Pohyb obyvatelstva v Praze v 1.-3. čtvrtletí 2016

 

13. 12. 2016

K 30. 9. 2016 žilo v Praze podle předběžných výsledků 1 276 741 obyvatel. Od ledna do září tohoto roku se počet obyvatel hlavního města zvýšil o 9 292. Na tomto zvýšení se nejvíce podílelo kladné migrační saldo (6 885 osob), z toho zejména kladné saldo stěhování z/do zahraničí (5 109 osob). Přirozený přírůstek činil 2 407 osob. Meziročně došlo ke zvýšení jak přirozeného přírůstku, tak přírůstku stěhováním. Přirozený přírůstek je oproti loňskému roku vyšší zejména díky poklesu počtu zemřelých osob.

Podle předběžných údajů ČSÚ se počet obyvatel Prahy mezi 1. lednem a 30. zářím roku 2016 zvýšil o 9 292 osob. Ze tří čtvrtin je tento přírůstek způsoben kladným migračním saldem (6 885 osob), z jedné čtvrtiny přirozeným přírůstkem obyvatel (2 407 osob). K 30. září 2016 tak v hlavním městě žilo 1 276 741 obyvatel.

Tab. 1: Pohyb obyvatelstva v hl. m. Praze v 1.-3. čtvrtletí 2015 a 2016

Od počátku roku do 30. září 2016 se v Praze živě narodilo 11 335 dětí. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se jedná o nepatrné zvýšení o 86 dětí. Prvorozených bylo 53,5 % z tohoto počtu, o v počtu druhé dítě se jednalo v 36,3 % případů. Struktura narozených podle pořadí dítěte se oproti minulému roku v podstatě nezměnila. Mimo manželství se narodilo 41,1 % dětí, což je nižší hodnota než celorepublikový průměr (48,6 %) a po Zlínském kraji druhá nejnižší hodnota. Nejvíce dětí se narodilo ženám ve věku 32 let, prvorozených dětí se narodilo nejvíce 30letým matkám.

Během prvních devíti měsíců roku 2016 zemřelo 8 928 obyvatel hlavního města, což je oproti stejnému období roku 2015 o 601 osob méně. Mužů zemřelo 4 318, jejich průměrný věk byl 73,6 let. Průměrný věk 4 610 zemřelých žen byl 79,5 roku. Průměrný věk zemřelých mužů i žen v Praze je vyšší než je průměrný věk zemřelých v celé republice. Před dosažením prvního roku života zemřelo v Praze 22 dětí, z toho do 28 dnů po narození zemřelo 14 dětí.

Od počátku roku do konce září bylo v Praze (podle trvalého bydliště ženicha) uzavřeno 5 454 sňatků, což je o 181 více než ve stejném období předchozího roku. Nejvíce sňatků (1 123) se konalo v červnu, poté následovaly sňatky uzavřené v září a v prázdninových měsících. Mezi sňatky převažovaly sňatky dvou dosud svobodných snoubenců (69,9 %). O první sňatek se jednalo pro 77,0 % ženichů a 77,4 % nevěst.

Od počátku roku bylo v Praze rozvedeno 2 092 manželství, což bylo o 49 méně než v prvních třech čtvrtletích roku 2015. Nejčastěji (v 39,6 % případů) byla manželství rozvedena na základě společného návrhu manželů. Většinu rozváděných manželství (54,0 %) tvořily rodiny se závislými dětmi, i když podíl ukončených manželství s nezletilými dětmi byl v Praze nižší, než byl celorepublikový průměr (59,2 %). Nejčastěji bylo manželství v Praze ukončeno po 5 letech trvání. V Praze rozvedené manželství trvalo v průměru 13,4 roku.

V 1.-3. čtvrtletí roku 2016 se do Prahy přistěhovalo 28 289 osob, z toho 10 326 osob ze zahraničí. Ze zahraničí přicházeli do Prahy nejčastěji státní příslušníci Ukrajiny (16,9 %), Slovenska (13,1 %) a Ruska (9,9 %). Z ostatních krajů ČR se do Prahy přistěhovalo 17 963 osob, nejčastěji ze Středočeského (36,2 %), Ústeckého (9,8 %) a Moravskoslezského kraje (7,6 %). Oproti stejnému období roku 2015 se v roce 2016 do Prahy přistěhovalo o 2 491 osob více.

Od ledna do září se z Prahy vystěhovalo 21 404 jejích obyvatel, což je o 250 více než za stejné období roku 2015. Do zahraničí jich směřovalo 5 217. Z tohoto počtu se nejčastěji jednalo o občany Ruska (19,8 %) a Ukrajiny (17,9 %). Do jiného kraje ČR se z Prahy odstěhovalo 16 187 osob, nejčastěji do Středočeského kraje (68,9 %).

 

Metodická poznámka:

Zdroj dat: Demografická statistika – výsledky zpracování statistických hlášení řady Obyv; rozvody – Informační systém Ministerstva spravedlnosti ČR; stěhování – Informační systém evidence obyvatel (Ministerstvo vnitra ČR); Cizinecký informační systém (Ředitelství služby cizinecké policie).

Veškeré zpracovávané údaje se týkají obyvatel, kteří mají na území hl. m. Prahy trvalé bydliště, a to bez ohledu na státní občanství. Od roku 2001 (v návaznosti na sčítání lidu, domů a bytů 2001) údaje zahrnují i cizince s vízy nad 90 dnů (podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců), a taktéž cizince s přiznaným azylem (podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu). Od 1. 5. 2004, v návaznosti na tzv. Euronovelu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, se údaje týkají občanů zemí EU s přechodným pobytem na území hl. m. Prahy a občanů třetích zemí s dlouhodobým pobytem. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození, úmrtí) občanů s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy, které nastaly v cizině.

Veškeré údaje za rok 2016 jsou předběžné.

Kontaktní osoba: Tomáš Dragoun, tel: 274 054 223, e-mail: tomas.dragoun@czso.cz

Více informací naleznete v publikaci Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - 1.-3. čtvrtletí 2016

 

  • Tab. 1: Pohyb obyvatelstva v hl. m. Praze v 1.-3. čtvrtletí 2015 a 2016
  • Pohyb obyvatel v Praze v období 1.1.2016 - 30.9.2016 dle 57 městských částí
  • Text aktuality ve formátu .pdf