Přítomnost hromadných sdělovacích prostředků na přebíracích místech ČSÚ

 

26. července 2018

Český statistický úřad bude zpracovávat výsledky voleb do zastupitelstev obcí, které se konají ve dnech 5. a 6. října 2018, společně s prvním kolem voleb do třetiny Senátu Parlamentu ČR. Případné druhé kolo senátních voleb se uskuteční 12. a 13. října 2018.

Zápisy o průběhu a výsledku hlasování budou okrskové volební komise předávat Českému statistickému úřadu na přebíracích místech. Dovolujeme si upozornit zástupce hromadných sdělovacích prostředků, že v případě zájmu o pořízení záznamu z těchto míst je nutné požádat ČSÚ o vydání povolení k přítomnosti na přebíracím místě.

Žádost se podává písemně nebo elektronickým podáním opatřeným uznávaným elektronickým podpisem, popř. datovou schránkou, a to nejpozději do 19. září 2018. (Pozdější žádosti nebudou akceptovány.) Žádost je nezbytné podat samostatně pro volby do zastupitelstev obcí a první kolo senátních voleb a zvlášť pro případné druhé kolo senátních voleb.

Kontakty:
Český statistický úřad
Na padesátém 81
100 82 Praha 10

Elektronická adresa podatelny: podatelna@czso.cz
ID datové schránky Českého statistického úřadu: 2gfaasy

Žádosti musejí obsahovat jméno a příjmení osoby, pro kterou se povolení žádá, jméno a příjmení osoby, která o povolení žádá, název a adresu redakce, telefonní a e-mailové spojení na žadatele a na osobu, pro kterou se povolení žádá, informace o zamýšleném rozsahu pořizovaného záznamu, informaci o preferovaném umístění přebíracího místa (kraj či okres).[1] V případě schválení žádosti bude povolení zasláno žadateli do datové schránky nebo v listinné podobě na jím uvedenou adresu.

Vydané povolení opravňuje jeho držitele k přítomnosti a pořizování (zejména krátkého ilustračního) záznamu na přebíracím místě v čase a prostorách, o nichž rozhodne ČSÚ tak, aby nedošlo k omezení práce přebíracího místa. Držitel povolení musí respektovat pokyny, které mu ČSÚ v návaznosti na vydané povolení udělí ohledně pohybu v prostorách a možnostech záznamu.

ČSÚ si současně vyhrazuje právo dodatečně zrušit vydané povolení na dobu, kdy na přebíracím místě bude vrcholit zpracování nebo budou pracovníci přebíracího místa jinak zaneprázdněni, či v případě, že držitel nebude respektovat pokyny ČSÚ.

 

Kontakt
Petra Báčová
tisková mluvčí ČSÚ
T
274 052 017 | M 778 727 232
E
petra.bacova@czso.cz | Twitter @statistickyurad[1] Sdělené osobní údaje bude ČSÚ, jakožto správce osobních údajů, zpracovávat v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob, a to na základě právního titulu nezbytnosti zpracování pro účely oprávněných zájmů správce. Tyto údaje nebudou předávány žádnému jinému příjemci ani do třetích zemí či mezinárodním organizacím. Osobní údaje budou použity pouze k deklarovanému účelu a budou řádně vymazány po ukončení voleb, resp. po uplynutí lhůt stanovených pro soudní ochranu řádného průběhu voleb, a to z důvodu výkonu nebo obhajoby právních nároků správce.