Bytová výstavba v Jihočeském kraji v 1. čtvrtletí 2020

 

V důsledku změn ve výkazech se od roku 2020 výstavba bytů dělí na výstavbu novou a změnu dokončených staveb. Byty se dále dělí na výstavbu v nových bytových domech, v nových rodinných domech a výstavbu v nebytových budovách.

V 1. čtvrtletí 2020 byla v Jihočeském kraji zahájena výstavba 581 bytů, tedy o 52 bytů více než ve stejném období předchozího roku. Dokončeno bylo 489 bytů, což znamenalo pokles o 24 bytů než v prvních třech měsících roku 2019.

Zahájené byty

V České republice byla v 1. čtvrtletí 2020 zahájena výstavba 9 140 bytů, což bylo o 4,5 % méně než ve stejném období minulého roku. Meziročně se zvýšil počet zahájených bytů v polovině krajů ČR. Největší nárůst vykázal Zlínský kraj, kde se počet zahájených bytů zvýšil o více než polovinu, a to zejména díky výstavbě v bytových domech. K největšímu meziročnímu poklesu došlo v Libereckém kraji.

V Jihočeském kraji byla v 1. čtvrtletí 2020 zahájena výstavba 581 bytů, přičemž meziroční nárůst činil 9,8 %. Zároveň to bylo nejvíce zahájených bytů v 1. čtvrtletí v kraji od roku 2006. Zahájená bytová výstavba kraje tvořila 6,4 % celorepublikové výstavby, což kraj řadilo na 6. příčku v mezikrajském srovnání.

nových rodinných domech v Jihočeském kraji bylo v prvních třech měsících roku 2020 zahájeno 322 bytů (meziroční nárůst o 9,5 %). Významný pokles o téměř dvě třetiny zazname-nala výstavba bytů v nových bytových domech, kde bylo meziročně zahájeno o 95 bytů méně. Výstavba bytových domů byla zahájena pouze ve třech okresech. V kraji mírně převažovaly zahájené byty v nových rodinných domech, z celkového počtu jich bylo 55,4 %.

Tab. 1 Zahájené byty podle druhu stavby v Jihočeském kraji v 1. čtvrtletí 2020

Tab. 1 Zahájené byty podle druhu stavby v Jihočeském kraji v 1. čtvrtletí 2020

Ve většině okresů Jihočeského kraje byl zaznamenán nárůst počtu zahájených bytů, nejvíce na Českokrumlovsku, kde jejich počet vzrostl meziročně více než třikrát. Pouze v okrese České Budějovice byla zahájená bytová výstavba nižší než v 1. čtvrtletí 2019, a to více než o polovinu. Svůj podíl na tom měla zejména minimální výstavba bytů v bytových domech v okrese.

V prvních třech měsících roku 2020 se na celkovém počtu zahájených bytů v kraji podílel zejména okres Tábor (27,9 %), pětina jihočeských bytů byla zahájena na Českokrumlovsku (20,7 %) a Českobudějovicku (19,1 %). Nejmenší podíl na zahájené výstavbě v kraji uvedl okres Písek (6,5 %), kde bylo zahájeno pouze 38 bytů.

Téměř ve všech okresech Jihočeského kraje převažovala nová výstavba, výjimku tvořil jen okres Tábor, kde byla více než polovina zahájených bytů zařazena do kategorie změna dokončených staveb.

Počet zahájených bytů v nových rodinných domech se napříč jihočeskými okresy lišil. Nejvyšší podíl těchto bytů zaznamenali na Písecku (84,2 %) a Prachaticku (81,4 %), naopak na Táborsku dosáhl pouze 30,9 %.

Graf 1 Vývoj bytové výstavby v Jihočeském kraji podle čtvrtletí

Graf 1 Vývoj bytové výstavby v Jihočeském kraji podle čtvrtletí

Dokončené byty

V České republice bylo v prvních třech měsících roku 2020 dokončeno 8 000 bytů a proti stejnému období předchozího roku se dokončená bytová výstavba snížila o 1,3 %. Meziročně se zvýšil počet dokončených bytů v 5 krajích, nejvíce v Libereckém (+51,1 %). Největší pokles počtu dokončených bytů oproti 1. čtvrtletí 2019 byl zaznamenán v Ústeckém kraji (−39,1 %).

V Jihočeském kraji bylo v 1. čtvrtletí 2020 dokončeno 489 bytů, jeho podíl na dokončené výstavbě v ČR činil 6,1 % a mezi kraji obsadil šesté místo. Meziročně bylo v kraji dokončeno o 4,7 % bytů méně.

V jižních Čechách bylo dokončeno 256  bytů v nových rodinných domech, přičemž meziročně došlo k poměrně výraznému poklesu (−21,0 %). I přes pokles převažovaly v kraji dokončené byty v nových rodinných domech a jejich podíl na celkové dokončené výstavbě činil téměř 53 %. Naopak mírně stoupl počet dokončených bytů v nových bytových domech, meziročně bylo dokončeno o 12 bytů tohoto typu více (+7,1 %).

Ve třech okresech kraje byl zaznamenán nárůst počtu dokončených bytů, přičemž na Strakonicku se počet dokončených bytů oproti stejnému období předchozího roku téměř trojnásobil. Nejvýraznější pokles uvedl okres Tábor, kde meziročně došlo u dokončené výstavby k propadu o necelou polovinu.

Tab. 2 Dokončené byty*) podle druhu stavby v Jihočeském kraji v 1. čtvrtletí 2020

Tab. 2 Dokončené byty podle druhu stavby v Jihočeském kraji v 1. čtvrtletí 2020

Na počtu dokončených bytů v kraji se téměř z poloviny podílel okres České Budějovice (49,5 %), více než 10% podíl uvedly ještě okresy Jindřichův Hradec (15,1 %) a Strakonice (12,3 %). Nejmenší podíl na dokončené výstavbě v kraji byl zaznamenán na Písecku, kde bylo dokončeno pouze 11 bytů (2,2 %).

Téměř ve všech okresech Jihočeského kraje převažovala nová výstavba, jedinou výjimkou byl okres Strakonice, kde více než polovina dokončených bytů byla klasifikována jako změna již dokončených staveb.

Dokončené byty v nových rodinných domech převažovaly v 5 jihočeských okresech, na Písecku byly dokončeny výhradně byty tohoto typu. Specifické postavení měl okres České Budějovice, kde se na bytové výstavbě podílely dokončené byty v nových rodinných domech pouze 38 %.

Díky dokončení 145 bytů v nových bytových domech na Českobudějovicku tento typ výstavby jako v jediném jihočeském okrese převažoval (59,9 %). Dalším okresem, který z převažujícího trendu vybočoval, byl okres Strakonice. Tam výstavbu bytů v nových rodinných domech předčily byty spadající do kategorie změna dokončených staveb.