Se sčítacími komisaři vyrazí do terénu také speciální romští asistenti

 Úřad vlády České republiky

Tisková zpráva


Se sčítacími komisaři vyrazí do terénu také speciální romští asistenti

Od září 2010 spolupracuje Úřad vlády ČR prostřednictvím kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny s Českým statistickým úřadem na informační strategii podpory sociálně vyloučených Romů při sčítání lidu, domů a bytů 2011.

Cílem spolupráce je poskytnout Romům maximum informací o tom, jak bude probíhat sčítání lidu, k čemu slouží výsledky sčítání a hlavně odpovědět na všechny dotazy, které mohou Romové v souvislosti se sčítáním mít.

V průběhu celého období probíhá příprava řady opatření, které by měly v březnu pomoci Romům při sčítání přímo v jejich domácnostech.

V lednu 2011 vybrala Rada vlády pro záležitosti romské menšiny pro ČSÚ 97 romských asistentů sčítacích komisařů, kteří budou působit ve vybraných sociálně vyloučených romských lokalitách po celé ČR. Těmito asistenty jsou většinou zkušení pracovníci, kteří jsou řadu let v každodenním kontaktu s vyloučenými Romy, znají velmi dobře jejich potřeby a řada z nich ovládá romštinu.

Úkolem asistentů bude seznámit obyvatele sociálně vyloučených romských lokalit s průběhem sčítání lidu, zbavit je nedůvěry a připravit přátelské prostředí pro vstup sčítacího komisaře do domácnosti, seznámit je se způsobem ochrany osobních údajů, vysvětlit jim širší souvislosti mezi výsledky sčítání lidu a výkonem práva příslušníků národnostních menšin.

V této fázi čeká asistenty složení slibu mlčenlivosti o všech skutečnostech, které se dozví v průběhu sčítání a proškolení, aby byli po odborné stránce připraveni na výkon pozice.

Působení asistentů směřuje k odbourání nedůvěry Romů a obav ze zneužití jimi poskytnutých údajů o národnosti, které mají původ z negativních zkušeností Romů s jejich evidencí v minulosti, na kterou zpravidla navazovala protiromská opatření, která měla za následek omezení jejich občanských a lidských práv (zejména v období II. světové války).

Kromě působení asistentů v terénu byl vytvořen informační letáček, jehož cílem je odpovědět na nejčastější dotazy spojené se sčítáním. Letáček je určen pracovníkům v přímé práci s Romy i samotným romským uživatelům, se kterými jsou pracovníci v každodenním kontaktu. Letáček je v současnosti distribuován Romům se zapojením krajských koordinátorů pro romské záležitosti a ve spolupráci s nestátními neziskovými organizacemi a terénními pracovníky obcí.

Na blížící se sčítání a možnost přihlášení se k romské národnosti bez rizika zneužití osobních údajů upozorňuje romské respondenty banner, který je zveřejněný na webových stránkách významných romských organizací i na stránkách Úřadu vlády ČR.

Ve všech čtrnácti krajích České republiky probíhá rovněž setkání krajských koordinátorů pro romské záležitosti a pracovníků regionálních pracovišť Českého statistického úřadu s představiteli romské občanské společnosti, zástupci obcí a pracovníky v přímé práci s obyvateli sociálně vyloučených romských lokalit. Součástí setkání je prezentace sčítání lidu a diskuse na toto téma.

Podpora Romů v této oblasti je jedním z opatření, které vyplývá z Koncepce romské integrace na období 2010 – 2013, schválené vládou dne 21. prosince 2009 usnesením č. 1572.

Sčítání lidu využívá při sběru etnických dat metodu sebeidentifikace, kterou Rada vlády pro záležitosti romské menšiny považuje za eticky nejpřijatelnější metodu, protože dává příležitost Romům se dobrovolně, svobodně a informovaně přihlásit k národnosti.

Mgr. Eva Košatková

kancelář Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny
kosatkova.eva@vlada.cz
+420 296 153 580
www.vlada.cz

  • TZ_romsti_asistenti_regionalni_tiskovky.doc
  • informacni_letak_romove.PDF
  • ukazka_banneru_romove.gif