Chov skotu, prasat a drůbeže v kraji v roce 2019

 

K 31. 12. 2019 bylo v zemědělských podnicích Jihočeského kraje chováno 212 tis. kusů skotu. Jejich stavy se meziročně zvýšily o 0,7 %. Naproti tomu se snížilo množství chovaných prasat, a to o 9,1 %. V chovu drůbeže došlo k poklesu početního stavu drůbeže o 24,5 %, celkem bylo v kraji chováno 1 836 tis. kusů.

 Chov skotu

V zemědělských podnicích Jihočeského kraje bylo k 31. 12. 2019 chováno 212 tis. kusů skotu. Z celkového počtu v České republice chovaných kusů náleželo Jihočeskému kraji 15,49 %, čímž se, shodně jako v předchozích čtyřech letech, umístil na druhém místě mezi všemi kraji České republiky. Prvenství si zachoval Kraj Vysočina s 15,53 % podílem na ČR. V porovnání s koncem roku 2018 se stavy skotu v České republice zvýšily o 0,1 %. V Jihočeském kraji byl tento nárůst výraznější. Došlo zde k meziročnímu zvýšení o 0,7 % (+1 479 kusů). Vzestup byl rovněž vykázán v dalších pěti krajích ČR, k největšímu navýšení stavů došlo v Moravskoslezském kraji (+5,3 %). Naproti tomu nejprudší pokles počtu chovaného skotu zaznamenal Karlovarský kraj (-3,5 %), který má i zároveň nejmenší podíl chovaného skotu na ČR, a to 2,9 %.

Graf 1 Stavy skotu podle krajů (k 31. 12.)

Graf 1 Stavy skotu podle krajů (k 31. 12.)

Ke konci roku 2019 se krávy na celkovém stavu skotu v Jihočeském kraji podílely 41,8 %. Průměrné stavy krav v počtu 89,9 tis. kusů se meziročně mírně snížily, jednalo se o úbytek pouhých 6 kusů. Stejně tak snížení nastalo i v rámci celé České republiky, a to o 0,5 %. Jihočeský kraj se podílel na průměrném stavu krav v ČR 15,6 %, tím si udržel vedoucí pozici mezi všemi kraji. Druhý nejvyšší podíl byl evidován v Kraji Vysočina (15,4 %).

Graf 2 Průměrný stav krav a výroba mléka v Jihočeském kraji

Průměrný stav krav v Jihočeské kraji   Výroba mléka v Jihočeském kraji

Výroba mléka v Jihočeském kraji v roce 2019, shodně s předchozím rokem, dosáhla více než 350 mil. litrů. V meziročním srovnání se zvýšila o 0,1 %. Česká republika jako celek naopak zaznamenala mírný pokles výroby mléka (-0,2 %). Průměrná denní dojivost se v Jihočeském kraji snížila o 1,7 % na 20,76 litru. Prodalo se 336,4 mil. litrů mléka, prodej se zvýšil o 0,3 %. Tržnost mléka byla 95,8 %. Podíl Jihočeského kraje na prodeji mléka zemědělského sektoru České republiky byl třetí nejvyšší – tvořil 11,3 %. Nejvíce prodaných litrů bylo evidováno v Kraji Vysočina (18,7% podíl na ČR).

V roce 2019 se v Jihočeském kraji narodilo 86,6 tis. telat, z nich 6,3 tis. kusů uhynulo do 3 měsíců věku. Bylo tak celkem odchováno 80,3 tis. telat. V přepočtu na 100 krav přišlo na svět 96,3 telat, z nichž se odchovalo 89,3 kusů.

Tab. 1 Výsledky chovu skotu v Jihočeském kraji

Tab. 1 Výsledky chovu skotu v Jihočeském kraji

Výroba jatečného skotu se v České republice meziročně snížila o 3,5 %. Pokles výroby vykázala většina krajů ČR. Naproti tomu nárůst výroby jatečného skotu byl evidován pouze ve dvou krajích, a to v Jihomoravském (+10,1 %) a Královéhradeckém (+0,1 %). Výroba jatečného skotu v Jihočeském kraji zaznamenala úbytek o 1,5 tis. tun živé hmotnosti (-5,6 %) na 24,8 tis. tun. I přes tento pokles výroby si kraj udržel druhou pozici ve výrobě jatečného skotu se svým 14,8 % podílem na ČR hned za Krajem Vysočina (16,0 % podíl na ČR).

Chov prasat

K 31. 12. 2019 bylo Jihočeskými zemědělci chováno 86 tis. kusů prasat. Jejich stavy se v porovnání s koncem roku 2018 snížily o 8,5 tis. kusů (-9,1 %). Meziroční pokles stavu prasat zaregistrovalo celkem osm krajů ČR; největší početní úbytek v chovu prasat vykázal Olomoucký kraj (-16,9 %). V České republice zaznamenal chov prasat nárůst o 0,1 %. Nejrychleji se navýšil počet chovaných prasat v Moravskoslezském kraji (+19,1 %) a Kraji Vysočina (+10,7 %). Z celkového počtu chovaných prasat v České republice náleželo Jihočeskému kraji 5,7 %. Tímto podílem kraj, shodně jako v předchozím roce, obsadil sedmou pozici mezi všemi kraji ČR.

Graf 3 Stavy prasat podle krajů (k 31. 12.)

Graf 3 Stavy prasat podle krajů (k 31. 12.)

Ve struktuře chovu převažují prasata na výkrm (včetně vyřazených prasnic a kanců), která v Jihočeském kraji tvořila 34,4 % ze všech prasat. Ve srovnání s koncem roku 2018 se jejich počty zmenšily o 4,0 tis. kusů (-12,1 %). Druhý nejvyšší podíl ve struktuře chovu připadá na selata živé hmotnosti nižší než 20 kg (31,2 % všech prasat), následován podílem mladých prasat živé hmotnosti od 20 do 50 kg (22,9 % všech prasat). Chovná prasata (50 a více kg živé hmotnosti) byla zastoupena 11,4 %.

Průměrný stav prasnic se v kraji proti roku 2018 snížil o 2,0 % na 7,8 tis. kusů. V průběhu roku 2019 se narodilo 219,0 tis. selat (28,2 selete na prasnici). Do odstavu uhynulo 34,5 tis. selat, bylo tak odchováno 184,5 tis. kusů, tj. 23,8 selete na prasnici.

V roce 2019 se výroba jatečných prasat ve většině krajů České republiky snížila. V Jihočeském kraji meziročně poklesla o 8,7 % na 14,8 tis. tun živé hmotnosti. V České republice jako celku meziroční snížení představovalo 5,1 %. K nárůstu výroby jatečných prasat v roce 2019 došlo ve čtyřech krajích ČR; nejvýrazněji výroba stoupla v Moravskoslezském kraji (+14,1 %). Jihočeský kraj se s 5,2% podílem na výrobě jatečných prasat České republiky zařadil, stejně jako v předchozím roce, na sedmé místo v žebříčku krajů.

Tab. 2 Stavy prasat podle hmotnostních kategorií a účelu chovu v Jihočeském kraji (k 31. 12.)

Tab. 2 Stavy prasat podle hmotnostních kategorií a účelu chovu v Jihočeském kraji (k 31. 12.)

Chov drůbeže

Jihočeský kraj k 31. 12. 2019 zaznamenal druhý nejprudší pokles počtu chované drůbeže ze všech krajů ČR. Celkem bylo chováno 1 836 tis. kusů drůbeže, tyto stavy se ve srovnání s koncem roku 2018 snížily o 596,7 tis. kusů (-24,5 %). Meziroční pokles stavu drůbeže byl evidován v celkem v osmi krajích ČR; největší početní úbytek v chovu drůbeže nastal v Ústeckém kraji (-30,7 %). V České republice snížení představovalo 8,1 %. Největší meziroční zvýšení počtu chované drůbeže vykázal Plzeňský kraj (+33,8 %). Podíl jihočeských zemědělců na chovu drůbeže České republiky klesl z 9,6 % koncem roku 2018 na 7,9 % v roce 2019.

Graf 4 Stavy drůbeže podle krajů (k 31. 12.)

Graf 4 Stavy drůbeže podle krajů (k 31. 12.)

Z celkového počtu drůbeže v Jihočeském kraji tvořily ke konci roku 2019 nosnice 21,2 %. Průměrný stav nosnic v kraji meziročně klesl o 0,2 % na 354,8 tis. kusů, naproti tomu průměrný stav nosnic v zemědělském sektoru celé České republiky zaznamenal nárůst (+7,0 %). Podíl kraje na průměrném chovu nosnic ČR představuje snížení o 0,5 procentního bodu proti předchozímu roku na 6,7 %. Produkce konzumních vajec v Jihočeském kraji byla 106,8 mil. kusů (meziroční snížení o 1,4 %) a průměrná roční snáška 300,9 vajec na nosnici znamenala její snížení o 1,2 %.

Graf 5 Průměrný stav nosnic a snáška konzumních vajec v Jihočeském kraji

Průměrný stav nosnic v Jihočeském kraji Celková snáška konzumních vajec v Jihočeském kraji 

Výroba jatečné drůbeže v České republice zaznamenala meziroční nárůst o 2,3 %. Z krajů ČR byl nejprudší vzestup evidován v Moravskoslezském kraji (+28,1 %). V Jihočeském kraji se výroba jatečné drůbeže meziročně zvýšila o 1,7 tis. tun živé hmotnosti (+5,6 %) na 33,0 tis. tun. Ke snížení výroby došlo v šesti krajích ČR, nejprudší pokles zaznamenal Karlovarský kraj (-36,9 %). Jihočeský kraj si i přes zvýšení svého podílu na výrobě jatečné drůbeže České republiky na 12,6 % v roce 2019 zachoval v žebříčku krajů čtvrté místo.

Tab. 3 Chov drůbeže v Jihočeském kraji

Tab. 3 Chov drůbeže v Jihočeském kraji

 

 • Chov skotu, prasat a drůbeže v kraji v roce 2019 - komentář v pdf
 • Tab. 1 Výsledky chovu skotu v Jihočeském kraji
 • Tab. 2 Stavy prasat podle hmotnostních kategorií a účelu chovu v Jihočeském kraji (k 31. 12.)
 • Tab. 3 Chov drůbeže v Jihočeském kraji
 • Další informace:
 • Chov skotu - 2. pololetí 2019 Odkaz [nové okno]
 • Chov prasat - 2. pololetí 2019 Odkaz [nové okno]
 • Chov drůbeže - 2019 Odkaz [nové okno]
 • Kontakt:

  Ing. Ivana Vacková
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  e-mail: ivana.vackova@czso.cz
  tel.: 386 718 321