesá již od roku 2012. Za toto období se snížila o 4,3 l/os./den. Údaj za celou ČR zaznamenal v roce 2019 opačný trend – došlo k nárůstu o 1,4 l/os./den. Celorepublikově tak množství vody fakturované domácnostem dosáhlo hodnoty 90,6 l/os./den. Největší specifické množství vody bylo fakturováno domácnostem v Praze (113,1 l/os./den), naopak nejmenší denní spotřeba vody byla zaznamenána ve Zlínském kraji (78,7 l/os.). Oproti jižním Čechám se ve Zlínském kraji fakturovalo průměrně o necelé 4 litry vody na osobu a den méně, naopak v hlavním městě Praze byla denní spotřeba vody o téměř 31 litrů na osobu vyšší.

Graf 1 Specifické množství fakturované vody v roce 2019
Graf 1 Specifické množství fakturované vody v roce 2019

Průměrná cena vodného se v roce 2019 meziročně zvýšila ve všech krajích, nejvíce v kraji Karlovarském (+1,9 Kč/m3), nejméně v krajích Jihočeském a Libereckém (+0,6 Kč/m3). V Jihočeském kraji si vodárenské společnosti za 1 metr krychlový vody účtovaly 37,6 Kč. Cena vodného byla v kraji již čtvrtým rokem nižší než celorepublikový průměr, který v roce 2019 činil 39,3 Kč/m3. Nejdražší voda tekla z kohoutků v Libereckém kraji (44,8 Kč/m3), nejlevnější vodu měli obyvatelé kraje Olomouckého (34,1 Kč/m3), když rozdíl činil téměř 11 Kč/m3.

Graf 2 Specifické množství fakturované vody, vodné a stočné v Jihočeském kraji
Graf 2 Specifické množství fakturované vody, vodné a stočné v Jihočeském kraji

Cena stočného v Jihočeském kraji proti předchozímu roku vzrostla o 0,5 Kč/m3 na hodnotu 29,9 Kč/m3 a byla druhá nejnižší v Česku. Proti republikovému průměru (34,7 Kč/ m3) byla cena stočného v kraji o 4,8 Kč/m3 nižší. Nejdražší stočné vykázal Liberecký kraj (42,9 Kč/m3), nejméně platili za odpadní vody obyvatelé Kraje Vysočina (28,8 Kč/m3). Rozdíl zde činil více než 14 Kč/m3.

Vodovody

V roce 2019 bylo v Jihočeském kraji zásobováno pitnou vodou z vodovodů pro veřejnou potřebu necelých 575 tisíc obyvatel, přičemž jejich podíl na celkovém obyvatelstvu kraje činil 89,4 %. Jednalo se o třetí nejnižší podíl mezi kraji Česka, který je zapříčiněn zejména rozdrobenou sídelní strukturou a technickými možnostmi budování této infrastruktury. Celková délka vodovodní sítě v kraji činila 6 319 km a počet vodovodních přípojek dosáhl hodnoty 152,4 tisíc.

Vodohospodářská zařízení v kraji v roce 2019 vyrobila 33,7 mil. m3 vody, nárůst oproti roku 2018 byl nepatrný (+0,1 %). Z celkového množství vyrobené pitné vody připadalo na podzemní vodu téměř 42 %. Meziroční nárůst výroby z podzemních zdrojů činil necelých 20 %.

Z celkového množství vyrobené vody určené k realizaci (32,7 mil. m3) bylo fakturováno 26,4 mil. m3 vody, z toho fakturace pro domácnosti tvořila téměř dvě třetiny. Celkem bylo domácnostem bylo fakturováno 17,3 mil. m3 pitné vody (meziročně o 2,6 % méně).

Necelých 20 % vody určené k realizaci se v kraji nefakturovalo, z tohoto množství představovaly ztráty v trubní síti téměř 90 %. Objem tržeb za vodné se meziročně zvýšil o necelých 25 mil. Kč a v roce 2019 dosáhl 991,7 mil. Kč (bez DPH). 

Kanalizace

V roce 2019 byl v Jihočeském kraji podíl obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizační síť 86,3 %. V domech napojených na kanalizaci ústící do čistíren odpadních vod (ČOV) žilo více než 520 tisíc osob a délka kanalizační sítě činila 4 077 km. Počtem kanalizačních přípojek (133,2 tisíc) se v mezikrajském srovnání řadil Jihočeský kraj na třetí místo za Středočeský a Jihomoravský kraj.

Množství vypouštěných odpadních vod do kanalizace bez zpoplatněných srážkových vod činilo 27,4 mil. m3 a bylo meziročně nepatrně vyšší (+0,4 %). Z tohoto množství připadalo 17,6 mil. m3 na vody splaškové a 9,8 mil. m3 na vody průmyslové a ostatní. Podíl čištěných odpadních vod z vod vypouštěných do kanalizace představoval 96,5 %.

Do vodních toků bylo v Jihočeském kraji vypuštěno 54,4 mil. m3 odpadních vod, což bylo meziročně o 8,3 % více. Celková hodnota stočného v Jihočeském kraji v roce 2019 činila necelých 994 mil. Kč, tj. nárůst proti roku 2018 téměř 2 %.

Graf 3 Struktura vypouštěných odpadních vod do kanalizace v Jihočeském kraji
Graf 3 Struktura vypouštěných odpadních vod do kanalizace v Jihočeském kraji

V roce 2019 bylo v Jihočeském kraji 375 čistíren odpadních vod, což řadilo kraj na druhou příčku za kraj Středočeský. Celková kapacita ČOV byla 377,4 tisíc m3/den. Na mechanicko-biologickém principu čištění fungovala převážná většina zařízení (369). V rámci mechanicko-biologických ČOV bylo téměř 36 % těch, u nichž v procesu čištění dochází také k dalšímu odstraňování polutantů. Převažovala zařízení s dalším odstraňováním dusíku (66) a s dalším odstraňováním dusíku a fosforu (52). K nejúčinnějšímu čištění docházelo zejména ve formě biologické spotřeby kyslíku (BSK5) a nerozpuštěných látek (97 %).

Objem kalů vyprodukovaných provozem ČOV činil 11,9 tisíc tun sušiny. Nejčastěji se kaly zneškodňovaly pomocí přímé aplikace a rekultivace (61,9 %) a kompostováním (35,3 %).

 • Vodovody a kanalizace v Jihočeském kraji v roce 2019 (komentář ve formátu PDF)
 • Další informace:
 • Vybrané ukazatele o vodovodech v Jihočeském kraji
 • Vybrané ukazatele o kanalizacích v Jihočeském kraji
 • Kontakt:

  Ing. Irena Votrubová
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  E-mail: irena.votrubova@czso.cz
  Tel.: 386 718 450