Vodovody a kanalizace v Jihomoravském kraji v roce 2019

 

V mezikrajském porovnání má Jihomoravan bydlící v domácnosti, která je zásobována vodou z vodovodu, třetí největší spotřebu pitné vody. V loňském roce denní odběr dosáhl 92,9 litru, republiková hodnota je 90,6 litru. Jihomoravané loni za metr krychlový pitné vody zaplatili v průměru 36,10 Kč, za stočné 36,20 Kč. V porovnání s předchozím obdobím se cena vody za m3 zvýšila o 1,60 Kč a za stejný objem stočného se zaplatilo více o 1,70 Kč.

VODOVODY

V roce 2019 bylo v Jihomoravském kraji zásobováno pitnou vodou z vodovodů 1 131,5 tisíce osob. Jejich podíl na celku obyvatel žijících v kraji představoval 95,1 %. V mezikrajském porovnání eviduje nejnižší podíl obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů Plzeňský kraj, a to 85,9 %. Délka vodovodní sítě v Jihomoravském kraji dosahovala téměř 7,9 tisíce kilometrů, což je druhá největší hodnota mezi kraji. Nejdelší vodovodní síť vykazuje Středočeský kraj (11,2 tisíce kilometrů). Zatímco v Praze připadá na 1 obyvatele zásobovaného pitnou vodou necelé 3 m vodovodní sítě, v Kraji Vysočina je tato délka čtyř a půl násobná a v Jihočeském kraji čtyřnásobná.

Graf 1 Podíl obyvatel*) zásobovaných vodou z vodovodů podle krajů v roce 2019 Graf 1 Podíl obyvatel*) zásobovaných vodou z vodovodů podle krajů v roce 2019

V mezikrajském porovnání v roce 2019 uvedlo největší specifické množství vody fakturované celkemspecifické množství vody fakturované domácnostem hlavní město Praha, a to 172,8 litru na osobu a den, resp. 113,1 litru na osobu a den, naopak nejnižší hodnoty jsou v kraji Zlínském (116,7 litru na osobu a den, resp. 78,7 litru na osobu a den). V Jihomoravském kraji bylo v roce 2019 vyfakturováno celkem v přepočtu na osobu a den 135,7 litru vody s meziročním propadem 0,8 %, domácnostem byla účtována spotřebovaná voda o objemu 38,4 milionu m3 – průměrná denní spotřeba vody připadající na jednu osobu byla tak jako v minulém roce 92,9 litru. Specifické množství vody v Jihomoravském kraji fakturované celkem i domácnostem jsou mezi kraji třetí nejvyšší.

V Jihomoravských vodohospodářských zařízeních se v roce 2019 vyrobilo téměř 62,9 milionu m3 vody, v roce přechozím to bylo o 1,3 milionu m3 více. Podíl vody vyrobené vody z vody podzemní představoval 79,6 %, což je čtvrtá nejvyšší hodnota mezi kraji po krajích Olomouckém, Královéhradeckém a Pardubickém. Z celkového množství vyrobené vody určené k realizaci v Jihomoravském kraji v roce 2019 o objemu 62,6 milionu m3 bylo fakturováno 56,0 milionu m3 vody. Domácnosti zaplatily za 38,4 milionu m3 vody, meziroční nárůst činí 0,5 %.

Objem tržeb za vodné celkem ve sledovaném období dosáhl 2 022,1 milionu Kč (bez DPH), skutečnost roku 2018 tak byla překročena o 4,1 %. V krajích České republiky se průměrná cena za 1 m3 fakturované vody v roce 2019 pohybovala od 34,10 Kč v Olomouckém kraji do 44,80 Kč v Libereckém kraji. Průměrná cena za 1 m3 fakturované vody v Jihomoravském kraji se v roce 2019 proti roku 2018 zvýšila o 1,60 Kč na 36,10 Kč, což představuje meziroční nárůst o 4,6 %.

Objem vody nefakturované v Jihomoravském kraji se meziročně snížil ze 7 786 tisíc m3 v roce 2018 na 6 586 tisíc m3 v roce loňském. Také meziročně ubylo ztrát vody v jihomoravské trubní síti, a to o 17,2 %, ztráty tak v roce 2019 představovaly 5 467 tisíc m3. Loňský podíl ztrát z vody vyrobené určené k realizaci v krajích České republiky se pohyboval od 8,7 % v Jihomoravském kraji do 21,6 % v Ústeckém kraji; republikový průměr je 14,5 %.

Délka vodovodní sítě je v Jihomoravském kraji v mezikrajském porovnání druhá nejdelší a dosahuje 7 877 km; prvenství drží kraj Středočeský s 11 236 km. Vodovodních přípojek bylo v Jihomoravském kraji ke sledovanému datu 276,6 tisíce kusů, počet osazených vodoměrů představoval 279,7 kusů.

Graf 2 Vývoj ceny vody a stočného v Jihomoravském kraji a v České republice v letech 2005 až 2019 Graf 2 Vývoj ceny vody a stočného v Jihomoravském kraji a v České republice v letech 2005 až 2019

 

KANALIZACE

V Jihomoravském kraji loni žilo 1 073,9 tisíce osob v domech napojených na kanalizaci odpadních vod, tj. 90,3 % celkového počtu obyvatelstva. Počet osob v domech napojených na kanalizaci ústící do čistírny odpadních vod dosáhl 1 050,1 tisíce.

Graf 3 Podíl obyvatel*) trvale bydlících v domech napojených na kanalizaci podle krajů v roce 2019 Graf 3 Podíl obyvatel*) trvale bydlících v domech napojených na kanalizaci podle krajů v roce 2019

V roce 2019 jihomoravskou kanalizační sítí o délce 5 674 km odteklo 60,4 milionu m3 odpadních vod, z toho 62,2 % tvořily vody splaškové. V čistírnách odpadních vod bylo celkem vyčištěno 78,8 milionu m3 vody. Podíl čištěných odpadních vod (bez vod srážkových) z vod vypouštěných do kanalizace (bez vod srážkových) představoval 98,8 %, což je o 1,1 procentního bodu více v porovnání s republikovým průměrem. Převažující částí čištěných vod jsou vody splaškové, a to 46,9 %, 19,4 % představují vody průmyslové a ostatní a zbývající část připadá na vody srážkové (balastní). Do vodních toků bylo v Jihomoravském kraji v roce 2019 vypuštěno 81,8 milionu m3 vody, což je o 11,3 % více v porovnání s rokem předchozím.

Tržby za stočné v Jihomoravském kraji meziročně vzrostly o 4,6 % a v roce 2019 dosáhly 2 186,9 milionu Kč (bez DPH). V mezikrajském porovnání se průměrná cena za 1 m3 odváděných odpadních vod pohybovala od 28,80 Kč v Kraji Vysočina do 42,90 Kč v Libereckém kraji. Cena stočného v Jihomoravském kraji činila 36,20 Kč a byla o 1,70 Kč vyšší v porovnání s rokem 2018, proti republikovému průměru bylo stočné v Jihomoravském kraji levnější o 1,50 Kč.

ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

Celková kapacita 253 jihomoravských čistíren odpadních vod v roce 2019 činila 336,5 tisíce m3/den. Provozy čistíren odpadních vod loni vyprodukovaly 20,2 tisíce tun sušiny. Z celkového objemu kalů byla sušina zneškodněna převážně kompostováním, a to ze 74,3 %, 14,6 % objemu kalů bylo spáleno, 7,5 % zneškodněno přímou aplikací a rekultivací a na skládku bylo vyvezeno 294 tun sušiny, což představuje 1,5 % celku.

Graf 4 Čistírny odpadních vod a jejich kapacita podle krajů v roce 2019 Graf 4 Čistírny odpadních vod a jejich kapacita podle krajů v roce 2019

Kontakt:
Ing. Jindřiška Svobodová
Krajská správa ČSÚ v Brně
E-mail: jindriska.svobodova@czso.cz
Tel.: 542 528 230

 

  • Vodovody a kanalizace v Jihomoravském kraji v roce 2019 (komentář v PDF)
  • Vodovody a kanalizace v Jihomoravském kraji v roce 2019 (přílohová tabulka v XLSX)
  • Související informace: