Obyvatelstvo Jihočeského kraje v 1. pololetí 2017

 

K 30. červnu 2017 žilo v Jihočeském kraji podle předběžných výsledků 639 119 obyvatel, z toho byla více než polovina žen (323 778). Proti stavu na začátku roku se počet obyvatel zvýšil o 337 osob. Tuto skutečnost ovlivnilo příznivé migrační saldo (+477 osob), přirozená měna obyvatelstva byla v záporných hodnotách (-140 osob).

Tab. 1 - Počet obyvatel v Jihočeském kraji a jeho okresech k 30. 6. 2017

Tab. 1 - Počet obyvatel v Jihočeském kraji a jeho okresech k 30. 6. 2017

Graf 1 - Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v 1. pololetí 2017 a 2016

Graf 1 - Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v 1. pololetí 2017 a 2016

Živě se v kraji narodilo 3 347 dětí, z toho 1 682 chlapců. Proti stejnému období minulého roku je to o 33 dětí více. S relativní hodnotou porodnosti 10,6 ‰, která je téměř stejná jako republikový průměr, se Jihočeský kraj řadí na páté místo mezi kraji. V rámci kraje byla nejvyšší porodnost v okresech Prachatice a České Budějovice, nejnižší pak v okresech Písek a Český Krumlov. Jako první v pořadí se narodila téměř polovina dětí (47,7 %), druhorozených bylo 38,2 % a zbylých 14,1 % připadalo na děti, které se narodily jako třetí a další v pořadí. Podíl dětí narozených mimo uzavřené manželství (v porovnání se stejným obdobím minulého roku) se nepatrně snížil a dosáhl hodnoty 49,9 %. Nejvyšší podíl dětí, které se narodily mimo manželství, byl v okrese Písek (53,4 %) a nejmenší v okrese České Budějovice (47,0 %).

Ve sledovaném období zemřelo 3 487 osob (1 798 mužů a 1 689 žen), což je o 229 více než ve stejném období minulého roku. Celková úmrtnost v kraji (11,0 ‰) byla stejná jako republikový průměr a mezi kraji byla na páté nejnižší hodnotě. Více než třetina zemřelých byla ve věku od 80 do 89 let. V relativním vyjádření lidé nejméně umírali v okrese České Budějovice, nejvyšší úmrtnost pak byla v okresech Jindřichův Hradec a Strakonice.

Kojenecká úmrtnost (2,1 ‰) byla nižší než v 1. pololetí 2016 a byla nižší než republikový průměr (2,5 ‰). Novorozenecká úmrtnost (1,2 ‰) v kraji měla stejnou hodnotu jako v předchozím roce a byla nižší než celorepublikový průměr (1,8 ‰).

Nižší počet živě narozených dětí než počet zemřelých osob snížil během prvního pololetí počet obyvatel kraje celkem o 140 osob a přirozená měna byla tedy v 1. pololetí 2017 v záporných hodnotách (-0,4 ‰). Přirozený úbytek v kraji je v přepočtu na tisíc obyvatel téměř stejný jako v celé ČR. K malému zvýšení počtu obyvatel přirozenou měnou došlo jen v okresech České Budějovice a Prachatice. V ostatních okresech Jihočeského kraje byl vývoj přirozené měny nepříznivý, nejnižší hodnota byla zaznamenána v okrese Písek.

V 1. pololetí 2017 se do Jihočeského kraje přistěhovalo 2 979 osob, o 40 osob více než ve stejném období minulého roku. Počet vystěhovalých byl o 477 osob menší než počet přistěhovalých. Kladné migrační saldo tak opět zvyšuje počet obyvatel kraje. Vyšších hodnot kladné migrace dosáhl především okres České Budějovice (+508 osob), naopak nejvyšší záporné saldo migrace měl okres Jindřichův Hradec (-162 osob). Z ciziny se do kraje přistěhovalo 1 037 osob, do ciziny se odstěhovalo 430 osob. V rámci kraje, tedy mezi obcemi, se v 1. pololetí přestěhovalo celkem 6 320 osob, jedná se o tzv. vnitřní stěhování.

Graf 2 - Pohyb obyvatelstva v okresech Jihočeského kraje v 1. pololetí 2017

Graf 2 - Pohyb obyvatelstva v okresech Jihočeského kraje v 1. pololetí 2017

Ve sledovaném období byly uzavřeny 1 104 sňatky, což je o 69 méně než v 1. pololetí minulého roku. V 65,6 % uzavírali sňatek oba snoubenci svobodní (tzv. protogamní sňatky), u 74,1 % ženichů a 73,6 % nevěst se jednalo o první sňatek. V ostatních případech se jednalo o druhé případně další sňatky. Sňatečnost v kraji (3,5 ‰) byla o něco nižší než republikový průměr (3,6 ‰) a v mezikrajském srovnání byla na sedmé pozici. Na území kraje byla zaznamenána nejvyšší sňatečnost v okrese Prachatice.

Potratem bylo v 1. pololetí 2017 ukončeno 1 016 těhotenství, z toho téměř z 62,8 % šlo o umělá přerušení těhotenství (UPT). V relativním vyjádření byla celková potratovost (3,2 ‰) v kraji o něco nižší, než republikový průměr (3,3 ‰), v rámci mezikrajského srovnání to znamená sedmou nejnižší pozici. V rámci Jihočeského kraje byla potratovost nejvyšší v okrese Český Krumlov, naopak nejnižší v okrese Prachatice. Je nutné zmínit, že údaje o potratech nejsou srovnatelné se stejným obdobím roku 2016 z důvodu neposkytnutí údajů o všech provedených potratech některými zdravotnickými zařízeními. Tato data jsou zjišťována Ústavem zdravotnických informací a statistiky České republiky.

Informace o rozvodovosti za 1. pololetí 2017 nejsou známy z důvodu významné neúplnosti dat, která poskytuje Ministerstvo spravedlnosti České republiky.

Tab. 2 - Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v 1. pololetí 2017

Tab. 2 - Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v 1. pololetí 2017