Vodovody a kanalizace v Jihomoravském kraji v roce 2016

 

Jihomoravské domácnosti mají po pražských druhou největší spotřebu pitné vody. V roce 2016 osoba trvale bydlící v domácnosti v Jihomoravském kraji, a která byla zásobována vodou z vodovodu, denně průměrně spotřebovala 92,9 litrů vody, Pražané z kohoutku vytočili ještě o 15 litrů více vody. V Jihomoravském kraji je cena vodného 33,50 Kč (bez DPH) po meziročním navýšení o 3,1 % v mezikrajském srovnání 4. nejnižší, cena stočného bez DPH v roce 2016 proti roku 2015 vzrostla o 2,5 % na 33,20 Kč a mezi kraji byla 5. nejvyšší. 

Vodovody 

V roce 2016 bylo v Jihomoravském kraji zásobováno pitnou vodou z vodovodů 1 114,6 tisíce osob, což představuje 94,7 % celku osob žijících v kraji. V mezikrajském porovnání se tento podíl pohybuje od 84,4 % v Plzeňském kraji do 100,0 % v Hlavním městě Praze a Karlovarském kraji. Mírně pod touto hranicí, a to 99,9 %, se zařadil Moravskoslezský kraj.

Spotřeba vody v Jihomoravském kraji postupně vzrůstá od roku 2014. Specifické množství vody fakturované celkem, které představuje podíl vody fakturované celkem (domácnostem, průmyslu a ostatním odběratelům) na jednoho napojeného obyvatele na vodovod za den, v Jihomoravském kraji vzrostlo o 0,9 litru na 134,1 litru. V mezikrajském srovnání se hodnoty tohoto ukazatele pohybují od 112,4 litrů za den ve Zlínském kraji do 171,0 v Hlavním městě Praze; Jihomoravský kraj uvádí třetí nejvyšší hodnotu. Specifické množství vody fakturované domácnostem v Jihomoravském kraji vzrostlo v roce 2016 proti roku 2015 o 0,5 litru na 92,9 litru na osobu a den. Nejnižší denní spotřebu mají domácnosti ve Zlínském kraji, kde na osobu připadá 74,9 litru, opak vykazují Pražané se spotřebou 107,9 litru za den, spotřeba pitné vody Jihomoravanů je po Hlavním městě Praze druhá nejvyšší.

V jihomoravských vodohospodářských společnostech se loni vyrobilo 62,5 milionu m3 vody s propadem proti roku 2015 o 1,3 %, tj. pokles o 808 tisíc m3 vody. Voda vyrobená v Jihomoravském kraji byla v roce 2016 tvořena z 87,8 % z podzemních vod, a to je v mezikrajském porovnání nejvyšší hodnota. Opak uvádí Hlavní město Praha (18,2 %) a dále pak Moravskoslezský kraj (19,6 %). Z celkového množství vyrobené vody určené k realizaci bylo fakturováno 54,7 milionu m3 vody, z toho fakturace pro domácnosti tvořila 69,3 %.

Objem tržeb za vodné celkem ve sledovaném období dosáhl 1 830,8 milionu Kč (bez DPH), což je o 3,5 % více proti roku 2015. V krajích České republiky se průměrná cena za 1 m3 fakturované vody v roce 2016 pohybovala od 31,90 Kč v Pardubickém kraji do 43,00 Kč v Ústeckém kraji. Průměrná cena za 1 m3 fakturované vody v Jihomoravském kraji se v roce 2016 proti roku 2015 zvýšila o 1,00 Kč na 33,50 Kč, což představuje meziroční nárůst o 3,1 %.

Objem vody nefakturované v Jihomoravském kraji v roce 2016 dosáhl 7 523 tisíc m3, v roce 2015 to bylo o sedminu více.  Také ztráty vody v jihomoravské trubní síti se meziročně snížily, a to o 14,2 % na 6 379 tisíc m3 v roce 2016. Podíl ztrát vody v trubní síti na objemu nefakturované vody se v mezikrajském porovnání pohybuje od 78,4 % v Olomouckém kraji do 90,3 % v Hlavním městě Praze, v Jihomoravském kraji hodnota tohoto ukazatele dosahuje 84,8 %. V Jihomoravských trubních sítích se loni ztratila desetina (10,3 %) vyrobené vody určené k realizaci. Tato hodnota je v mezikrajském porovnání nejnižší, opak vykazuje kraj Liberecký (23,2 %).

Délka vodovodní sítě je v Jihomoravském kraji v mezikrajském porovnání druhá nejdelší a činí 7 839 km; prvenství drží kraj Středočeský s 10 872 km. Vodovodních přípojek bylo v Jihomoravském kraji ke sledovanému datu 265,8 tisíce kusů, počet osazených vodoměrů představoval 268 427 kusů. 

Graf 1 Podíl obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů podle krajů v roce 2016

Graf 1 Podíl obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů podle krajů v roce 2016

 

Graf 2 Vývoj vodného a stočného v Jihomoravském kraji a v České republice v letech 2005 až 2016

Graf 2 Vývoj vodného a stočného v Jihomoravském kraji a v České republice v letech 2005 až 2016

  

Kanalizace

V Jihomoravském kraji loni žilo 1 051,5 tisíce osob v domech napojených na kanalizaci odpadních vod, tj. 89,5 % celkového počtu obyvatelstva. Počet osob, bydlících v domech napojených na kanalizaci ústící do čistírny odpadních vod, dosáhl 1 023,1 tisíce osob, což je o 8,9 tisíce osob více v porovnání s rokem 2015. Délka kanalizační sítě byla prodloužena v roce 2016 proti roku předchozímu o 75 km na 5 495 km.

V roce 2016 kanalizací odteklo 59,2 milionu m3 odpadních vod, z toho 62,3 % tvořily vody splaškové. V čistírnách odpadních vod bylo celkem vyčištěno 77,5 milionu m3 vody. Podíl čištěných odpadních vod z vod vypouštěných do kanalizace představoval 98,5 %, což je o 1,2 procentního bodu více v porovnání s republikovým průměrem. Převažující částí čištěných vod jsou vody splaškové, a to 46,6 %, 19,0 % představují vody z průmyslové a ostatní činnosti a zbývající část připadá na vody srážkové (balastní). Do vodních toků bylo v roce 2016 vypuštěno 80,3 milionu modpadních vod, což je 99,4 % skutečnosti roku 2015.

Loňské tržby za stočné v Jihomoravském kraji dosáhly 1 967,8 milionu Kč (bez DPH), což je o 47,4 milionu Kč více proti roku 2015. V mezikrajském porovnání se průměrná cena za 1 m3 odváděných odpadních vod pohybovala od 26,30 Kč v Kraji Vysočina do 41,90 Kč v Libereckém kraji, cena stočného 33,20 Kč v Jihomoravském kraji je pátá nejvyšší. 

Graf 3 Podíl obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci podle krajů v roce 2016

Graf 3 Podíl obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci podle krajů v roce 2016

 

Čistírny odpadních vod

Celková kapacita 240 jihomoravských čistíren odpadních vod v roce 2016 činila 335,4 tisíce m3/den. Provozy čistíren odpadních vod loni vyprodukovaly 19,2 tisíce tun sušiny. Z celkového objemu kalů byla sušina zneškodněna převážně kompostováním, a to z 68,3 %, 17,2 % objemu kalů bylo spáleno, 4,1 % zneškodněno přímou aplikací a rekultivací a 2,4 % vyvezeno na skládky.

Graf 4 Čistírny odpadních vod a jejich kapacita podle krajů v roce 2016

Graf 4 Čistírny odpadních vod a jejich kapacita podle krajů v roce 2016

 

Kontakt:
Ing. Jindřiška Svobodová
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: jindriska.svobodova@czso.cz
tel.: 542 528 230