Věk rodičů dětí narozených v Jihomoravském kraji v roce 2019

 

Průměrný věk matek v Jihomoravském kraji překročil hranici 31 let a průměrný věk otců hranici 34 let. Od roku 2000 se průměrný věk rodičů živě narozených dětí v kraji zvýšil o více než 4 roky, ale v posledních letech byly změny jen nepatrné.

V roce 2019 se matkám s bydlištěm v Jihomoravském kraji živě narodilo 13 328 dětí, z toho 5 687 dětí se narodilo mimo manželství. V roce 2000 měla matka narozeného dítěte v průměru téměř 27 let. V roce 2005 byl tento věk o 2 roky vyšší, tj. 29 let a v roce 2010 přesáhl hranici 30 let. V letech 2015 a 2016 se průměrný věk matky ustálil na hranici 30,9 roku, v roce 2017 již překročil hranici 31 let a v roce 2019 činil již 31,3 roku.

Velmi podobně se v kraji vyvíjel i průměrný věk matky při narození prvního dítěte. V roce 2000 měla matka v Jihomoravském kraji při porodu prvního dítěte v průměru 25 let, v roce 2005 to bylo o 2 roky více, v roce 2010 matka s 1. dítětem měla v průměru 28 let. Od roku 2014 věk prvorodičky přesahuje hranici 29 let a v roce 2019 dosáhl 29,6 let. Průměrný věk matky bez ohledu na pořadí narozeného dítěte a průměrný věk prvorodiček byl v roce 2019 ve srovnání s rokem 2000 o více než 4 roky vyšší (4,4 u matek celkem a 4,6 roku u prvorodiček).

Graf Průměrný věk rodičů živě narozených dětí v Jihomoravském krajiGraf Průměrný věk rodičů živě narozených dětí v Jihomoravském kraj

Z celkového počtu živě narozených v kraji v roce 2019 se 5 687 dětí narodilo matkám svobodným, rozvedeným či vdovám. Podíl 42,7 % narozených mimo manželství meziročně mírně poklesl. Příznivou skutečností bylo, že nedošlo ke zvýšení počtu narozených dětí bez uvedeného otce. Ještě v roce 2010 nebyl uveden otec u 1 237 dětí narozených mimo manželství, v roce 2019 jich bylo „jen“ 889.

Tab. 1 Živě narozené děti a průměrný věk matky při narození dítěte v Jihomoravském krajiTab. 1 Živě narozené děti a průměrný věk matky při narození dítěte v Jihomoravském kraji

Očekávaně se vcelku výrazně lišil průměrný věk matek podle rodinného stavu – vdané matky v roce 2019 měly při porodu v průměru 31,8 roku a byly o 1,3 roku starší než matky svobodné, rozvedené či vdovy. Nejnižší průměrný věk v minulých letech měly zpravidla matky živě narozených dětí, které se narodily mimo manželství a u nichž nebyl uveden otec. V roce 2019 měly tyto matky v průměru 29,4 roku a proti vdaným matkám byly o 2,4 roku mladší.

Při pohledu na zastoupení věkových skupin matek je zřejmé, že v roce 2000 bylo nejvíce matek v kraji ve věku 25 až 29 let. Druhou nejpočetnější věkovou skupinou byly matky ve věku 20 až 24 let, v roce 2003 se na druhé místo v četnosti dostala věková skupina 30 až 34 let. Věková skupina 25 až 29 let si prvenství v zastoupení udržela až do roku 2007, od roku 2008 až dosud jsou nejpočetnější skupinou právě matky ve věku 30 až 34 let.

Tab. 2 Matky živě narozených dětí v Jihomoravském krajiTab. 2 Matky živě narozených dětí v Jihomoravském kraji

Zvyšování průměrného věku matky při narození dítěte doprovázelo i zvyšování průměrného věku otců. Při pohledu na tabulky i graf lze konstatovat, že vývoj průměrného věku v jednotlivých „kategoriích rodičů“ (matka, matka dítěte narozeného v manželství, matka dítěte mimo manželství, otec), byl velmi podobný. Ve sledovaných letech se prakticky uchovávaly i vzájemné odstupy mezi jednotlivými kategoriemi. V roce 2000 měl otec při narození dítěte v průměru 29,9 let a byl o 3,0 roku starší než matka dítěte. V roce 2019 se průměrný věk otce proti roku 2000 zvýšil o 4,5 roku na 34,3 roku, oproti matce dítěte byl otec v roce 2019 starší o 3,1 roku. Z tabulky je také zřejmé, že věk otců celkem i v jednotlivých členěních se v posledních 4 letech téměř nezměnil.

Tab. 3 Otcové živě narozených dětí v Jihomoravském krajiTab. 3 Otcové živě narozených dětí v Jihomoravském kraji

 

Tak, jak bylo možno uvést věkovou strukturu matek, stejně tak je možno charakterizovat i věkovou skladbu otců dětí (bez dalšího rozlišení). Vzhledem k tomu, že rozmezí věku otců bylo širší, bylo tomuto stavu uzpůsobeno i rozpětí věkových skupin v tabulce 3. Nejpočetnější skupinou otců byla v roce 2000 věková kategorie 25 až 29 let. Převaha počtu otců v tomto věku přetrvávala do roku 2003. Od roku 2004 až dosud je nejčetnější skupinou kategorie otců ve věku 30 až 34 let.

 

Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: karel.adam@czso.cz
tel.: 542 528 172

 

  • Věk rodičů v Jihomoravském kraji (komentář v pdf)
  • Věk rodičů v Jihomoravském kraji (tabulky v XLSX)