Dopravní nehody v Jihomoravském kraji v roce 2018

 

Na silnicích Jihomoravského kraje došlo v roce 2018 k 7 689 dopravním nehodám. O život při nich přišlo 49 osob, 326 osob bylo těžce a 2 776 osob lehce zraněno. Hmotná škoda dosáhla částky 495 mil. Kč.

S provozem dopravních prostředků, který v kraji probíhá na 4,5 tisíc kilometrů silnic a dálnic, je spojena i negativní stránka, a tou je nehodovost. Jestliže v letech 2005 až 2008 počty dopravních nehod i způsobené škody postupně klesaly, po roce 2009, kdy došlo ke změnám v povinnosti ohlášení dopravní nehody, docházelo ke každoročnímu růstu. V roce 2009, jako v prvním roce nových pravidel, bylo nahlášeno 3 642 dopravních nehod, již v roce následujícím se ale jejich počet zvýšil o 55,1 %. V dalších letech přes každoroční zvýšení počtu nehod již nebyly změny tak výrazné. Počet 7 689 dopravních nehod v kraji v roce 2018 byl meziročně o 102 nehod vyšší (o 1,3 %). Způsobené škody činily 495,1 mil. Kč a proti roku 2017 vzrostly o 22,0 mil. Kč (o 4,6 %).

Graf 1 Počet dopravních nehod a způsobená škoda při nehodách v Jihomoravském kraji k 31. 12.Graf 1 Počet dopravních nehod a způsobená škoda při nehodách v Jihomoravském kraji k 31. 12.

Rozdílný způsob povinnosti ohlašování dopravních nehod se projevil i v průměrné hodnotě škody způsobené dopravní nehodou. Do roku 2008 se průměr škod způsobených dopravní nehodou pohyboval v rozmezí 30 až 50 tisíc Kč. V roce 2009 průměrná způsobená škoda jedné dopravní nehody výrazně vzrostla, a to až na částku přesahující 86 tisíc Kč. V letech 2010 až 2018 se pohybovala v rozmezí 59,7 tis. Kč (rok 2014) až 64,4 tis. Kč, což byla průměrná způsobená škoda jedné nehody právě v roce 2018.

Graf 2 Škody na zdraví při dopravních nehodách v Jihomoravském kraji k 31. 12.Graf 2 Škody na zdraví při dopravních nehodách v Jihomoravském kraji k 31. 12.

Neměnným ukazatelem nehodovosti se tak stávají škody způsobené na zdraví. Pokud by měřítkem byl pouze počet usmrcených (osoby, které zemřely bezprostředně nebo na následky dopravní nehody do 30 dnů), pak nejpříznivějším roky v novodobé historii Jihomoravského kraje byly rok 2016 a rok 2018 – 49 usmrcených v uvedených letech je počet o 118 nižší oproti roku 1996. V tomto roce bylo zaznamenáno maximum zemřelých při nehodách v Jihomoravském kraji a rok 1996 je zároveň počátečním rokem, od něhož jsou k dispozici časové řady s ukazateli nehodovosti za Jihomoravský kraj v současném správním uspořádání. Počet zemřelých při nehodách v kraji v roce 2018 byl o 10 osob nižší než v roce předchozím. Počet 326 těžce zraněných se naproti tomu o 86 případů zvýšil a počet 2 776 lehce zraněných meziročně vzrostl o 114.

Více než polovina dopravních nehod v kraji byla v roce 2018 zapříčiněna nesprávným způsobem jízdy (53,8 % z celkového počtu), následovala nepřiměřená rychlost jízdy (14,4 %) a nedání přednosti v jízdě (13,4 %).

Mezi nejčastější viníky dopravních nehod obecně patří řidiči motorového vozidla. V Jihomoravském kraji řidiči motorového vozidla zavinili čtyři pětiny dopravních nehod (6 087 nehod, tj. 79,2 % celku), Bylo zde však i 1 066 nehod (13,9 % z celkového počtu) jako následek střetu s lesním či domácím zvířetem.

Řidiči pod vlivem alkoholu byli v kraji viníky 448 dopravních nehod (5,8 % z celku), proti roku 2017 byl tento počet o desetinu vyšší (nárůst o 41 případů, tj. o 10,1 %). Navíc zde bylo i 32 dopravních nehod, při nichž byl viník nehody pod vlivem drog (v roce 2017 celkem 34 případů).

Počet dopravních nehod v Jihomoravském kraji byl v roce 2018 ve srovnání s ostatními kraji 5. nejvyšší, počet zemřelých byl 4. nejvyšší. Nejvíce nehod bylo v Praze, nejméně v Karlovarském kraji, nejnižší počet usmrcených byl v Královéhradeckém kraji, naopak nejvyšší počet usmrcených byl ve Středočeském kraji.

Přepočteme-li počet usmrcených na 1 tisíc hlášených nehod, pak nehody s nejtragičtějšími následky byly v roce 2018 v Jihočeském kraji – na 1 tisíc hlášených nehod připadlo 13,5 usmrcených. Naproti tomu v Praze připadlo na 1 tisíc nehod „pouze“ 1,4 usmrcených, v Jihomoravském kraji připadlo 6,4 usmrcených na 1 tisíc nehod, což byla mezi kraji 8. nejvyšší, resp. 7. nejnižší hodnota.

Nejvíce dopravních nehod pod vlivem alkoholu se v roce 2018 stalo na území Středočeského kraje (576 nehod), v pořadí následoval Jihomoravský a Moravskoslezský kraj shodně s 448 nehodami. Jihomoravský kraj byl i na 2. místě pomyslného žebříčku počtu nehod s viníkem nehody pod vlivem drog, v čele pořadí byl Středočeský kraj se 40 nehodami.

Graf 3 Počet dopravních nehod, počet usmrcených a těžce zraněných podle krajů k 31. 12. 2018Graf 3 Počet dopravních nehod, počet usmrcených a těžce zraněných podle krajů k 31. 12. 2018

Pro doplnění je možno uvést srovnání počtu nehod, usmrcených a těžce zraněných při dopravních nehodách v roce 2018 s rokem 2017. Z grafu 4 je zřejmé, že počet nehod se v roce 2018 zvýšil ve všech krajích s výjimkou Prahy a Královéhradeckého kraje.

Na druhé straně v 6 krajích poklesl počet těžce zraněných a stejně v 6 krajích poklesl počet usmrcených. Ale pouze v Ústeckém a Zlínském kraji byl zaznamenán jak pokles počtu usmrcených, tak pokles počtu těžce zraněných. Naopak v Praze, Středočeském, Karlovarském a Pardubickém kraji oba počty „postižených“ při dopravních nehodách meziročně vzrostly. 

Graf 4 Rozdíl počtu nehod, počtu usmrcených a těžce zraněných (rok 2018 mínus rok 2017) podle krajůGraf 4 Rozdíl počtu nehod, počtu usmrcených a těžce zraněných (rok 2018 mínus rok 2017) podle krajů

Poznámka

Od počátku roku 2009 došlo ke změnám v povinnosti ohlášení dopravní nehody - nehodu je nově nutno hlásit v těchto případech:

·         Pokud při nehodě dojde ke zranění (třeba i jen drobnému) nebo k usmrcení osoby.

·         Pokud při nehodě dojde na některém z vozidel včetně přepravovaných věcí ke škodě převyšující 100 000 Kč.

·         Pokud při nehodě dojde ke škodě (v jakékoli výši) na majetku třetí osoby (např. k poškození zaparkovaného vozidla, přilehlé nemovitosti apod.); policie se však nebude volat v případě, kdy půjde o škodu na vozidle, které sice je v majetku třetí osoby (např. leasingové společnosti, zaměstnavatele, ale třeba i někoho z rodiny), ale jeho řidič měl na nehodě účast.

·         Pokud při nehodě dojde k poškození pozemní komunikace či ke zničení nebo poškození její součásti nebo příslušenství (např. dopravní značky, svodidel apod.).

·         Pokud při nehodě dojde k poškození obecně prospěšného zařízení (např. přejezdového zabezpečovacího zařízení) nebo životního prostředí (např. při úniku provozních kapalin z vozidla).

·         Pokud po nehodě nebudeme sami schopni (bez vynaložení nepřiměřeného úsilí) obnovit plynulost provozu.

·         Pokud se nedohodnete s účastníkem nehody na zavinění. 

 

Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: karel.adam@czso.cz
tel.: 542 528 172

 

  • Dopravní nehody v r. 2018 (aktualita v PDF)