Průměrná mzda Čechů dosáhla téměř 34 tisíc korun

Praha nadále zůstává místem s nejvyššími průměrnými výdělky. Mzdy vzrostly ve Zlínském a Středočeském kraji. Nejvyšší plat pobírali ve 4. čtvrtletí roku 2018 zaměstnanci v IT oborech, v penežnictví a pojišťovnictví.


Radost z odměny

Uplynulý rok byl z hlediska zaměstnanosti a mezd v mnoha oblastech výjimečný. Došlo k bezprecedentnímu poklesu nezaměstnanosti a zrcadlově k nárůstu počtu volných pracovních míst. Počet zaměstnaných osob dosáhl historicky rekordní úrovně. Tomu odpovídal i tlak na zvyšování výdělků. Průměrná mzda za celý rok 2018 činila 31 885 Kč, oproti předchozímu roku se zvedla o 2 390 Kč (8,1 %). Po odečtení míry inflace (2,1 %) narostla meziročně o 5,9 procenta. Jednotlivá čtvrtletí roku 2018 ukazují na silný celoroční růst, který mírně oslabil v poslední čtvrtině.

Ve 4. čtvrtletí 2018 činila v ČR průměrná hrubá mzda 33 840 Kč. Byla o 6,9 % vyšší než ve stejném období roku 2017.

Mzdy podle odvětví


Vývoj mezd v jednotlivých ekonomických odvětvích byl ve 4. čtvrtletí rozdílný, ve všech odvětvích byl ale zaznamenán alespoň pětiprocentní meziroční nárůst. Výjimkou bylo dobývání a těžba, kde se průměrná mzda vyšplhala na 40 288 Kč, jednalo se však o nárůst jen o 3,7 procenta. Přestože průměrná mzda nejvíce vzrostla v odvětví ubytování, stravování a pohostinství (8,0 %), stále zde zůstává na nejnižší úrovni (19 206 Kč).


Prodavačka

Ve dvou nejlépe odměňujících odvětvích byl meziroční mzdový nárůst slabší: v peněžnictví a pojišťovnictví se mzdy zvýšily o 5,4 % na 53 323 Kč, což je druhá nejvyšší mzdová úroveň mezi odvětvími. Na první příčce byly informační a komunikační činnosti, kde se průměrná mzda zvýšila o 5,8 % na 55 754 Kč.

V obchodních odvětvích (velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel) vzrostla průměrná mzda o 7,6 % na 31 578 Kč. V průmyslových oborech dosáhl mzdový růst 7,0 %, přičemž nejlépe si vedl dominantní zpracovatelský průmysl (7,1 %), který se dostal na 33 512 Kč. V zemědělství, lesnictví a rybářství vzrostly mzdy méně (5,0 %), průměrná mzda stoupla na 28 060 Kč.

Regionální rozdělení mezd


Krajské výsledky nepřinesly žádná výrazná překvapení. Nárůst průměrné mzdy se ve 4. čtvrtletí nejvýrazněji projevil ve Zlínském kraji (8,0 %), přesto má tento kraj nižší mzdovou úroveň (30 744 Kč). Naopak nejnižší přírůstek zaznamenal Karlovarský kraj (5,4 %), který zůstává nadále regionem s nejnižší mzdovou úrovní (29 703 Kč). V hlavním městě již tradičně průměrná mzda vzrostla podprůměrně, tedy o 6,5 %, přesto zůstává s velkým odstupem nejvyšší (41 851 Kč). Výrazně vzrostla průměrná mzda ve Středočeském kraji, a to o 7,6 % na 34 293 Kč.

Mediány mezd


Údaje za 4. čtvrtletí 2018 přinesly zajímavé informace o mzdovém mediánu, který ukazuje mzdu prostředního zaměstnance. Mediánová mzda dosáhla hodnoty 29 247 Kč, což je o 1 927 Kč (7,1 %) více než ve stejném období předchozího roku. Mzdové rozpětí bylo stále velmi široké, desetina zaměstnanců s nejnižšími mzdami pobírala výdělky pod hranicí 14 475 Kč, desetina s nejvyššími mzdami pobírala částky nad hranicí 54 320 Kč. Muži měli značně vyšší mzdovou úroveň: ve 4. čtvrtletí 2018 byla mediánová mzda žen 26 490 Kč, zatímco u mužů byla 31 910 Kč, tedy vyšší o 20 procent.

Mzdy podle zaměstnání, vzdělání a věku


ČSÚ sleduje také rozdělení mezd podle druhu zaměstnání. Tyto údaje jsou dostupné pouze za celý rok 2018. Nejvyšší výdělky pobírali řídící pracovníci s mediánem 51 741 Kč, druhá nejvyšší úroveň mezd byla u specialistů s mediánem 38 947 Kč, třetí příčku obsadili techničtí a odborní pracovníci s mediánem 33 538 Kč. Úředníci měli medián 25 643 Kč. Výrazně (o 11,1 %) meziročně vzrostl medián u velké skupiny pracovníků ve službách a prodeji, kteří však často patří k nízkovýdělkovým zaměstnancům. Jejich medián činil 20 723 Kč. Řemeslníci a opraváři měli medián 27 685 Kč, obsluha strojů a zařízení spolu s montéry 27 233 Kč. Nejnižší mzdová úroveň je obecně u pomocných a nekvalifikovaných pracovníků, kde byl medián 17 941 Kč.

Mzdy jsou také značně strukturované podle dosaženého vzdělání zaměstnanců – nejvyšší výdělky pobírali v roce 2018 vysokoškoláci, prostřední mzda u nich byla 40 652 Kč, ta však meziročně vzrostla nejpomaleji (7,9 %). Naopak, nejnižší mediánovou mzdu měli zaměstnanci se základním či nedokončeným vzděláním (21 532 Kč). Středoškoláci s maturitou si vydělali více (29 752 Kč) než bez ní (24 939 Kč), ale méně než zaměstnanci s vyšším odborným, resp. bakalářským studiem (34 043 Kč).

Podle věkových kategorií pobírali nejnižší prostřední mzdy zaměstnanci do 20 let (21 451 Kč), zatímco ve věku 20 až 29 let již 27 138 Kč. V kategorii 30 až 39 let byl medián nejvyšší (30 326 Kč).