01. Ekonomický a společenský rozvoj ČSR
02. Rozmístění a koncentrace obyvatelstva
03. Dlouhodobý vývoj obyvatelstva
04. Demografická skladba obyvatelstva
05. Sociální a ekonomické charakteristiky obyvatelstva
06. Dojížďka do zaměstnání, učení a škol
07. Vzdělanost obyvatelstva
08. Národnostní struktura
09. Rodiny a domácnosti
10. Životní úroveň domácností
11. Domovní a bytový fond
12. Úroveň bydlení
13. Populační projekce
 
Metodické vysvětlivky
Grafy
 
Tabulková část
 
soubor je uložen ve fomátu .zip soubor je uložen ve fomátu .zip Tabulky ve formátu XLS/PDF
soubor ve formátu .xls Tab. 1. Ekonomická charakteristika ČSR
soubor ve formátu .xls Tab. 2a. Základní celostátní, republikové a krajské výsledky sčítání lidu, domů a bytů 1970; obyvatelstvo
soubor ve formátu .xls Tab. 2b. Základní celostátní, republikové a krajské výsledky sčítání lidu, domů a bytů 1970; ekonomická aktivita, domácnosti
soubor ve formátu .xls Tab. 2c. Základní, celostátní, republikové a krajské výsledky sčítání lidu, domů a bytů 1970; domovní a bytový fond
soubor ve formátu .xls Tab. 3. Podíl krajů v základních ukazatelích
soubor ve formátu .xls Tab. 4. Základní charakteristiky ČSR a jednotlivých krajů: bydlící a přítomné obyvatelstvo
soubor ve formátu .xls Tab. 5. Projekce obyvatelstva do roku 2000
soubor ve formátu .xls Tab. 6. Obce a obyvatelstvo podle velikostních skupin obcí v krajích ČSR
soubor ve formátu .xls Tab. 7a. Složení ekonomicky aktivního obyvatelstva podle velikostních skupin obcí
soubor ve formátu .xls Tab. 7b. Ekonomická aktivita obyvatelstva podle velikostních skupin a typů obcí
soubor ve formátu .xls Tab. 7c. Censové domácnosti podle velikostních skupin a typů obcí
soubor ve formátu .xls Tab. 8 Věkové složení obyvatelstva podle velikostních skupin obcí
soubor ve formátu .xls Tab. 9. Stáří trvale obydlených bytů podle velikostních skupin obcí
soubor ve formátu .xls Tab. 10a. Bydlící obyvatelstvo podle jednotek věku
soubor ve formátu .xls Tab. 10b. Bydlící obyvatelstvo podle ročníků narození
soubor ve formátu .xls Tab. 10c. Bydlící obyvatelstvo podle pětiletých a charakteristických věkových skupin
soubor ve formátu .xls Tab. 11a. Bydlící obyvatelstvo podle rodinného stavu a věkových skupin: muži
soubor ve formátu .xls Tab. 11b. Bydlící obyvatelstvo podle rodinného stavu a věkových skupin: ženy
soubor ve formátu .xls Tab. 12a. Bydlící obyvatelstvo starší 15 let podle dosaženého školního vzdělání
soubor ve formátu .xls Tab. 12b. Bydlící obyvatelstvo podle dosaženého školního vzdělání a věkových skupin
soubor ve formátu .xls Tab. 13. Bydlící obyvatelstvo podle společenských skupin a zdroje obživy
soubor ve formátu .xls Tab. 14. Bydlící obyvatelstvo podle stupně ekonomické aktivity, věkových skupin a pohlaví
soubor ve formátu .xls Tab. 15. Ekonomicky aktivní obyvatelstvo podle společenských skupin, věku a pohlaví
soubor ve formátu .xls Tab. 16a. Věkové složení sociálních skupin osob ekonomicky aktivních
soubor ve formátu .xls Tab. 16b. Věkové složení sociálních skupin osob ekonomicky aktivníc
soubor ve formátu .xls Tab. 16c. Věkové složení sociálních skupin osob ekonomicky aktivních
soubor ve formátu .xls Tab. 16d. Věkové složení sociálních skupin osob ekonomicky aktivních
soubor ve formátu .xls Tab. 17. Bydlící obyvatelstvo starší 15 let a jeho ekonomická aktivita
soubor ve formátu .xls Tab. 16a. Věkové složení sociálních skupin osob ekonomicky aktivních
soubor ve formátu .xls Tab. 19. Intenzita ekonomické aktivity žen podle věku a počtu závislých dětí
soubor ve formátu .xls Tab. 20. Vdané ženy ekonomicky aktivní podle věku, počtu závislých dětí a věku nejmladšího dítěte a intenzita ekonomické aktivity
soubor ve formátu .xls Tab. 21. Vdané ženy ekonomicky neaktivní podle věku, počtu závislých dětí a věku nejmladšího dítěte
soubor ve formátu .xls Tab. 22a. Odvětvová skladba osob ekonomicky aktivních a veškerého obyvatelstva
soubor ve formátu .xls Tab. 22b. Osoby ekonomicky aktivní podle hospodářských odvětví a hlavních sociálních skupin
soubor ve formátu .xls Tab. 22c. Hospodářské odvětví podle věku a pohlaví osob ekonomicky aktivních
soubor ve formátu .xls Tab. 22d. Osoby ekonomicky aktivní pracující v průmyslu podle průmyslových odvětví a věkových skupin
soubor ve formátu .xls Tab. 23. Ekonomicky aktivní obyvatelstvo podle školního vzdělání
soubor ve formátu .xls Tab. 24a. Dojížďka a vyjížďka ekonomicky aktivních osob, učňů a studentů
soubor ve formátu .xls Tab. 24b. Dojížďka do zaměstnání mezi kraji
soubor ve formátu .xls Tab. 24c. Bilance dojížďky do zaměstnání podle krajů
soubor ve formátu .xls Tab. 25. Bydlící obyvatelstvo podle národnosti, věku, školního vzdělání, společenských skupin a ekonomické aktivity
soubor ve formátu .xls Tab. 26. Vdané ženy podle počtu živě narozených dětí z nynějšího manželství, podle věku a ekonomické aktivity a prvně provdané podle délky trvání manželství
soubor ve formátu .xls Tab. 27. Censové domácnosti podle typu a počtu členů
soubor ve formátu .xls Tab. 28. Censové domácnosti podle typu a způsobu bydlení_pramenne_dilo_1970
soubor ve formátu .xls Tab. 29. Censové domácnosti podle typu, počtu dětí a hlavních sociálních skupin
soubor ve formátu .xls Tab. 30a. Složení censových rodinných domácností podle závislých dětí a věku žen
soubor ve formátu .xls Tab. 30b. Složení censových rodinných domácností podle počtu závislých dětí a věku žen
soubor ve formátu .xls Tab. 31. Neúplné rodinné, vícečlenné nerodinné a domácnosti jednotlivců podle pohlaví, rodinného stavu a věku osoby stojící v čele
soubor ve formátu .xls Tab. 32. Censové domácnosti bydlící v bytech podle typu a soužití domácností v bytě
soubor ve formátu .xls Tab. 33a. Společně hospodařící domácnosti podle počtu členů a soužití censových domácností
soubor ve formátu .xls Tab. 33b. Hospodařící domácnosti podle počtu členů ekonomicky činných a počtu členů závislých obživou na živiteli
soubor ve formátu .xls Tab. 34. Trvale obydlené domy a byty podle stáří, druhu budovy a velikosti bytů
soubor ve formátu .xls Tab. 35. Ukazatelé úrovně bydlení a bytového fondu podle stáří a druhu trvale obydlených domů
soubor ve formátu .xls Tab. 36. Trvale obydlené domy podle druhu a technického vybavení budovy
soubor ve formátu .xls Tab. 37. Trvale obydlené domy a byty podle druhu budovy a podle materiálu nosných zdí a krytiny
soubor ve formátu .xls Tab. 38. Trvale obydlené domy podle stáří a materiálu nosných zdí
soubor ve formátu .xls Tab. 39. Občas obydlené a neobydlené byty v trvale obydlených domech a občas obydlených domech podle velikosti a stáří bytu
soubor ve formátu .xls Tab. 40. Občas obydlené a neobydlené obytné domy a byty v nich
soubor ve formátu .xls Tab. 41. Trvale obydlené byty podle kategorie a velikosti bytu a podle druhu budovy
soubor ve formátu .xls Tab. 42a. Trvale obydlené byty celkem podle kategorie a velikosti bytu: počet bytů, obytných místností, plocha bytu, censové domácnosti a obyvatelé
soubor ve formátu .xls Tab. 42b. Trvale obydlené byty podle druhu budovy, velikosti a kategorie bytu: počet bytů, obytných místností, plocha bytu, censové domácnosti a obyvatelé
soubor ve formátu .xls Tab. 43a. Trvale obydlené byty podle druhu budovy, stáří, velikosti a kategorie bytu: počet bytů, obytných místností, plocha bytu, censové domácnosti a obyvatelé
soubor ve formátu .xls Tab. 43b. Trvale obydlené byty podle druhu a stáří budovy: počet bytů, obytných místností, plocha bytu, censové domácnosti a obyvatelé
soubor ve formátu .xls Tab. 44. Trvale obydlené byty podle právního důvodu užívání bytu a kategorie a podle druhu budovy
soubor ve formátu .xls Tab. 45. Trvale obydlené byty podle velikosti bytu, druhu budovy a censových domácností
soubor ve formátu .xls Tab. 46. Trvale obydlené byty podle druhu budovy a úrovně vybavení
soubor ve formátu .xls Tab. 47. Trvale obydlené byty podle průměrné obytné plochy na osobu a podle druhu budovy a bytu
soubor ve formátu .xls Tab. 48. Trvale obydlené byty podle průměrného počtu osob na 1 obytnou místnost a podle druhu budovy a bytu
soubor ve formátu .xls Tab. 49. Trvale obydlené byty podle počtu censových domácností a jejich soužití a podle druhu budovy a velikosti bytu
soubor ve formátu .xls Tab. 50. Vybavení bytových domácností a jejich rekreační možnosti podle složení obyvatel bytů
soubor ve formátu .xls Tab. 51. Výměra, hustota, rozdělení obcí podle velikostních skupin, podíl obyvatel v obcích do 2 tisíc obyvatel a v obcích do 5 tisíc obyvatel
soubor ve formátu .xls Tab. 52. Počet bydlících obyvatel, hustota obyvatel, věkové složení, číselný poměr pohlaví a podíl obyvatel v městských obcích
soubor ve formátu .xls Tab. 53. Obyvatelstvo ekonomicky aktivní a jeho rozdělení podle hlavních hospodářských odvětví
soubor ve formátu .xls Tab. 54. Ekonomická aktivita a hlavní sociální skupiny ekonomicky aktivních osob
soubor ve formátu .xls Tab. 55. Trvale obydlené byty, byty postavené v letech 1946 - 1970, ukazatele obsazení bytů, počet hospodařících a censových domácností
soubor ve formátu .xls Tab. 56. Dojížďka a vyjížďka za prací podle okresů
soubor ve formátu .xls Tab. 57. Počet bydlících obyvatel, věkové složení, osoby ekonomicky aktivní, dělníci a ostatní zaměstnanci
soubor ve formátu .xls Tab. 58. Ekonomicky aktivní obyvatelstvo podle hlavních hospodářských odvětví, dojížďka a vyjížďka za prací
soubor ve formátu .xls Tab. 59. Trvale obydlené byty podle doby výstavby, druhu budovy a velikosti bytu