Počítače a internet v domácnostech 2018

 

Počítač a internet jsou již běžnou součástí vybavení domácností v Jihomoravském kraji. V roce 2018 mělo přístup k internetu téměř 81 % domácností v kraji, za 10 let se tento podíl zvýšil o 30 procentních bodů. Internet denně nebo téměř denně používají dvě třetiny obyvatel kraje starších 16 let. K nejrozšířenějším činnostem patří vyhledávání informací o zboží a službách, internetové bankovnictví a nákupy přes internet.

Podle výsledků šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech bylo 78 % domácností v Jihomoravském kraji v roce 2018 vybaveno osobním počítačem a téměř 81 % domácností mělo přístup k internetu. Meziročně došlo v obou případech jen k mírnému zvýšení procenta vybavenosti domácností, a to o 0,7 bodu u vybavenosti počítači a o 1,3 bodu u přístupu k internetu. Posun v této oblasti je spíše patrný ze srovnání nynějších hodnot se situací např. před 10 lety, kdy počítač mělo 56 % domácností v kraji a přístup k internetu jen 51 % domácností.

V mezikrajském srovnání vybavenosti se Jihomoravský kraj umístil v popředí pomyslného žebříčku v případě vybavenosti internetem (4. nejvyšší podíl), vybavenost domácností počítači je ve srovnání s ostatními kraji průměrná, resp. 7. nejvyšší. Nejméně domácností vlastnilo počítač či internet v Ústeckém kraji (66,9 % domácností s počítačem, 73,9 % domácností s internetem). Opačně tomu bylo v obou případech v Hlavním městě Praze (82,5 % u vybavení počítačem a 83,6 % u přístupu k internetu).

Graf 1 Vybavenost domácností osobním počítačem a internetem v Jihomoravském krajiGraf 1 Vybavenost domácností osobním počítačem a internetem v Jihomoravském kraji

Graf 2 Vybavenost domácností osobním počítačem a internetem v roce 2018 podle krajůGraf 2 Vybavenost domácností osobním počítačem a internetem v roce 2018 podle krajů

Internet v Jihomoravském kraji používá 79 % osob starších 16 let (za uživatele internetu je považován jednotlivec, který použil internet v posledních 3 měsících doma, v zaměstnání, ve škole či jinde). V absolutním vyjádření se jedná o 769 tisíc osob, proti roku 2011 se podíl uživatelů internetu zvýšil o 10,9 procentních bodů. Denně nebo téměř denně používalo internet v kraji 66,1 % osob starších 16 let (643 tisíc osob), naopak 17,3 % osob tohoto věku internet nepoužilo nikdy. Nejvyšší zastoupení každodenních uživatelů internetu evidovalo Hlavní město Praha (77,5 % osob), na opačném konci srovnání se umístil Ústecký kraj s podílem 57,9 %. Podíl jednotlivců, kteří internet nepoužili nikdy, byl nejvyšší v Kraji Vysočina (19,5 %) a nejnižší v Praze (8,4 %).

Tab. 1 Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci v Jihomoravském krajiTab. 1 Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci v Jihomoravském kraji

Údaje v tabulce 1 dokládají nárůst podílu jednotlivců s internetem v mobilu – v roce 2018 jím v kraji disponovalo 54,2 % jedinců ve věku 16 a více let, zatímco ještě v roce 2011 to bylo pouze 7,2 %. Výrazně se navýšil i podíl jedinců používajících k přístupu na internet na mobilu datový tarif.

Pokud 16letá a starší populace z Jihomoravského kraje používala internet ke komunikaci s ostatními, jednalo se většinou o posílání a přijímání e-mailů (74,4 % uživatelů), 40 % uživatelů přes internet telefonovalo. Téměř 70 % jednotlivců internet využívalo k vyhledávání informací o zboží a službách, 47,5 % o cestování a ubytování a 51,7 % zde hledalo informace o zdraví, sociální sítě pro soukromé účely používalo 47,4 % osob.

Postupně narůstá zájem o internetové bankovnictví. Zatímco v roce 2011 tuto službu v kraji využívalo necelých 30 % populace starší 16 let, v roce 2018 to bylo již téměř 58 % z nich, což ve skutečnosti představuje téměř 565 tisíc obyvatel kraje ve věku 16 a více let. Významnou roli hraje i nákup přes internet. Alespoň jednou v posledních třech měsících přes internet nakoupilo 34,3 % 16letých a starších obyvatel kraje, 55,6 % osob alespoň jednou v posledním roce a 65,0 % alespoň jednou v životě. Naopak třetina osob v kraji přes internet nikdy nic nenakoupila.

Poznámka:

Údaje o vybavenosti domácností vybranými informačními technologiemi a jejich využívání jednotlivci pocházejí z ročního samostatného šetření, které je prováděno formou osobního interview na výběrovém vzorku cca 10 000 jednotlivců ve věku 16 let a více; výsledky jsou pak převáženy na celou populaci ČR. V údajích za domácnosti je zjišťován aktuální stav v období šetření (2. čtvrtletí sledovaného roku), údaje za jednotlivce jsou za poslední 3 měsíce v období šetření. Z důvodu vyšší reprezentativnosti jsou údaje v krajském členění publikovány jako tříleté klouzavé průměry.

Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
E-mail: karel.adam@czso.cz
Tel.: 542 528 172