Sociální statistiky

Sociální statistika sleduje všechny aspekty každodenního života a životní úroveň. Zjistí, že průměrné roční vydání české domácnosti přesahuje 125 tisíc korun, že každý desátý Čech je ohrožen chudobou, že téměř pětina obyvatel se obává návštěvy zubaře nebo že sedavý způsob práce má více než třetina osob ve věku 25 až 64 let.

ČSÚ provádí Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS), jehož výsledky slouží jednak jako nástroj pro pravidelné informování o situaci na trhu práce a zároveň pro srovnávání úrovně trhu práce mezi zeměmi EU a dalšími zeměmi. Dotazníkové šetření Životních podmínek (EU-SILC) se ročně provádí v deseti tisících domácnostech. Zjišťuje například údaje o pracovní aktivitě a příjmech jednotlivých členů domácností, údaje o bydlení a dávkách sociální podpory. Jeho součástí je doplňkový dotazník, který každoročně zkoumá vybraná témata hlouběji (například účast na kulturním a společenském životě, pocit životní pohody a spokojenosti v různých oblastech života). EU-SILC je základem jak pro mezinárodní srovnání životní úrovně občanů zemí EU, tak pro tvorbu a usměrňování sociální politiky státu a pro hodnocení dopadu vládou přijatých opatření na životní úroveň obyvatel.