Vstup do databáze iRSO

 

iRegistr sčítacích obvodů a budov - vstup do registru zde.


Obsah služeb pro uživatele:

Budovy - vyhledávání, prohlížení, stahování, tisk
Na základě zadané adresy budovy nebo přímo kódu budovy uživatel ve výsledku vyhledávání najde informace:

- o hlavní a vedlejších adresách budovy;
- příslušnost budovy k nadřazeným územním celkům či k vybraným správním úřadům;
- převažující využití budovy (bytové či nebytové);
- technické parametry budov (počet podlaží, období výstavby, vytápění atd.) - k tisku report Detail budovy;
- nepřímou lokalizaci budovy pomocí názvu mapového podkladu, katastrálního území a parcely;
- přímou lokalizaci budovy (tlačítko Mapa umožňuje spuštění speciální mapové služby, která využívá publikování dat ČSÚ nad mapovými podklady Zeměměřického úřadu, Českého úřadu zeměměřického a katastrálního);


Převodník budov

Převodník budov pomocí jednoznačných identifikátorů (kódů), které jsou vedeny v informačních systémech ČSÚ, ČÚZK a Ministerstva vnitra ČR.


Územní a evidenční prvky - vyhledávání, prohlížení, stahování, tisk
Uživatel na základě zadání názvu či kódu prvku vyhledává příslušný územní celek (např. obec), který se skládá z podřízených jednotek (např. městský obvod/městská část, část obce, katastrální území, základní sídelní jednotka, statistický obvod aj.) a který je zařazen (vazbou) do nadřízených jednotek (např. okresu, POÚ, ORP, kraje). Každý územní celek je popsán základními charakteristikami (např. typ obce, výměra, počet obyvatel).

Dále je k dispozici:
- prohlížení seznamu budov, které se v územním celku nacházejí (např. v katastrálním území);

- stahování analytických sestav/reportů (Územní struktura obce, Územní struktura městského obvodu/městské části statutárního města, Územní struktura katastrálního území, Popis základní sídelní jednotky, Popis statistického obvodu, Budovy s přiděleným číslem a hlavní adresou za část obce díl, Budov za katastrální území, Budovy v ulici a veřejném prostranství) - formáty PDF, případně XML;

- stahování exportů územních číselníků či multičíselníku statistických obvodů zahrnující vazby na všechny územní celky (tzv. Statistický obvod - úplná struktura) - dBase IV (DBF);

- procedura Mapa umožňující spuštění speciální mapové služby, která využívá publikování dat ČSÚ nad státním mapovým dílem Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.


Územní působnost úřadů - vyhledání, prohlížení

Ojedinělá služba prohlížení územní působnosti vybraných úřadů s propojením na budovy, které leží v obvodu jejich územní působnosti, a s odkazem do mapového okna.

Stavební úřady

Finanční úřady

Matriční úřady


Stavební úřady - statistická úloha Hlášení o budovách, bytech řady Stav

Vyhledání a tisk aktuálních sestav budov dle částí obce dílů a ve volitelném třídění jako podpora zpracování statistických hlášení o budovách a bytech řady Stav, resp. jejich sběru formou EPV. Volba třídění (dle čísel, dle ulic, dle ulic a čísel; volba formátu ke stažení - PDF, XML).


Úřady obcí - statistická úloha Územní přípravy Sčítání lidu, domů a bytů

Speciální komunikační kanál pro vznášení připomínek v rámci územní přípravy Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2010 a 2011.

Zveřejňování výsledků územní přípravy SLDB, tzn. výsledků revize budov, adres, bytů; revize základních sídelních jednotek, statistických obvodů a budov. Obsah aplikace byl rozšířen, zejména v sestavách/reportech územních celků, o nově dohledané budovy a jejich souřadnicová umístění, včetně budov nezapsaných do katastru nemovitostí, o nové funkcionality mapové služby! Aplikace je v rozšířené podobě zveřejněna od května 2011 - v pilotním režimu, od 31.7. 2011 v ověřovacím režimu, od 21.9.2011 v provozu (bez mapové služby Informace o objektu).


Podpora třídění zákazníků dle jejich kontaktních adres s PSČ

Tématická mapová vrstva PSČ odvozená z atributu dominantního poštovního směrovacího čísla na území statistického obvodu, vypočteného ze zaevidovaných budov s PSČ na daném území.


Metapopis geodat ČSÚ pro uživatele

Popisy datových sad, aktuálnosti, kvality, autorství, podmínek k poskytnutí, kontakty - zde; rozšířené o technická metadata - zde. Metodická dokumentace a jednotlivé metodické listy k územním prvkům - zde.