Nezaměstnanost v Jihomoravském kraji k 31. prosinci 2019

 

Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR bylo ke konci prosince 2019 na úřadech práce v Jihomoravském kraji evidováno 29 087 uchazečů o zaměstnání, meziročně tak jejich počet poklesl o 2 955 osob. Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu dosáhl 3,48 % a mezi kraji je tak 3. nejvyšší.

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2019 činil 3,48 %, meziročně se tak snížil o 0,39 procentního bodu. Proti konci předchozího měsíce (30. 11. 2019) se podíl nezaměstnaných naopak zvýšil, a to o 0,35 bodu. V mezikrajském porovnání je podíl 3. nejvyšší a o 0,61 procentního bodu převyšuje republikový průměr. Nejvyšší podíl nezaměstnaných byl vykázán v Moravskoslezském kraji (4,44 %), nejnižší v Praze (1,90 %).

Tab. 1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu a uchazeči o zaměstnání podle krajů k 31. 12. 2019Tab. 1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu a uchazeči o zaměstnání podle krajů k 31. 12. 2019

Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu a počty uchazečů na 1 pracovní místo podle krajů k 31. 12. 2019Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu a počty uchazečů na 1 pracovní místo podle krajů k 31. 12. 2019

Počet uchazečů o zaměstnání v Jihomoravském kraji se proti konci roku 2018 snížil o 2 955 osob (9,2 %) a k 31. 12. 2019 se tedy o zaměstnání ucházelo 29 087 osob. 91,0 % uchazečů bylo dosažitelných (mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa), absolventi a mladiství tvořili 4,7 % uchazečů, 15,6 % zaujímaly osoby se zdravotním postižením a na podporu v nezaměstnanosti měly nárok necelé dvě pětiny uchazečů.

Jak je zřejmé z grafu 2, počet uchazečů meziročně klesá a naopak počet pracovních míst roste. Na konci roku 2019 bylo v evidenci úřadu práce k dispozici 27 149 pracovních míst, což je o 3 135 míst více než na konci předchozího roku. Na 1 pracovní místo tedy připadlo 1,1 uchazečů o zaměstnání, to je 4. nejvyšší počet mezi ostatními okraji. K 31. 12. 2018 činil počet uchazečů na 1 pracovní místo 1,3 osob, došlo tak k meziročnímu poklesu.

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v Jihomoravském krajiGraf 2 Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v Jihomoravském kraji

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu byl k 31. 12. 2019 vyšší mezi ženami, u nichž podíl činil 3,54 % (u mužů 3,42 %). Z grafu 3 jsou mezi ženami patrné vyšší hodnoty podílu nezaměstnaných. Lze však sledovat, že sezónnost prací má na nezaměstnanost větší vliv u mužů, v zimních a jarních měsících se hodnoty podílu zvyšují výrazněji.

Graf 3 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu podle pohlaví v Jihomoravském krajiGraf 3 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu podle pohlaví v Jihomoravském kraji

Z hlediska délky nezaměstnanosti tvořili nejpočetnější skupinu uchazeči s délkou evidence do 3 měsíců. Jejich absolutní počet v porovnání s předchozím rokem sice klesl, ale relativně jejich zastoupení vzrostlo o 2,4 procentní body na 40,2 %. Druhou největší skupinu (19,3 %) zaujímali uchazeči, kteří byli evidovaní v délce 3 až 6 měsíců. Oproti předchozímu roku tak došlo ke změně, neboť druhou nejvíce zastoupenou skupinou k 31. 12. 2018 byli uchazeči s evidencí déle než 2 roky. Právě těchto uchazečů ubylo meziročně nejvíce. Jejich počet se snížil o 1 899 osob a k 31. 12. 2019 činil jejich podíl 15,6 % (předchozí rok 20,1 %).

Graf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihomoravském kraji podle délky nezaměstnanostiGraf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihomoravském kraji podle délky nezaměstnanosti

Z grafu 5 lze sledovat meziroční snížení uchazečů o zaměstnání ve všech uvedených věkových kategoriích. Největší skupinu uchazečů tvořily osoby ve věku 55 až 59 let s podílem 13,8 % na celku. U počtu těchto uchazečů došlo současně k největšímu snížení (o 477 osob) v porovnání s koncem roku 2018. Největší relativní pokles byl však zaznamenán v kategorii 30 až 34 let, kde počet uchazečů meziročně klesl o 12,1 %. Průměrný věk uchazečů na konci roku 2019 činil 42,7 let, oproti předchozímu roku se tak nezměnil.

Graf 5 Uchazeči o zaměstnání v Jihomoravském kraji podle věkuGraf 5 Uchazeči o zaměstnání v Jihomoravském kraji podle věku

Z hlediska dosaženého vzdělání zaujímaly nejpočetnější skupinu uchazečů osoby se středním odborným vzděláním s výučním listem (36,8 %). Přes čtvrtinu (26,1 %) tvořily osoby bez vzdělání, s neúplným či základním vzděláním. Ve srovnání s rokem 2018 poklesl počet vyučených uchazečů o 10,6 %, počet uchazečů bez vzdělání, s neúplným či základním vzděláním o 8,5 %. Vysokoškolsky vzdělaných bylo mezi uchazeči 7,2 %.

 Graf 6 Uchazeči o zaměstnání v Jihomoravském kraji podle dosaženého vzděláníGraf 6 Uchazeči o zaměstnání v Jihomoravském kraji podle dosaženého vzdělání

Nezaměstnanost v okresech Jihomoravského kraje

Nejvyšší podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu k 31. 12. 2019 byl zaznamenán v okresech Znojmo, Hodonín a Brno-město, v nichž je nezaměstnanost vysoká dlouhodobě. V kraji se tak podíl nezaměstnaných osob pohyboval od 2,02 % v okrese Vyškov po 5,15 % v okrese Znojmo. Dle pohlaví byl podíl nezaměstnaných osob vyšší u mužů v okresech Blansko, Břeclav a Hodonín, v ostatních okresech převyšovala nezaměstnanost žen.

Tab. 2 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu a uchazeči o zaměstnání podle okresů Jihomoravského kraje k 31. 12. 2019Tab. 2 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu a uchazeči o zaměstnání podle okresů Jihomoravského kraje k 31. 12. 2019

Počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce se meziročně snížil ve všech okresech. Největší pokles uchazečů o zaměstnání v porovnání s koncem roku 2018 vykázal okres Znojmo, kde se jejich počet snížil o 13,0 %, naopak nejmenší změna byla v okrese Blansko (pokles jen 0,2 %). Meziměsíčně (oproti 30. 11. 2019) počet uchazečů vzrostl také v každém okrese – od 2,4 % v Brně-městě po 22,1 % v okrese Břeclav. Počet uchazečů připadající na 1 pracovní místo byl nejvyšší v okrese Hodonín (2,7) a nejnižší v okrese Brno-venkov (0,4).

Brno-město vykázalo z ostatních okresů kraje nejnižší podíly na celkovém počtu uchazečů v kategorii dosažitelných uchazečů (88,3 %), osob s podporou v nezaměstnanosti (27,8 %), absolventů a mladistvých (4,2 %) a osob se zdravotním postižením (11,5 %). Naopak nejvyšší podíl dosažitelných uchazečů ve věku 15 až 64 let byl v okrese Znojmo (96,0 %), okres Břeclav dosáhl nejvyššího podílu osob s nárokem na podporu (50,5 %) a mladistvých s absolventy (6,1 %). Osoby se zdravotním postižením měly největší zastoupení mezi uchazeči v okrese Blansko (22,5 %).

Graf 7 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu v okresech Jihomoravského krajeGraf 7 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu v okresech Jihomoravského kraje

Poznámka: Podíl nezaměstnaných osob vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 až 64 let ze všech obyvatel ve stejném věku. Ukazatel od ledna roku 2013 nahrazuje zveřejňovanou míru registrované nezaměstnanosti, která poměřovala všechny dosažitelné uchazeče o zaměstnání pouze k ekonomicky aktivním osobám.

Kontakt:
Ing. Veronika Dohnálková
Krajská správa ČSÚ v Brně
E-mail: veronika.dohnalkova@czso.cz
Tel.: 542 528 200