Jihočeští zemědělci očekávají nižší úrodu obilovin než loni

 

Podle prvních odhadů výnosů a sklizně k 10. červnu očekávají jihočeští zemědělci, že letošní produkce základních obilovin nedosáhne na loňské dobré výsledky. U řepky by však měla být sklizeň roku 2015 překročena. Odhadované výnosy obilovin i řepky jsou sice menší než při loňské sklizni, ale pětiletý i desetiletý průměr převyšují. Očekávaná produkce základních obilovin celkem je však v porovnání s pětiletým i desetiletým průměrem nižší, a to kvůli úbytku osevních ploch. Naproti tomu u řepky napomohlo rozšíření ploch k odhadu nadprůměrné sklizně.

Graf Osevní plochy a sklizeň vybraných zemědělských plodin v letech 2008–2015 a odhad sklizně
 k 10. 6. 2016 za zemědělské podniky Jihočeského kraje

Graf Osevní plochy a sklizeň vybraných zemědělských plodin v letech 2008–2015 a odhad sklizně  k 10. 6. 2016 za zemědělské podniky Jihočeského kraje

Úroda pšenice se ve srovnání s loňskou sklizní očekává o 8 % nižší, což je ovlivněno úbytkem osevních ploch a především nižším výnosem. Produkce stěžejní obiloviny pšenice ozimé se odhaduje o 6 % nižší než loni. Přestože její osevní plochy byly rozšířeny, kvůli nižšímu výnosu se předpokládá pokles sklizně. Pšenice jarní je letos v Jihočeském kraji vzhledem k značnému úbytku ploch nejméně pěstovanou základní obilovinou. I když se její výnosy zdají být lepší než v minulém roce, je zřejmé, že kvůli menším plochám dojde k propadu sklizně.

Odhadovaná produkce ječmene je oproti minulému roku nižší o 16 %. Pokles sklizně jde na vrub nižšího výnosu a úbytku osevních ploch; ten je zvlášť významný u jarního ječmene.

Tab. Odhady sklizně zemědělských podniků Jihočeského kraje k 10. 6. 2016

Tab. Odhady sklizně zemědělských podniků Jihočeského kraje k 10. 6. 2016

žita se předpokládá sklizeň o 7 % nižší a to jak vlivem zmenšení osevních ploch, tak vlivem menší výnosnosti. Letošní úroda ovsa by podle odhadu měla dosáhnout loňské produkce jen ze tří čtvrtin. Za tímto poklesem stojí nižší výnos a především významný úbytek osevních ploch.

Sklizeň tritikale se podle odhadu očekává ve srovnání s loňskými výsledky o 9 % nižší. I když odhadovaný výnos je lehce nad hodnotou loňského roku, lze se domnívat, že v důsledku úbytku osevních ploch dojde k poklesu sklizně.

Na rozdíl od obilovin u řepky předpokládají jihočeští zemědělci o 6 % vyšší úrodu než loni, historicky by mohlo jít o třetí nevyšší sklizeň. Navzdory nižšímu výnosu by měl být nárůst sklizně zajištěn díky rozšíření osevních ploch.

První letošní odhady zahrnují také výnosy některých druhů ovoce. U jahod se ve srovnání s minulým rokem odhaduje o 8 % nižší sklizeň. Přestože jsou jahody pěstovány na větší ploše, je příčinou menší úrody horší výnos (o téměř 10 %).

višní se v Jihočeském kraji odhaduje víc než o 10 % nižší sklizeň, a to jak kvůli úbytku stromů, tak kvůli nižším výnosům. Naproti tomu úroda třešní se zdá být o 20 % vyšší jednak zásluhou lepších výnosů a jednak díky většímu počtu stromů.

U rybízu a angreštu se oproti minulému roku zvýšila výnosnost keřů, ale keřů celkově ubývá. Víc než o třetinu se snížil počet keřů rybízu, což má za následek pokles sklizně o čtvrtinu. Úbytek keřů angreštu nebyl tak dramatický a vlivem lepší výnosnosti se očekává o polovinu větší úroda než loni.

Kontakt:
Ing. Irena Kovárnová
Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
e-mail: irena.kovarnova@czso.cz
tel.: 386 718 690