O složitém jednoduše

Odhalte tajemství statistiky!

Poznámka: Odkazy na této stránce nejsou aktualizovány, web Století statistiky byl určený k propagaci statistiky v roce výročí.

Statistika sleduje hromadné jevy, jejich trendy a vývoj. Vypráví poutavé příběhy zdánlivě nudných čísel a odhaluje skryté souvislosti. Statistika popisuje minulost, aby odhadla budoucnost.

Interpretace získaných údajů je velké dobrodružství. Nahlédnete do tajů statistických nástrojů a ukazatelů. Snadno proniknete do meziročních, mezičtvrtletních a bazických indexů, odhalíte rozdíl mezi evidenčním počtem zaměstnanců ve fyzických osobách a v přepočtených počtech, zjistíte, proč se řada ukazatelů očišťuje od kalendářních vlivů a sezónnosti, a rozpoznáte nástrahy při používání ukazatele průměrné mzdy.

Jednotlivosti hýbou celkem

Příspěvky k růstu výdajů jsou univerzálním analytickým nástrojem, který vám umožní sledovat vliv jednotlivých částí na vývoj celku v delším časovém období.

http://www.statistikaamy.cz/2018/10/co-jsou-prispevky-k-rustu/

Rozvětvená rodina statistických nástrojů

Ke zkoumání souborů jednotek slouží nejen dobře známá trojice průměr, medián a variační koeficient, ale i jejich „menší bratři“ kvartil, decil a percentil. Co jsou zač?

http://www.statistikaamy.cz/2018/09/kvantily-kvartily-decily-percentily/

Vyhněte se ukvapeným soudům!

Hledání logické souvislosti mezi jevy může být stejně těžké, jako určit příčinu a následek. Ne všechny ukazatele spolu totiž souvisejí. Mylné interpretace a závěry mohou mít za následek špatná rozhodnutí…

http://www.statistikaamy.cz/2018/08/jak-necist-mezi-ukazateli/

Hospodářský růst – zrcadlo našeho života

Hospodářský růst sleduje potenciál země a odráží kvalitu života. Přímo či nepřímo o něm vypovídá celá řada ukazatelů, přičemž každý má svá specifika. Vyznáte se v nich?

http://www.statistikaamy.cz/2018/06/hospodarsky-rust-jeden-jev-vice-ukazatelu/

Jak si vedeme ve srovnání se světem?

Jsou údaje mezi státy vůbec srovnatelné? Zohledňují mezinárodní statistiky česká specifika? V čem je mezinárodní (ne)srovnatelnost?

http://www.statistikaamy.cz/2018/05/mezinarodni-nesrovnatelnost/

Destilujte informace

Přemýšlíte o tom, kde se číselný údaj vzal a zda vůbec dává smysl? Kdo je jeho autorem? Kdo s údajem pracuje? Je skutečně využíván pouze k tomu, k čemu byl určen? Staňte se obezřetným konzumentem sdělení, která se opírají o statistické údaje a výsledky výzkumů!

http://www.statistikaamy.cz/2018/04/ptejme-se-na-puvod-dat/

Jsou podíl a poměr jedno a totéž?

K podílu a poměru sice dojdete stejnou matematickou operací, ale jako statistické veličiny (ukazatele) se liší.

http://www.statistikaamy.cz/2018/03/podil-a-pomer-nejsou-jedno-a-totez/

Ukazatele v proměnách času

Statistika musí reagovat na změny, a tak zatímco některé ukazatele zanikají, vznikají nové, popisující jevy, které dosud neexistovaly.

http://www.statistikaamy.cz/2018/01/ukazatele-vznikaji-a-zanikaji/

Statistika jako kompromis?

Hledáte přesné údaje o celku, nebo vás zajímá konkrétní detail? A preferujete včasné informace? Proč nemůžete chtít všechno najednou a proč statistika nabízí k jednomu zkoumanému jevu více různých ukazatelů?

http://www.statistikaamy.cz/2017/12/statistika-je-o-kompromisech/

Statistika bez kalendáře?

Různé kalendářní vlivy mohou zkomplikovat vypovídací schopnost statistických ukazatelů. Jak statistika zajistí srovnatelnost údajů, aby je mohla správně interpretovat?

http://www.statistikaamy.cz/2017/10/ocisteni-od-kalendarnich-vlivu/

Umění číst grafy

Co ukazuje spojnicový, bodový a co sloupcový graf? Odhadnete, které grafy lépe zobrazí trendy vývoje časové řady zkoumaného ukazatele a které tempo růstu/poklesu v čase?

http://www.statistikaamy.cz/2017/09/nespojujme-nespojitelne/

Poznáte dobré „koláče“?

Koláčové grafy přehledně ukazují, jak jsou na tom v celku jednotlivé dílky, ale dá se „koláč upéct“ ze všeho?

http://www.statistikaamy.cz/2017/08/trable-s-kolaci/

Záludnosti sloupcových grafů

Věříte, že stačí odlišné měřítko svislé osy sloupcového grafu, aby vznikl prostor pro záměrnou i nezáměrnou manipulaci s daty?

http://www.statistikaamy.cz/2017/06/meritko-u-sloupcovych-grafu/

Jeden o voze, druhý o koze…

Znáte rozdíl mezi pojmy odhad, predikce a měření? Vinou nevyjasněné terminologie může dojít ke špatné interpretaci statistických ukazatelů nebo nepochopení jejich významu.

http://www.statistikaamy.cz/2017/05/zdanlive-slovickareni-odhady-predikce-a-mereni/

Dvě tváře nezaměstnanosti

Statistika zkoumá nezaměstnanost jako jeden jev z pohledu dvou ukazatelů. V čem se liší?

http://www.statistikaamy.cz/2017/04/nezamestnanost-1-jev-2-ukazatele/

Most od ukazatelů k pojmům

Klíčem k tomu, jak co nejlépe popsat různé společenské jevy, je přiřazení statistických ukazatelů teoretickým, například ekonomickým pojmům. Přitom však statistika může narazit na tzv. adekvační problém.

http://www.statistikaamy.cz/2017/03/adekvacni-problem-v-ekonomicke-ci-socialni-statistice/

Klíče k porovnávání v čase a prostoru

Jsou tři a každý z nich odpovídá na jiné otázky: meziroční, mezičtvrtletní a bazický index.

http://www.statistikaamy.cz/2017/02/mezirocni-mezictvrtletni-a-bazicky-index/

Slabiny průměru ve světle variability

Rozptyl, směrodatná odchylka a variační koeficient jsou ukazatele variability, které nabízejí další doplňující informace o zkoumaném jevu. Seznamte se blíže!

http://www.statistikaamy.cz/2017/01/rozptyl-smerodatna-odchylka-a-variacni-koeficient/

Stejné ceny, stejné váhy

Kdy se volí koncept stálé a kdy srovnatelné ceny? Rozdíl mezi nimi je podstatný…

http://www.statistikaamy.cz/2016/12/stejne-ceny-stejne-vahy/

Úskalí časových řad

Proč nelze sčítat zřetězené ceny? Protože některé hodnoty při vzájemném sčítání neposkytují smysluplné závěry…

http://www.statistikaamy.cz/2016/10/neaditivnost-zretezenych-cen/

Vývoj jako řetěz…

Jak probíhá řetězení? A jak s ním souvisejí srovnatelné ceny referenčního roku?

http://www.statistikaamy.cz/2016/09/retezeni-a-srovnatelne-ceny-referencniho-roku/

Jak se dozvíte, že bylo něčeho více nebo méně?

Vývoj ve stálých cenách, objemový index, vývoj očištěný o cenové změny a reálný růst/pokles. Čtyři termíny, které mají jediný cíl: odfiltrovat ze změny nominální hodnoty ukazatele vliv cenového vývoje.

http://www.statistikaamy.cz/2016/08/stale-ceny-a-realna-zmena/

Statistika není evidence a naopak…

Vyplněný formulář ani evidenční list s číselným údajem sám o sobě statistiku netvoří. Statistika sleduje trend, vývoj, rozdíly, změny.

http://www.statistikaamy.cz/2016/06/statistika-neni-evidence/

Zaostřeno na zahraniční obchod

Jak se odhaduje vývoz a dovoz zboží? Jak se to měří?

http://www.statistikaamy.cz/2016/05/jak-se-meri-zahranicni-obchod/

„Haló efekt“ statistických ukazatelů

Váš první dojem z čísel může vést k mylným závěrům, pokud se nad nimi nezamyslíte…

http://www.statistikaamy.cz/2016/04/posuzujme-statisticke-ukazatele-kriticky/

Makroekonomická dvojčata

HDP a HPH – vývoj jednoho ukazatele nelze oddělovat od druhého. Jaký je mezi nimi rozdíl?

http://www.statistikaamy.cz/2016/03/rozdil-mezi-hph-a-hdp/

Statistický „bod zlomu“?

Při statistických srovnáních (například vývoje ukazatele vyjádřeného v procentech) musíte znát míru a znát rozdíl mezi procenty a procentním bodem…

http://www.statistikaamy.cz/2016/02/procentni-bod-a-procento/

Lze zachytit jev v okamžiku, kdy nastal?

Kdy statistika uplatňuje požadavek tzv. akrualizace? Dokáže skutečně zachytit jev v období, ve kterém k němu došlo? Na jakém principu akrualizace funguje?

http://www.statistikaamy.cz/2016/01/jak-funguje-princip-akrualizace/

Tajemná řeč statistiky

Slova jako úbytek, schodek či deficit mají ve statistice stejný význam. Jak je na tom statistika s pravidly češtiny?

http://www.statistikaamy.cz/2015/12/prirustek-ubytek-deficit-prebytek/

Jak se dobrat počtu zaměstnanců?

Proč se sleduje počet zaměstnanců v přepočtených počtech? Čím se výsledek liší od počtu fyzických osob?

http://www.statistikaamy.cz/2015/10/fyzicke-osoby-vs-prepoctene-pocty/

Statistická sezóna

Sezónní chování lidí v průběhu roku se promítá do statistických ukazatelů. Proč dochází k tzv. sezónnímu očištění?

http://www.statistikaamy.cz/2015/09/sezonnost-a-sezonni-ocisteni/

Zákulisí růstu a poklesu

Meziroční a meziměsíční srovnání vám dá smysluplnou opověď na otázku, zda sledovaný ukazatel roste nebo klesá.

http://www.statistikaamy.cz/2015/06/mezirocni-a-mezimesicni-srovnani/

Státní dluh pod lupou

Chcete proniknout do problematiky nejsledovanějšího ukazatele statistiky vládních účtů?

http://www.statistikaamy.cz/2015/05/konsolidovany-a-nekonsolidovany-dluh/

Ostře sledovaná mzda

Co vám o mzdách říká průměr a co medián? Nenechte se zmást!

http://www.statistikaamy.cz/2015/04/prumerna-mzda-a-median/

Zajímá vás průměrný věk či naděje dožití?

Nahlédněte „pod pokličku“ ukazatelů demografické statistiky!

http://www.statistikaamy.cz/2015/03/nadeje-doziti-a-prumerny-vek/

Udělejte si vlastní průzkum cen!

Co obsahuje spotřební koš? Jak rostou a klesají ceny? A čím se liší ceny v obchodě a v ekonomice?

http://www.statistikaamy.cz/2015/02/mezirocni-a-prumerna-rocni-mira-inflace/

Jeden spotřební koš = různé cenové hladiny

Využití parity kupní síly je mnohem objektivnější než převod měny pomocí směnného kurzu…

http://www.statistikaamy.cz/2015/12/hdp-na-obyvatele-v-pps/