Obsah sčítání lidu - 1950

 


  1. Řadové číslo domácnosti
  2. Řadové číslo osoby
  3. Jméno a příjmení
  4. Příbuzenský nebo jiný poměr k osobě, která je v čele domácnosti

Přítomnost v obci:
  5.   a) trvalá - dočasná
  6.   b) při dočasné: trvalé bydliště
  7. Pohlaví
  8. Datum narození (den, měsíc, rok)
  9. Rodinný stav

U žen:
  10.    a) datum posledního sňatku
  11.    b) u ovdovělých, rozvedených nebo rozloučených datum ovdovění, nebo rozvodu (rozluky)
  12.    c) počet všech živě narozených dětí
  13.    d) počet živě narozených dětí v posledním manželství

U osob, které nebydlí v obci od narození:
  14.    a) kdy se přistěhoval do obce
  15.    b) odkud se přistěhoval (obec, okres)
  16.    c) je-li reemigrant, odkud se přistěhoval do ČSR
  17. Státní příslušnost
  18. Národnost
  19. Náboženské vyznání nebo bez vyznání
  20. Školní vzdělání (nejvyšší stupeň)

Hlavní osobní povolání:
  21. Druh povolání
  22. Postavení v povolání

Závod, úřad, ústav:
  23. Název (firma)
  24. Odbor činnosti a obec pracoviště
  25. U samostatných podnikatelů počet všech zaměstnanců
  26. Vedlejší povolání a postavení ve vedlejším povolání

Vyplní sčítací komisař: příslušnost ke společenské skupině
  27. 1.III.1950
  28. 1.1.1946
  29. 1.V.1938

Údaje o domech a bytech:
  1. Majitel domu
  2. Národní správce
  3. Druh obydlí
  4. Obytné nebo obydlené budovy pod jedním domovním číslem na jednom pozemku

   a) bližší označení budovy
   b) počet budov
   c) počet poschodí
   d) vybavenost budovy: vodovod, elektřina, plyn, ústřední topení, výtah
   e) přípojka na kanalizaci
   f) počet bytů
   g) počet ubytovacích ústavů nebo podniků
   h) počet nebytových místností (kanceláře, dílny, apod.)
  5. Byty

   a) jméno o příjmení majitele bytu
   b) příslušnost ke společenské skupině
   c) v bytě živnost, povolání
   d) počet (domácností, osob) v bytě
   e) nepřítomnost osob
   f) druh bytu
   g) nájemné (u nájemních a družstevních bytů)
   h) poloha bytu
   ch) společné užívání místností
   i) počet místností v bytě (obytných, ostatních)
   j) plocha v m 2
   k) vybavenost bytu (elektřina, plyn, ústřední topení)
  6. Ubytovací ústavy, podniky

Soupis zemědělských závodů:
  1. Vlastník závodu
  2. Osobní data
  3. Námezdní síly
  4. Plocha závodu
  5. Osevní plocha
  6. Rostlinná a živočišná výroba
  7. Spotřeba krmiv
  8. Spotřeba hnojiv
  9. Produktivita
  10. Tržby
  11. Technická vybavenost

Soupis pozemků nezemědělských závodů

Soupis průmyslových a živnostenských závodů:

  1. Vlastník závodu
  2. Předmět podnikání
  3. Organizace závodu
  4. Pracovní síly
  5. Vybavenost
  6. Hospodářské výsledky