Počet uchazečů o zaměstnání je v kraji nejnižší od listopadu 2008

 

Podle statistických údajů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR se v dubnu 2017 v Jihočeském kraji meziměsíčně snížil podíl nezaměstnaných osob a vzrostl počet volných pracovních míst. K 30. 4. 2017 bylo na jihočeských úřadech práce evidováno 15 045 uchazečů o zaměstnání, podíl nezaměstnaných osob dosáhl hodnoty 3,23 %.

Tab. 1 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob
v Jihočeském kraji a jeho okresech k 30. 4. 2017

Tab. 1 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a jeho okresech k 30. 4. 2017

Ke konci dubna 2017 bylo v Jihočeském kraji registrováno 15 045 uchazečů o zaměstnání. Oproti stejnému období minulého roku se počet nezaměstnaných snížil o 25,1 %. Počty uchazečů o zaměstnání se snížily ve všech okresech kraje. Relativně největší snížení zaznamenal okres Strakonice, ve kterém se počty uchazečů o zaměstnání meziročně snížily o 30,3 %. Absolutně však nejvíce uchazečů ubylo v okrese České Budějovice – oproti dubnu 2016 je zde o 1 498 nezaměstnaných méně.

Dosažitelní uchazeči, tedy ti, kteří jsou schopni do pracovního poměru nastoupit bezprostředně, tvořili z celkového počtu nezaměstnaných 89,3 %.

Ze statistických údajů MPSV vyplývá, že se v dubnu v Jihočeském kraji nově zaregistrovalo 2,1 tisíc osob a 4,8 tisícům byla evidence ukončena, popřípadě z ní byli vyřazeni. Nové zaměstnání našlo téměř 3,7 tisíce uchazečů, přičemž 1 050 osob získalo nové zaměstnání díky úřadům práce. Nárok na čerpání podpory v nezaměstnanosti mělo 33,5 % uchazečů o zaměstnání.

Mezi nezaměstnanými v kraji převažovaly ženy. Ty se na celkovém počtu všech nezaměstnaných podílely 54,0 %, tj. meziměsíční zvýšení o 3,9 procentního bodu. V rámci meziokresního srovnání byl zaznamenán nejvyšší podíl nezaměstnaných žen v okrese Písek (57,1 %), naopak nejnižší podíl uvedl okres Prachatice – 51,6 %. Z celkového počtu nezaměstnaných představovali absolventi škol a mladiství 4,4 % a lidé se zdravotním postižením 20,2 %.

Tab. 2 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob podle krajů k 30. 4. 2017

Tab. 2 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob podle krajů k 30. 4. 2017

Podíl nezaměstnaných osob (počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let / počet obyvatel ve věku 15–64 let) v Jihočeském kraji dosáhl 3,23 %. V porovnání s minulým měsícem bylo zaznamenáno snížení o 0,63 procentního bodu. V rámci mezikrajského srovnání je Jihočeský kraj na páté pozici. Nejnižší podíl nezaměstnaných osob lze sledovat v Plzeňském kraji (2,74 %), naopak nejvyšší podíl uvedl kraj Ústecký (7,02 %). Republikový průměr činil 4,39 %.

Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a České republice podle pohlaví ke konci jednotlivých měsíců

Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a České republice podle pohlaví ke konci jednotlivých měsíců

K 30. 4. 2017 nabízely jihočeské úřady práce celkem 10 425 volných pracovních míst. V porovnání s minulým měsícem se v kraji jejich počet zvýšil o 4,6 %. Meziročně pak bylo zaznamenáno zvýšení o 25,3 %. Meziroční snížení počtu uchazečů o zaměstnání a zvýšení počtu volných pracovních míst zapříčinilo, že se počet uchazečů na 1 volné pracovní místo meziročně snížil. Na jedno volné pracovní místo připadalo k 30. 4. 2017 v Jihočeském kraji 1,4 uchazečů (4. nejnižší počet mezi kraji); v porovnání s minulým rokem je snížení výrazné (k 30. 4. 2016 – 2,4 uchazečů o zaměstnání).

Mapa 1 Podíl nezaměstnaných osob (PNO) na počtu obyvatel v krajích ČR k 30. 4. 2017

Mapa 1 Podíl nezaměstnaných osob (PNO) na počtu obyvatel v krajích ČR k 30. 4. 2017Mezi uchazeči o zaměstnání převládali v dubnu 2017 lidé ve věku 55 až 59 let, kteří se na celkovém počtu nezaměstnaných podíleli 16,5 %. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl v dubnu 2017 v Jihočeském kraji 43,0 let (ve stejném období minulého roku byl průměrný věk 41,8 let).

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věku

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věku

Podle vzdělanostní struktury bylo mezi uchazeči, kteří byli na jihočeských úřadech práce evidováni k 30. 4. 2017, nejvíce osob s výučním listem (viz graf střední vzdělání bez maturity). Ti se na celkovém počtu nezaměstnaných podíleli 40,7 %. Nejvyšší meziroční snížení bylo zaznamenáno u osob s vysokoškolským vzděláním (pokles o 27,6 %.)

Graf 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle dosaženého vzdělání

Graf 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle dosaženého vzdělání

Mezi nezaměstnanými bylo nejvíce uchazečů, kteří byli na jihočeských úřadech práce k 30. 4. 2017 evidováni kratší dobu než 3 měsíce (více než 31 % z celkového počtu) a to díky příznivější situaci na trhu práce. Vlivem zlepšení situace na trhu práce došlo ke snížení ve všech kategoriích uchazečů, nejvíce však v kategorii nad 24 měsíců (pokles o 33,4 %) a v kategorii 3 až 6 měsíců (-28,4 %).

Graf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle délky evidence nezaměstnanosti

Graf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle délky evidence nezaměstnanosti

 • Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce naleznete na:

 • Počet uchazečů o zaměstnání je v kraji nejnižší od listopadu 2008 - aktualita v pdf
 •  

  Kontakt:
  Mgr. Pavlína Kubíková
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  e-mail: pavlina.kubikova@czso.cz
  tel.: 386 718 693