Obyvatelstvo Jihočeského kraje v roce 2017

 

Na konci prosince 2017 žilo na území Jihočeského kraje podle předběžných výsledků 640 196 obyvatel, z tohoto počtu pak 324 183 žen, tedy 50,6 %. Proti stavu na začátku roku se počet obyvatel zvýšil o 1 414 osob. Tuto skutečnost ovlivnilo zejména vysoké kladné saldo migrace (+1 286 osob) a částečně i kladná přirozená měna obyvatelstva (+128 osob).

V mezikrajském srovnání přibylo v roce 2017 nejvíce obyvatel v absolutním i relativním vyjádření v Hlavním městě Praze a ve Středočeském kraji, naopak nejvyšší pokles počtu obyvatel byl zaznamenán v Moravskoslezském, a Karlovarském kraji. V užším územním pohledu se počet obyvatel zvýšil zejména v okrese České Budějovice (o 1 392 osob), naopak úbytek počtu obyvatel byl zaznamenán jen v okrese Jindřichův Hradec (- 290 osob).

Tab. 1 Počet obyvatel Jihočeského kraje k 31. 12. 2017

Tab. 1 Počet obyvatel Jihočeského kraje k 31. 12. 2017

V Jihočeském kraji se v roce 2017 živě narodilo 6 880 dětí, z toho 3 489 chlapců. Proti minulému roku to bylo o 133 dětí více. V přepočtu na tisíc obyvatel byla celková porodnost 10,8 ‰, ve srovnání s celorepublikovým průměrem byla porodnost v kraji na stejné hodnotě. V relativním přepočtu na 1 000 obyvatel se nejvíce dětí narodilo v Hlavním městě Praze, naopak nejméně v Karlovarském kraji. V meziokresním srovnání mají nejvyšší porodnost okresy České Budějovice a Strakonice, naopak nejnižší porodnost byla zaznamenána v okresech Jindřichův Hradec a Písek.

Opět se zvýšil podíl dětí, které se narodily neprovdaným ženám; mimo manželství se v Jihočeském kraji narodilo 50,6 % dětí. V Ústeckém a Karlovarském kraji se mimo uzavřený sňatek narodilo již přes 60 % dětí. Nejpříznivější situace byla v Hlavním městě Praze, vdaným ženám se zde narodilo 58,7 % dětí. Změnou proti minulým rokům je výrazně vyšší podíl narozených dětí mimo uzavřené manželství v okresech Prachatice (56,8 %) a Jindřichův Hradec (56,1 %). V okrese Český Krumlov, kde byl vždy podíl dětí narozených mimo manželství vysoký, došlo v minulém roce k poklesu. Z narozených dětí připadalo 48,4 % na prvorozené, druhorozených bylo 36,6 % a zbylých více než 15 % připadalo na děti, které se narodily jako třetí a další v pořadí.

V minulém roce v kraji zemřelo 6 752 osob, což je o 309 osob více než před rokem. Nejvyšší podíl zemřelých byl ve věkové skupině 80-89 let. Úmrtnost v kraji byla vyšší než v předchozím roce a s hodnotou 10,6 ‰ byla lehce vyšší než republikový průměr. V relativním vyjádření nejméně lidí umíralo v Hlavním městě Praze a ve Středočeském kraji, naopak nejvíce v Karlovarském kraji. Na území Jihočeského kraje nejméně lidé umírali v okresech České Budějovice a Český Krumlov; vyšší úmrtnost pak byla v okrese Strakonice.

Přirozená měna byla v roce 2017 v kladných hodnotách. Narodilo se o 128 osob více, než v kraji zemřelo. Vyšší počet narozených dětí proti počtu zemřelých se týkal zejména okresu České Budějovice (+ 242), kladné hodnoty přirozené měny, i když nepatrné, byly ještě v okresech Český Krumlov a Prachatice. Ostatní okresy zaznamenaly přirozený úbytek, největší byl v okrese Jindřichův Hradec (- 84). V rámci ČR byl nejvyšší relativní přírůstek přirozené měny zaznamenán v Hlavním městě Praze, naopak nejvyšší relativní úbytek v Karlovarském kraji.

V roce 2017 se do kraje přistěhovalo 6 020 osob a z kraje se odstěhovalo 4 734 osob; počet obyvatel kraje se tedy zvýšil díky migraci o 1 286 osob. Ve srovnání s minulým rokem, je migrační přírůstek dvojnásobný. Vysoké kladné migrační saldo se týkalo zejména okresu České Budějovice, kam se přistěhovalo o 1 150 osob více, než se odstěhovalo. Naopak v okrese Jindřichův Hradec výrazněji převýšil počet vystěhovalých osob. Relativně nejčastěji se lidé stěhují do Středočeského kraje a Hlavního města Prahy, naopak nejvíce lidé opouštějí Moravskoslezský a Karlovarský kraj.

Z ciziny se do Jihočeského kraje přistěhovalo podstatně více osob, než v předchozím roce. Celkem se ze zahraničí do kraje v roce 2017 přistěhovalo 2 162 osob. Nejvíce se do kraje stěhovali občané z Ukrajiny (703), Slovenska (246) a Vietnamu (177). Z kraje se do ciziny celkem odstěhovalo 688 osob a vedle Čechů nejvíce stěhovali občané Ukrajiny, Slovenska a Vietnamu. Mezi obcemi uvnitř kraje se přestěhovalo 12 166 osob (vnitřní stěhování).

Graf 1 Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v letech 2016 a 2017

Graf 1 Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v letech 2016 a 2017

Sňatečnost proti předchozímu roku mírně klesla. Bylo uzavřeno 3 145 sňatků, což je o 30 méně než v předchozím roce. Z 67,6 % se jednalo o první sňatek obou snoubenců (tzv. protogamní sňatky). Celkem 75,8 % ženichů a 75,6 % nevěst vstoupilo v roce 2017 do manželství poprvé. Míra sňatečnosti v kraji (4,9 ‰) byla nižší než republikový průměr (5,0 ‰), v rámci ČR se Jihočeský kraj umístil na deváté pozici, kdy nejvyšší sňatečnost byla v Karlovarském a Libereckém kraji a nejnižší naopak v Pardubickém kraji. V rámci kraje byla nejvyšší sňatečnost v okrese Prachatice, naopak nejnižší v okrese Písek.

Rozvodovost v Jihočeském kraji byla v roce 2017 nižší než v předchozím roce. Bylo rozvedeno 1 498 manželství, to je meziročně o 34 rozvodů méně. Téměř 35,6 % rozvodů bylo na návrh ženy a 43,2 % na společný návrh. Pro 80,6 % mužů a 79,9 % žen šlo o ukončení jejich prvního manželství.

Z celkového počtu rozvedených manželství představovalo 58,3 % manželství s nezletilými dětmi; z těchto rozvedených manželství se jednalo v 49,8 % o manželství s jedním dítětem, v 44,4 % se dvěma dětmi. Bylo však rozvedeno 51 manželství se 3 a více nezletilými dětmi. Rozvodovost v kraji s hodnotou (2,3 ‰) byla nepatrně nižší než v roce 2016 a byla nižší než republikový průměr (2,4 ‰). V mezikrajském srovnání byla na osmé nejvyšší příčce, nejnižší rozvodovost pak byla ve Zlínském kraji, nejvyšší ve Středočeském kraji. V rámci kraje měly v roce 2017 všechny okresy téměř stejnou hodnotu rozvodovosti.

Potratem bylo v roce 2017 ukončeno 2 130 těhotenství, z toho téměř z 54,6 % šlo o umělá přerušení těhotenství (UPT). V předchozím roce byly počty potratů i UPT vyšší. V relativním vyjádření byla celková potratovost v kraji stejná jako republikový průměr (3,3 ‰). Nejvyšší potratovost byla zaznamenána v Ústeckém kraji, naopak nejnižší v Kraji Vysočina, Pardubickém a Jihomoravském kraji. V rámci Jihočeského kraje byla nejvyšší v okrese Český Krumlov, naopak nejnižší v okrese Jindřichův Hradec.

Hodnoty novorozenecké úmrtnosti (1,5 ‰) i kojenecké úmrtnosti (2,3 ‰) byly v roce 2017 nižší než v předchozím roce a v Jihočeském kraji byly nižší než republikové průměry.

Graf 2 Pohyb obyvatelstva v okresech Jihočeského kraje v roce 2017

Graf 2 Pohyb obyvatelstva v okresech Jihočeského kraje v roce 2017

Tab. 2 Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v roce 2017

Tab. 2 Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v roce 2017

 Tab. 3 Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v letech 2008 až 2017

  Tab. 3 Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v letech 2008 až 2017

 • Více informací naleznete:

 • Obyvatelstvo Jihočeského kraje v roce 2017 - aktualita v pdf
 • Tab.4 Stav a pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji a jeho okresech v roce 2017
 • Tab.5 Bilance počtu obyvatel ve městech Jihočeského kraje v roce 2017
 • Tab.6 Pohyb obyvatelstva podle krajů v roce 2017
 •  

  Kontakt:
  Ing. Petra Dolejšová
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  e-mail: petra.dolejsova@czso.cz
  tel.: 386 718 440