Demografický vývoj v Jihomoravském kraji v 1. pololetí 2021

 

Počet obyvatel Jihomoravského kraje se za 6 měsíců roku 2021 zvýšil o 524 osob, a to jen zásluhou stěhování. Proti stejnému období roku 2020 mírně poklesl počet živě narozených, výrazně vzrostl počet zemřelých, vzrostl počet sňatků, zvýšil se ale i počet rozvodů, vzrostl počet přistěhovalých i počet vystěhovalých.

Podle předběžných výsledků žilo na území Jihomoravského kraje k 30. červnu 2021 celkem 1 195 851 obyvatel, za 6 měsíců se jejich počet zvýšil o 524 osob. Počet obyvatel se zvýšil pouze zásluhou přírůstku obyvatel stěhováním (do kraje se přistěhovalo o 2 237 osob více, než se z kraje vystěhovalo), přirozenou cestou se počet obyvatel snížil – zemřelo o 1 713 osob více, než se v kraji narodilo. Nárůst počtu obyvatel byl zaznamenán v dalších 3 krajích (v Praze, Středočeském a Plzeňském kraji), počet obyvatel ČR se zvýšil pouze zásluhou stěhování, a to o 1,2 tisíc.

Tab. 1 Počet obyvatel v Jihomoravském kraji a jeho okresech v 1. – 2. čtvrtletí 2021
(předběžné údaje)
Tab. 1 Počet obyvatel v Jihomoravském kraji a jeho okresech v 1. – 2. čtvrtletí 2021 (předběžné údaje)

V Jihomoravském kraji se počet obyvatel zvýšil ve všech okresech s výjimkou okresu Brno-město (snížení o 388 osob) a Hodonín (- 414 osob). Ve všech okresech kraje byl zaznamenán úbytek obyvatel přirozenou cestou, stejně tak byl ve všech okresech zaznamenán přírůstek obyvatel stěhováním. Ve zbylých 5 okresech kraje byl přirozený úbytek převýšen migračním přírůstkem. Nejvyšší přírůstek obyvatel (v absolutním i relativním vyjádření) byl zjištěn v okrese Brno-venkov, kde přibylo 1 115 osob.

V Jihomoravském kraji se za 6 měsíců roku 2021 živě narodilo 6 276 dětí, což ve srovnání s 1. pololetím roku 2020 bylo o 33 dětí méně. Nejvyšší porodnost byla v okrese Vyškov, kde na 1 000 obyvatel připadlo 11,1 živě narozených dětí. Mezi narozenými dětmi zpravidla převažují chlapci (v 1. pololetí 3 234 chlapců a 3 042 děvčat). V okrese Brno-město chlapci tvořili 53,2 % narozených dětí, naproti tomu v okrese Hodonín pouze 48,1 %.

Téměř polovina všech živě narozených dětí byla pro matku 1. dítětem (2 898 dětí, tj. 46,2 %), 39,8 % druhým dítětem (2 497 dětí) a 881 dětí bylo pro matku již jako třetí či další dítě (14,0 %). Mimo manželství se v 1. pololetí roku 2021 narodilo 2 734 dětí (o 7 méně než před rokem), tedy 43,6 % z živě narozených (v rámci ČR to bylo 48,4 %). Nejvyšší podíl narozených mimo manželství byl v okrese Znojmo (51,9 %), naopak v okrese Brno-venkov to bylo „pouze“ 38,9 % dětí.

V 1. pololetí roku 2021 zemřelo v Jihomoravském kraji 7 989 osob (4 160 mužů, 3 829 žen), což bylo o 1 840 osob více než ve stejném období předcházejícího roku. Nejvyšší hrubá míra úmrtnosti byla v okrese Znojmo, kde na 1 000 obyvatel připadlo 15,1 zemřelých. Ve struktuře zemřelých podle věku byla nejpočetnější skupina zemřelých ve věku 70 až 79 let (30,2 % zemřelých) a ve věku 80 až 89 let (30,0 % zemřelých). Mezi zemřelými však bylo i 13 dětí do 1 roku a 2 děti ve věku 1 až 14 let.

Do Jihomoravského kraje se v průběhu prvních 6 měsíců roku 2021 přistěhovalo 7 482 osob, tedy o 1 603 osob více než ve srovnatelném období roku 2020. Z ostatních krajů ČR se přistěhovalo 3 507 osob (46,9 % přistěhovalých) a 3 975 osob ze zahraničí (53,1 % přistěhovalých). Dvě třetiny přistěhovalých z ciziny mířily do Brna (2 719 osob).

Ve stejném období se z kraje vystěhovalo 5 245 osob (o 1 201 osob více než za prvních 6 měsíců roku 2020). Do ostatních krajů ČR se vystěhovalo 3 478 osob (66,3 % vystěhovalých) a 1 767 osob se odstěhovalo do zahraničí (33,7 % vystěhovalých).

Tab. 2 Pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji v 1. – 2. čtvrtletí
(za 1. – 2. čtvrtletí 2021 předběžné údaje)
Tab. 2 Pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji v 1. – 2. čtvrtletí (za 1. – 2. čtvrtletí 2021 předběžné údaje)

 
Stěhováním se počet obyvatel v kraji zvýšil o 2 237 osob. Byla to však především zásluha zahraničního stěhování (počet přistěhovalých z ciziny převýšil počet do ciziny vystěhovalých o 2 208 osob), saldo vnitřního stěhování bylo mizivé (z jiných krajů se přistěhovalo o 29 osob více, než se do jiných krajů ČR vystěhovalo).

V průběhu prvního pololetí roku 2021 bylo podle předběžných údajů uzavřeno 1 771 manželství, což bylo o 116 více než ve stejném období předcházejícího roku. Ve dvou třetinách sňatků (1 203 případů) vstupovali oba snoubenci do svého prvního manželství.

Soudy v Jihomoravském kraji podle dosud dostupných informací vydaly v průběhu prvních 6 měsíců 1 257 rozhodnutí o rozvodu manželství (o 211 více než ve stejném období minulého roku). Ve třech pětinách případů byl rozvod společným návrhem (752 rozvodů, tj. 59,8 % z celku). V 335 případech (26,7 % celku) byla navrhovatelkou rozvodu žena. V 814 případech (64,8 % celku) bylo rozvedeno manželství s nezletilými dětmi.

Graf Pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji v 1. – 2. čtvrtletí
Graf Pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji v 1. – 2. čtvrtletí

Zajímavosti demografického vývoje za 1. pololetí lze hledat jednak ve srovnání relativních ukazatelů s ostatními kraji a také ve srovnání situace v jihomoravských okresech se stavem v ostatních okresech ČR.

Jihomoravský kraj ve srovnání s ostatními kraji:

-       počet sňatků na 1 000 obyvatel (3,0) byl mezi kraji 2. nejvyšší (spolu se Zlínským a Karlovarským krajem),
-       počet živě narozených na 1 000 obyvatel (10,6) byl mezi kraji 4. nejvyšší,
-       podíl narozených mimo manželství (43,6 %) byl 3. nejnižší,
-       3. nejnižší byl i počet zemřelých na 1 000 obyvatel (13,5).

Okresy Jihomoravského kraje mezi 77 okresy ČR:

-       podíl žen na obyvatelstvu v Brně-městě (51,30 %) byl 3. nejvyšší,
-       v okrese Hodonín byla 2. nejnižší rozvodovost (1,6 rozvodů na 1 000 obyvatel, spolu se 2 okresy) a 3. nejnižší podíl chlapců mezi živě narozenými dětmi,
-       počet živě narozených na 1 000 obyvatel v okrese Vyškov (11,1) byl mezi okresy 5. nejvyšší (spolu s dalšími 3 okresy),
-       podíl narozených mimo manželství v okrese Brno-venkov (38,9 %) byl mezi okresy 3. nejnižší,
-       v Brně-městě byla 4. nejvyšší sňatečnost – 3,2 sňatků na 1 000 obyvatel (spolu se 3 okresy).

 

Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: karel.adam@czso.cz
tel.: 542 528 172