Veřejná diskuse k návrhu zákona o sčítání lidu, domů a bytů 2011 - souhrnné vyhodnocení

 Český statistický úřad děkuje
všem občanům a zástupcům institucí a organizací, kteří se
zúčastnili veřejné diskuse a přispěli tak svým dílem k přípravě
návrhu zákona o sčítání lidu, domů a bytů 2011

Návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů 2011 byl zařazen na základě usnesení vlády České republiky č. 879/2007 , do pilotního projektu k ověření funkčnosti návrhu metodiky pro zapojování veřejnosti do přípravy zásadních vládních dokumentů. Kromě ověření metodiky využil Český statistický úřad pilotního projektu i k získání názorů široké veřejnosti na nejrůznější otázky vztahující se k připravovanému sčítání.

Zaměření a průběh veřejné diskuse

Veřejná diskuse k návrhu zákona o sčítání lidu, domů a bytů probíhala na internetových stránkách Českého statistického úřadu (ČSÚ) od 25. ledna do 22. února 2008. Její zahájení bylo provázeno zveřejněním tiskové zprávy ČSÚ, zveřejněním informace v řadě tištěných medií a vystoupením předsedy ČSÚ v České televizi a Českém rozhlase.

Počínaje 25. lednem 2008 byly na webových stránkách ČSÚ zveřejněny všechny dokumenty s odkazy na další materiály související s připravovaným sčítáním v roce 2011. V tištěné podobě byly tyto materiály k dispozici veřejnosti také na všech regionálních informačních servisech ČSÚ. Konzultační materiály k veřejné diskusi byly rovněž přístupné na portálu veřejné správy, Demografickém informačním portálu a na portálu Studentského demografického klubu. Bylo také osloveno a vyzváno k diskusi 150 institucí a osobností (národnostní menšiny, náboženské společnosti, univerzity, vysoké školy, vědecké instituce aj.).

Pro připomínky veřejnosti byla vytvořena speciální e-mailová adresa a zároveň byla veřejnost informována o adrese pro písemný styk.

ČSÚ vyzval veřejnost k zaslání veškerých připomínek, návrhů a podnětů, vztahující se k předkládanému konzultačnímu materiálu a zejména pak k následujícím okruhům:

  • Obsah sčítání, tj. názor a stanoviska ke zjišťovaným údajům za osoby, domy a byty, vč. názoru na zjišťování citlivých otázek na náboženské vyznání a národnost.
  • Využití Internetu k vyplnění a odeslání sčítacích formulářů. Využití internetu patří mezí zcela nové prvky budoucího sčítání.
  • Využití údajů z administrativních zdrojů pro předvyplnění některých formulářů. I v tomto případě jde o nový prvek ve sčítání.

Od zahájení veřejné diskuse dne 25. ledna 2008 do jejího ukončení 22. února 2008 se projevil relativně značný zájem o připravované sčítání. V uvedeném období:

  • bylo evidováno 2 816 návštěvníků webové stránky ČSÚ s dokumenty ke sčítání,
  • do veřejné diskuse se zapojilo 275 osob a 18 institucí a společností (celkový počet účastníků byl 293),
  • celkem bylo k návrhu zákona doručeno 307 podnětů.


Vyhodnocení

Doručené podněty z veřejné diskuse jsou značně různorodé, často protichůdné, některé ojedinělé, jiné opakující se. Pozitivní je zjištění, že se v nich v podstatě nevyskytly pochybnosti pokud jde o ochranu dat. Pouze ve dvou, resp. třech případech bylo vyjádřeno odmítnutí sčítání, či určité pochybnosti o jeho smyslu. Stejně zanedbatelný byl počet těch, kteří odmítají uvádět při sčítání své rodné číslo.

V řadě příspěvků bylo oceněna možnost touto formou se k připravovanému návrhu zákona vyjádřit.

ČSÚ veškeré připomínky detailně posoudil a vyhodnotil. Uplatnění některých je zakotveno v předkládaném návrhu zákona. Některé další budou využity až při zpracování prováděcího předpisu – Vyhlášky ČSÚ k zákonu o sčítání lidu, domů a bytů 2011.

Připomínky a podněty lze shrnout do těchto hlavních okruhů:

1. Národnost

Rozsah připomínek ke zjišťování národnosti byl zcela mimořádný. Téměř polovina z nich představuje důrazný požadavek na taxativní výčet národností na sčítacím formuláři s uvedením národnosti moravské. Požadavek na uvedení výčtu národností uplatnili jak jednotliví občané (v jednom případě i formou petice), tak i některé organizace. Z ostatních národností se vyskytl pouze požadavek na taxativní uvedení národnosti maďarské.

Tuto citlivou záležitost Český statistický úřad řeší v součinnosti s Radou pro národnostní menšiny. Konečné řešení bude upraveno až prováděcím předpisem k zákonu o sčítání lidu, domů a bytů 2011, který bude obsahovat vzory formulářů. Zákon bude obsahovat pouze seznam zjišťovaných ukazatelů, neřeší však jakým způsobem budou zjišťovány.

Na straně druhé byly ve veřejné diskusi uplatněny návrhy, aby zjišťování národnosti bylo stejné jako při minulém sčítání, tj. aby na sčítacím formuláři byla volná kolonka a každý dle svého přesvědčení a bez jakéhokoliv omezení uvedl národnost, ke které se hlásí, tedy vč. národností moravské i národností jiných. Tato minulá praxe – tedy nenabízet na formuláři volby k zaškrtnutí, ale otázku ponechat otevřenou a nedávat návod k odpovědi, odpovídá i principům, obsažených v mezinárodních doporučeních. Dalším, avšak již méně četným podnětem bylo doporučení, aby byla dána možnost uvádět na sčítacím formuláři více národností. Toto doporučení bude v dotazníku pro příští sčítání akceptováno. Několik zcela ojedinělých a zároveň protichůdných podnětů do návrhu zákona zakotveno nebylo (např. národnost nezjišťovat, doporučení, aby uvedení národnosti bylo povinné, nikoliv dobrovolné a nově zavést i sčítání etnických skupin - Chodů, Hanáků, Moravských Slováků, Valachů aj.).

2. Náboženské vyznání

Více než desetina podnětů se týkala názorů na formulaci otázky na náboženské vyznání a příslušnost k církvi. Nejrozsáhlejší byly připomínky České biskupské konference s nimiž se ztotožnili i někteří jednotliví občané a některé náboženské společnosti. Připomínky byly s Českou biskupskou konferencí za účasti odboru církví Ministerstva kultury bez rozporu vypořádány. Otázka na náboženské vyznání bude formulována šířeji jako „náboženská víra“ s tím, že údaje o počtech osob hlásících se ke konkrétním církvím a náboženským společnostem budou rovněž zjištěny. V tomto pojetí byla upravena formulace v návrhu zákona.

Ostatní otázky vztahující se k náboženskému vyznání se týkaly především jejich srozumitelnosti pro občany, jednoznačnosti názvů církví a náboženských společností tak, aby nedocházelo k jejich záměně při zpracování apod. Tyto podněty budou vzaty v úvahu při tvorbě sčítacích formulářů a vysvětlivek k vyplnění.

I zde se ukázala rozdílná stanoviska. Od názoru, že zjišťování náboženského vyznání je záležitost přežitá a neměla by být předmětem sčítání, až po požadavky na rozšíření informací o víře a náboženství a zařazení dalších podotázek na toto téma.

V řadě stanovisek byla podpořena navržená dobrovolnost této otázky tak, jako tomu bylo při předchozích sčítáních, a na straně druhé požadavek, aby otázka na náboženské vyznání byla povinná. Český statistický úřad navrhuje ve shodě s převažujícím právním názorem tuto citlivou otázku ponechat jako dobrovolnou.

3. Mateřský jazyk a jiné jazyky

Připomínky k tomuto okruhu byly ojedinělé a v některém případě přesahovaly rámec sčítání. Jde o návrh na sčítání lidových jazyků - dialektů i znalost jazyků umělých a zjišťování úrovně jazykových znalostí. Dalším byl požadavek (pokud na formuláři bude předtištěn údaj o jazyku), aby byl předtištěn nejen jazyk český, ale i jazyk moravský s doplněním objektivní informace o historii pojmu a jeho užívání v minulosti.

Závažnější je doporučení zařadit otázku na mateřský jazyk do nepovinných údajů s odůvodněním, že se jedná o informaci, která je ve své podstatě ekvivalentní dobrovolné otázce o národnosti. Zatím je v návrhu zákona tato otázka ponechána jako povinná. Důvodem je, že mateřský jazyk má kvalitativně jiný charakter než národnost. Mateřský jazyk má neměnné a víceméně objektivní hodnoty (jazyk matky resp. rodičů je daný). Národnost je však proměnnou ryze deklaratorní a může se v čase měnit. Deklarací konkrétní národnosti vyjadřuje respondent jisté postoje a sounáležitost s konkrétní skupinou obyvatel. ČSÚ si je však vědom určité „citlivosti“ otázky na mateřský jazyk a lze přepokládat, že by mohla být předmětem dalších jednání v Legislativní radě vlády, případně i ve vládě a Parlamentu ČR.

4. Ostatní podněty a návrhy

  • Z veřejné diskuse je zcela zřejmá podpora návrhu ČSÚ na využití Internetu při sčítání lidu, domů a bytů 2011.
  • Celá řada podnětů, nepochybně z pohledu navrhovatelů užitečných, směřovala k rozšíření obsahu sčítání (např. zjišťovat vybavenost domácností autem jako významnou charakteristiku úrovně vybavení domácností i mobility obyvatel určitých území, do požadovaných údajů doplnit čisté měsíční nájemné a cenu služeb spojených s užíváním bytu, zjišťovat opatření k úsporám energie v domech a bytech, zjišťovat počty domácích zvířat). Většina z nich však přesahuje rámec sčítání a z těchto důvodů jejich akceptaci ČSÚ nenavrhuje. Akceptován je požadavek na získání informace o možnosti využívat objekty individuální rekreace.
  • Poměrně četný byl rozsah připomínek k údajům o bytech a domech a dále podnětů charakteru legislativního, z nichž část byla akceptována.
* * *

Kromě veřejné diskuse k návrhu zákona o sčítání lidu, domů a bytů 2011 probíhaly v etapě jeho přípravy velmi četné konzultace se širokou odbornou veřejností a následně se uskutečnilo standardní vnější připomínkové řízení. Návrh zákona byl zaslán celkem 68 místům (ministerstva, ústřední a územní orgány státní správy a další instituce). Přehled připomínek uplatněných ve vnějším připomínkovém řízení a způsob jejich vypořádání je součástí materiálů k návrhu zákona (část č. IV.). Návrh zákona je předkládán vládě ČR bez rozporu.

Veřejnost bude o dalším průběhu a projednávání zákona průběžně informována na internetových stránkách ČSÚ www.czso.cz.