doc. Ing. Eduard Souček, CSc. – pedagog VŠE a první porevoluční předseda ČSÚ

Významný pedagog a statistik. Jeho velkým přínosem ve funkci předsedy ČSÚ bylo rychlé vybudování regionální statistiky pro potřeby nově vznikajících územních orgánů veřejné správy.

/documents/109863733/128621090/soucek_eduard-742x1024.jpg

Eduard Souček se narodil v roce 1935. Po absolvování oboru statistika na Vysoké škole ekonomické v Praze nastoupil v roce 1959 jako analytik na Městské oddělení Státního úřadu statistického v Praze, kde poznal všechny činnosti státní statistiky od sběru dat, jejich zpracování a analytického vyhodnocování až po prezentaci pro potřeby konečných uživatelů. Od roku 1964 působil jako pedagog na VŠE v Praze, kde přednášel ekonomickou statistiku a zpočátku také statistiku demografickou. Osmdesátá léta byla v jeho profesním životě ovlivněna především spoluprací s Výzkumným ústavem sociálně ekonomických informací při Federálním statistickém úřadě. Počátek roku 1990 přinesl zásadní obrat v jeho kariéře, když byl jmenován proděkanem Národohospodářské fakulty VŠE a pověřen vedením nové katedry ekonomické statistiky. V květnu 1990 se stal předsedou ČSÚ. V roce 1993 odchází z ČSÚ a vrací se na VŠE, na katedru statistiky a pravděpodobnosti. Pedagogicky rovněž působil na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, na Univerzitě Pardubice a na Vysoké škole manažerské informatiky a ekonomiky v Praze. Je autorem mnoha publikací, skript a řady učebních textů. Působil jako člen redakční rady časopisu Demografie a byl také členem České statistické rady.