Renovace a snížení energetické náročnosti objektu Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj

 

 

Projekt „Renovace a snížení energetické náročnosti objektu Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj“ s reg. č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0008614 je realizován v budově Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj a krajského pracoviště Českého statistického úřadu (dále jen „ČSÚ“), v části města Zlína v ul. třída Tomáše Bati, na území, které je památkovou zónou.

Hlavní funkce budovy, pocházející ze 70. let minulého století, je administrativního charakteru. Převážná většina objektu je využita jako kancelářské prostory a komunikační chodby, pouze v suterénu objektu se z části nachází skladovací a technické prostory a garážová stání.

Cílem projektu je realizace komplexních energeticky úsporných opatření, která zahrnují oblast vytápění, osvětlení, spotřebu teplé a studené vody a dalších, které se projeví v úsporách provozních nákladů z dlouhodobého časového hlediska.  

Předmětem podpory je snížení energetické náročnosti budovy Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj metodou EPC (Energy Performance Contracting)[1] modifikovanou pro státní správu.

V celkovém úhrnu lze počítat s podporou ve výši 50 % z programu OPŽP, 5% bonus za realizaci metodou EPC a také se 45 % ze zdrojů programu Nová zelená úsporám, celkem tedy až se 100 % způsobilých výdajů. Z nezpůsobilých výdajů jsou očekávány náklady na vedlejší stavební úpravy, jako jsou dozdívky ustoupených stěn 4.NP, bourání závětří, skleněné konstrukce markýz u hlavního vchodu a nad garážovými vraty apod. a dále také část nákladů na systém chlazení, celkem v objemu cca 24 mil. Kč včetně DPH.

Datum zahájení realizace projektu: 31. 07. 2020

Datum plánovaného ukončení projektu: 31. 12. 2023

Celkové výdaje projektu: 59 658 717,33 Kč

Celkové způsobilé výdaje: 28 539 387,00 Kč
Dotace EU: 15 696 662,85 Kč
Příspěvek NZÚ (kapitola MŽP): 12 842 724,15 Kč

Celkové nezpůsobilé výdaje: cca 31 mil. Kč
Příspěvek příjemce:  cca 24 mil. Kč
Příspěvek ČSÚ:  cca 7 mil. Kč

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“).

Cílová skupina:  organizační složky státu

Operační program:  Operační program Životní prostředí

Řídící orgán:  Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Prioritní osa: 5 Energetické úspory

Specifický cíl: SC 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

Výzva: 05_18_100 Výzva Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci „Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020“ podporovaných z Fondu soudržnosti

Příjemce dotace: Katastrální úřad pro Zlínský kraj

 [1] Metodu EPC lze charakterizovat jako zaručení předpokládaného snížení spotřeby energie, které se projeví v úsporách provozních nákladů, použitých (v případě nemodifikované varianty) na splácení původní investice. Metoda EPC byla v ČR představena v roce 1992.