Chov hospodářských zvířat 2014

 

Výroba jatečné drůbeže v České republice byla v roce 2014 téměř z pětiny realizovaná v Jihomoravském kraji. I přes meziroční nárůst průměrných stavů nosnic nedosáhla snáška vajec skutečnosti roku 2013. V loňském roce se v Jihomoravském kraji vyrobilo o 2,4 % více mléka, což představuje meziroční nárůst o 3,7 milionů litrů. Navýšení zaznamenala i produkce jatečného skotu, naopak výroba jatečných prasat dosáhla jen 97,1 % skutečnosti roku 2013.

Chov drůbeže

Rozsahem chované drůbeže, který ke konci roku 2014 dosáhl 3 285,4 tisíce kusů, se Jihomoravský kraj v mezikrajském porovnání umístil na 2. místě za krajem Středočeským vč. Hlavního města Prahy. Stavy drůbeže v Jihomoravském kraji meziročně vzrostly o 17,3 % a také jejich podíl na republikovém celku, který představoval 15,5 %, zaznamenal nárůst o 2,0 procentního bodu. K 31. 12. 2014 tvořily stavy nosnic v Jihomoravském kraji 14,1 % stavů drůbeže, a to je o 0,3 procentního bodu více než v předchozím roce. Hodnota podílu počtu nosnic na počtu drůbeže v krajích České republiky se pohybuje od 3,7 % v Moravskoslezském kraji do 57,0 % v Karlovarském kraji.

Průměrné stavy nosnic v Jihomoravském kraji v roce 2014 představovaly 548,5 tisíce kusů, což je o 83,5 tisíce kusů více než v roce 2013. Tento meziroční nárůst je 3. největší po kraji Pardubickém (183,2 tisíce kusů) a kraji Středočeském vč. Hlavního města Prahy (95,1 tisíce kusů). Snáška konzumních vajec v Jihomoravském kraji však zaznamenala propad - v roce 2014 snáška představovala 133,9 milionů kusů vajec, v roce 2013 to bylo o 9,3 milionů kusů více. Z krajů České republiky je největším producentem konzumních vajec Středočeský kraj vč. Hlavního města Prahy (342,9 milionů kusů). V mezikrajském porovnání se v roce 2014 pohybovala průměrná snáška vajec na nosnici od 175,7 kusů v kraji Libereckém do 317,1 kusu v kraji Středočeském vč. Hlavního města Prahy; Jihomoravský kraj vykázal hodnotu 244,2, což je o 55,2 kusů méně než je republikový průměr.

V České republice se v loňském roce vyrobilo 243,8 tisíce tun jatečné drůbeže (živá hmotnost). Téměř pětina tohoto celku připadla na Jihomoravský kraj, tj. 2. největší podíl; prvenství drží Pardubický kraj, který uvádí i největší meziroční nárůst hodnoty tohoto ukazatele. Jihomoravský kraj výrobou 47,0 tisíce tun jatečné drůbeže (živá hmotnost) překročil skutečnost roku 2013 o 1,2 %.

Výsledky chovu drůbeže v Jihomoravském kraji

Stavy drůbeže a prodej jatečné drůbeže v krajích České republiky

Chov skotu

Počty skotu v Jihomoravském kraji k poslednímu dni v roce 2014 dosáhly 59,7 tisíce kusů. Ve struktuře podle věkových kategorií skotu tvoří největší část skot starší 2 let (43,8 %), skot od 1 roku do 2 let se na celku podílí necelou čtvrtinou, skot mladší 8 měsíců pětinou a skot ve věkové kategorii nad 8 měsíců a do 1 roku 11,7 %.

Stavy skotu v České republice ke konci roku 2014 představovaly 1373,1 tisíce kusů, a to je o 41,0 tisíce kusů více v porovnání s rokem předchozím. Meziroční navýšení, které zaznamenaly všechny kraje s výjimkou kraje Středočeského vč. Hlavního města Prahy, se pohybovalo od 860 kusů v Jihomoravském kraji do 8,6 tisíce kusů v Plzeňském kraji.

Průměrné stavy krav v České republice se meziročně rozšířily o 2,6 % na 566,9 tisíce kusů v roce 2014. K redukci stavů došlo ve dvou krajích, a to v Královéhradeckém (-110 kusů) a Jihomoravském (-23 kusů). V loňském roce se v České republice vyrobilo celkem 2 856,3 milionů litrů mléka, z toho v Jihomoravském kraji 158,9 milionů litrů. Výrobu mléka v roce 2014 proti roku 2013 navýšily všechny kraje, největší meziroční nárůst vykázal Plzeňský kraj (12,1 milionů litrů). Prvenství ve výrobě mléka drží Kraj Vysočina, který tvoří 17,6 % republikového celku. Průměrná denní dojivost se v mezikrajském porovnání pohybovala od 17,68 litrů mléka v Karlovarském kraji do 22,59 litrů mléka ve Zlínském kraji; Jihomoravský kraj vykázal 21,58 litrů, což je o 0,47 litrů mléka více než je republikový průměr.

V průběhu roku 2014 bylo v Jihomoravském kraji evidováno 23,6 tisíce narozených telat s meziročním nárůstem o 2,8 %. Na sto krav připadá 99,6 narozených telat. V mezikrajském porovnání se hodnota tohoto ukazatele pohybuje od 91,0 v kraji Karlovarském do 101,0 v kraji Pardubickém. Počet uhynulých telat do 3 měsíců od narození činil 1,1 tisíce kusů. Procento úhynu telat z počtu narozených tak představuje 4,7, což je o 1,9 procentního bodu méně v porovnání s rokem 2013. Počet odchovaných telat na 100 krav dosáhl 94,9 s nárůstem proti předcházejícímu období o 5,0 %.

V Jihomoravském kraji bylo v roce 2014 vyrobeno 7,8 tisíce tun jatečného skotu v živé hmotnosti s meziročním nárůstem o 6,8 %. Jihomoravský kraj se na republikovém celku podílí pouze 4,6 %, největším producentem jatečného skotu je Kraj Vysočina s výrobou 26,8 tisíce tun jatečného skotu.

Výsledky chovu skotu v Jihomoravském kraji

 

Výroba jatečného skotu a mléka v krajích České republiky

Chov prasat

K 31. 12. 2014 dosáhly stavy prasat v Jihomoravském kraji 168,0 tisíce kusů a v mezikrajském porovnání jsou třetí největší. Meziroční nárůst zaznamenaly všechny kraje s výjimkou Zlínského, Libereckého a Královéhradeckého. V Jihomoravském kraji se rozšířily chovy nejpočetnější velikostní kategorie, a to prasata na výkrm, kde se stavy prasat navýšily o 2,8 tisíce kusů a na konci roku 2014 představovaly 65,8 tisíce kusů. Naopak stavy selat se snížily ze 45,9 tisíce kusů v roce 2013 na 44,4 tisíce kusů v loňském roce.

Průměrné stavy prasnic v Jihomoravském kraji v roce 2014 představovaly 10,1 tisíce kusů s meziročním propadem o 6,9 %. V roce 2014 se narodilo 284,8 tisíce selat, proti stejnému období předchozího roku to bylo o 10,3 tisíce selat méně. Pokles počtu narozených selat evidují kromě Jihomoravského kraje také kraje Ústecký (-21,3 tisíce selat), Zlínský (-1,6 tisíce selat) a Karlovarský (-135 selat). Podíl uhynulých selat do odstavu z počtu narozených se mezi kraji pohybuje od 7,5 % v Pardubickém kraji do 14,7 % v Moravskoslezském kraji; Jihomoravský kraj uvádí 10,3 %. Počet odchovaných selat na prasnici v Jihomoravském kraji meziročně vzrostl z 24,2 v roce 2013 na 25,2 v roce 2014.

V roce 2014 bylo v Jihomoravském kraji vyrobeno 34,5 tisíce tun jatečných prasat v živé hmotnosti, skutečnost předchozího roku tak byla naplněna jen z 97,1 %. Jihomoravský kraj je mezi kraji třetím největším producentem jatečných prasat s podílem na republikovém celku 11,4 %; prvenství drží Středočeský kraj vč. Hlavního města Prahy s více jak pětinovým podílem a za něj se řadí Kraj Vysočina (14,3 %).

Výsledky chovu prasat v Jihomoravském kraji

 

Výroba jatečných prasat a stavy prasat v krajích České republiky

Podrobnější údaje o výsledcích zemědělské výroby naleznete v publikacích ČSÚ Výsledky chovu drůbeže, Výsledky chovu skotu a Výsledky chovu prasat.

 

Kontakt:

Ing. Jindřiška Svobodová
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: jindriska.svobodova@czso.cz
tel.: 542 528 230