Přítomnost hromadných sdělovacích prostředků na přebíracích místech ČSÚ

 

11. listopadu 2022

Český statistický úřad bude zpracovávat výsledky volby prezidenta republiky, která se koná ve dnech 13. a 14. ledna a 27. a 28. ledna 2023 (druhé kolo volby). Zápisy o průběhu a výsledku hlasování budou okrskové volební komise předávat Českému statistickému úřadu na přebíracích místech. V případě zájmu médií o pořízení záznamu z těchto míst je nutné včas požádat ČSÚ o vydání povolení k přítomnosti na přebíracím místě.

Žádost se podává písemně nebo elektronickým podáním opatřeným uznávaným elektronickým podpisem, popř. datovou schránkou, a to nejpozději do pátku 23. prosince 2022. Pozdější žádosti nebudou akceptovány.

Kontakty:
Český statistický úřad
Na padesátém 81
100 82 Praha 10

Elektronická adresa podatelny: podatelna@czso.cz
ID datové schránky Českého statistického úřadu: 2gfaasy

Žádosti musejí obsahovat jméno a příjmení osoby, pro kterou se povolení žádá, jméno a příjmení osoby, která o povolení žádá, název a adresu redakce, telefonní a e-mailové spojení na žadatele a na osobu, pro kterou se povolení žádá, informace o zamýšleném rozsahu pořizovaného záznamu, informaci o preferovaném umístění přebíracího místa (kraj či okres).[1] V případě schválení žádosti bude povolení zasláno žadateli do datové schránky nebo v listinné či elektronické podobě na jím uvedenou adresu.

Vydané povolení opravňuje jeho držitele k přítomnosti a pořizování (zejména krátkého ilustračního) záznamu na přebíracím místě v čase a prostorách, o nichž rozhodne ČSÚ tak, aby nedošlo k omezení práce přebíracího místa. Držitel povolení musí respektovat pokyny, které mu ČSÚ v návaznosti na vydané povolení udělí ohledně pohybu v prostorách a možnostech záznamu.

ČSÚ si současně vyhrazuje právo dodatečně zrušit vydané povolení z důvodu zhoršení epidemické situace, s ohledem na stav, kdy na přebíracím místě bude vrcholit zpracování nebo budou pracovníci přebíracího místa jinak zaneprázdněni či v případě, že držitel nebude respektovat pokyny ČSÚ.

 

Kontakt
Jan Cieslar
tiskový mluvčí ČSÚ
T 274 052 017 | M 604 149 190
E jan.cieslar@czso.cz | Twitter @statistickyurad

 

[1] Sdělené osobní údaje bude ČSÚ, jakožto správce osobních údajů, zpracovávat v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob, a to na základě právního titulu nezbytnosti zpracování pro účely oprávněných zájmů správce. Tyto údaje nebudou předávány žádnému jinému příjemci ani do třetích zemí či mezinárodním organizacím. Osobní údaje budou použity pouze k deklarovanému účelu a budou řádně vymazány po ukončení voleb, resp. po uplynutí lhůt stanovených pro soudní ochranu řádného průběhu voleb, a to z důvodu výkonu nebo obhajoby právních nároků správce.